Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ewa NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ"

Lokalizacja węzłów w bezprzewodowych sieciach sensorów

Czytaj za darmo! »

Nowe osiągnięcia w zakresie komunikacji bezprzewodowej, rozwój technologii półprzewodnikowych i postępująca miniaturyzacja umożliwiają projektowanie niewielkich, tanich i wydajnych sensorów. Inteligentne czujniki połączone siecią bezprzewodową stwarzają niespotykane dotychczas możliwości gromadzenia i przekazywania danych. Bezprzewodowe sieci sensorów są wykorzystywane na przykład w rolnict[...]

ENERGOOSZCZE˛DNE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH DOI:


  1. WPROWADZENIE Post˛ep wielu dziedzin nauki, m.in. fizyki i chemii, zale˙zy od rozwoju nowatorskich energooszcz˛ednych technologii teleinformatycznych umoz˙liwiaja˛cych przetwarzanie wielkich ilo´sci danych. Według danych statystycznych obcia˛z˙enie serwerów w centrach przetwarzania danych kształtuje si˛e na poziomie 10-50% ich mo˙zliwo´sci [4]. Utrzymywanie zapasów mocy obliczeniowej zwia˛- zane jest z koniecznos´cia˛ zapewnienia gwarancji jakos´ci 1 Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki, grant 2015/17/B/ST6/01885. oraz odporno´sci usług na nagłe zmiany szybko´sci napływania zada´n, co skutkuje zwi˛ekszeniem zu˙zycia energii elektrycznej. Współczesne centra przetwarzania danych udoste˛pniaja˛ce usługi chmury obliczeniowej (cloud computing) to zło˙zone, rozproszone systemy. Na efektywno´s´c działania takich systemów istotny wpływ ma szybko´s´c przetwarzania danych przez jednostki obliczeniowe oraz przepustowos´c´ ła˛cza˛cych je sieci. Na podstawie prowadzonych w ostatniej dekadzie obserwacji sieci Internet do´s´c powszechnie uwa˙za si˛e, ˙ze tempo redukcji mocy elektrycznej potrzebnej do przetworzenia jednego bitu danych ruchu sieciowego jest zbyt niskie w stosunku do rosna ˛cego wykładniczo wzrostu zapotrzebowania na przepustowos ´c´ we˛złów. Podsumowuja˛c, koszty zwia˛zane z rosna ˛cym zapotrzebowaniem na energie˛ elektryczna˛ moga˛ wywrze´c istotny wpływ na tempo rozwoju systemów HPC (high performance computing) oraz upowszechnianie si˛e nowych usług teleinformatycznych. Wykazano, ˙ze przy obecnie stosowanych rozwia˛zaniach klaster exaflopowy pobierałby gigawaty mocy. Niebagatelne znaczenie maja˛ w tym konteks´cie takz˙e aspekty ekologiczne, zwia˛zane z wzmoz˙ona˛ emisja˛CO2 do atmosfery. Strategie sterowania i mechanizmy decyzyjne dla systemów HPC i sieci teleinformatycznych, uwzgl˛edniaja ˛ce róz˙ne kryteria w ocenie ich działania, tj. techniczne, ekonomiczne oraz społeczne, stanowia˛ przedmiot bada´n pro[...]

Energooszcze˛dne i bezpieczne protokoły zwie˛kszaja˛ce ˙zywotno´s´c sieci sensorowych DOI:10.15199/48.2019.04.35

Czytaj za darmo! »

Inteligentne sensory poła˛czone siecia˛ bezprzewodowa˛ stwarzaja˛nowe moz˙liwos´ci gromadzenia i przekazywania danych. Bezprzewodowa sie´c sensorów (ang. Wireless Sensor Network — WSN) [1, 2] tworzona jest najcz˛e´sciej w trybie ad hoc, przez niewielkich rozmiarów urza˛dzenia, stanowia˛ce we˛zły sieci ge˛sto rozmieszczone na duz˙ym obszarze. Istotna˛ własnos´cia˛ odróz˙niaja˛ca˛ siec´ typu ad hoc od innych systemów stosuja˛cych transmisje˛ bezprzewodowa˛ jest zdolnos´c´ do samoorganizacji — urza˛dzenia same organizuja˛ sie˛ w siec´. Wszystkie we˛zły sieci sa˛ równoprawne i moga˛ komunikowac ´ sie˛ wzajemnie rywalizuja˛c o doste˛p do kanału radiowego. W ogólnym przypadku sieci WSN tworza˛ urza˛dzenia heterogeniczne, o ró˙znej architekturze, sprz˛etowej i programowej. Na architekture˛ we˛zła sieci WSN składaja˛ sie˛ : nadajnik radiowy, mikroprocesor, pami˛e´c, ´zródło zasilania oraz odpowiednie czujniki, np. o´swietlenia, wilgotno´sci, akcelerometr itd. W przypadku sieci zło˙zonych z kilkuset czy kilku tysi ˛ ecy w˛ezłów niezb˛edny jest wybór takiej architektury i technologii, które umoz˙liwia˛ wzgle˛dnie tanie wytworzenie poszczególnych urza˛dzen´ . W zwia˛zku z tym we˛zły sieci sensorowych charakteryzuja˛ sie˛ niewielka˛ pre˛dkos´cia˛ przetwarzania, ograniczona ˛ pamie˛cia˛ i zasie˛giem komunikacji. Oczywiste jest, z˙e kaz˙de z urza˛dzen´ musi miec´ zapewniona˛ energie˛ do działania. Najcz˛e´sciej stosowane jest zasilanie bateryjne, które ma niewielka˛ pojemnos´c´. Innym rozwia˛zaniem jest wykorzystanie fotoogniw do samoczynnego pozyskiwanie energii. Cz˛ esto stosowane sa˛ niskoenergetyczne protokoły komunikacyjne charakteryzuja˛ce sie˛ niska˛ przepływnos´cia˛ i niewielkim zasi ˛egiem. Ka˙zdy z w˛ezłów komunikuje si ˛e tylko z w˛ezłami znajduja˛cymi sie˛ w jego najbliz˙szym otoczeniu, tj. swoimi sa˛- siadami. Przesyłanie danych w sieci odbywa si ˛e z wykorzystaniem we˛złów pos´rednicza˛cych - stosowany jest schema[...]

Econet - energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych


  Obecnie operatorzy telekomunikacyjni są jednymi z największych odbiorców energii elektrycznej, a wzrost ich zapotrzebowania na energię idzie w parze ze wzrostem wolumenu danych przekazywanych w sieci [3]. Większość energii jest pochłaniana przez urządzenia dostępowe (rys. 1), dlatego staje się konieczne wdrożenie nowatorskich technologii i technik jej oszczędzania, głównie w warstwie dostępowej, ale również w pozostałych częściach sieci. Zadaniem projektu Econet jest opracowanie takich technik zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak też do algorytmów sterowania ruchem. W projekcie wyróżniono zatem grupy zadań odpowiadające opracowaniu energooszczędnego sprzętu sieciowego (WP3) oraz algorytmów uwzględniających możliwości sprzętowe (WP5). Zasadniczą innowacją projektu jest postulat, aby sprzętowo realizowane możliwości oszczędzania energii były udostępniane algorytmom sterowania ruchem w sposób zunifikowany, w warstwie abstrakcji GAL (Green Abstraction Layer) - WP4. Interakcja produktów projektu została przedstawiona na rys. 2. [...]

 Strona 1