Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Dudkiewicz"

Problematyka wzmocnień istniejących elementów konstrukcji DH Renoma w związku z przebudową obiektu DOI:10.15199/33.2015.11.40


  W artykule przedstawiono sposób wzmocnienia elementów historycznej konstrukcji Domu Handlowego Renoma we Wrocławiu w związku z jego przebudową i rozbudową. Najszerzej potraktowano problem wzmocnienia konstrukcji stropu, które komplikował brak spawalności stali historycznej użytej na konstrukcję obiektu. W ramach przebudowy wewnątrz obiektu wykonano wiele wyburzeń. Stateczność obiektu zapewniono, stosując system dodatkowych elementów konstrukcyjnych (stężeń) oraz indywidualne rozwiązania w miejscach wycięcia słupów konstrukcyjnych, tzw. belki transferowe oraz portalowe ramy transferowe. Zwrócono również uwagę na wzmocnienie: ścian murowanych oraz fundamentów. Słowa kluczowe: przebudowa, wzmocnienie konstrukcji, obiekt zabytkowy. Abstract. The article presents the solutions of the strengthening elements in the historic structure of the Trading House Renoma in Wrocław with reference to the reconstruction and expansion of the object.The problem of the enhancement of the floor structure, which complicated the declaration of non-weldability steel used for the construction of a historical object is discussed in detail. Moreover, various ways to increase the capacity of vertical elements in the structure are presented.The process of reconstruction involved a series of demolitions inside the building. The stability of the builiding was ensured through the use of additional structural elements (bracings) and individual solutionswhere structural columns were cut out, so-called transfer beam and transfer portal frame. Attention was drawn to the other strengthenings of the building: brick walls and foundations. Keywords: reconstruction of the building, strengthen of the construction, historic building.W związku z dużą dynamiką rozwoju centrów handlowych zlokalizowanych w centrum miast, konieczne jest przystosowanie istniejącej zabudowy zabytkowej do nowych założeń funkcjonalno-użytkowych. Wiąże się to z przebudową, rozbudową i moderni[...]

Problemy wznoszenia budynków plombowych w zwartej zabudowie miejskiej z zachowaniem historycznych ścian frontowych DOI:10.15199/33.2017.11.25


  Pogoń za jak najlepszą lokalizacją, jednym z najważniejszych czynników decydujących o tzw. sukcesie biznesu, stawia przed architektami i inżynierami trudne wyzwania.Architektura obiektów z jednej strony powinna nawiązywać do istniejącej zabudowy i spełniać uwarunkowania konserwatorskie, a z drugiej mieć jak najciekawszą formę i rozwiązania, którewpływają na sprzedaż lokali lub ichwynajem. Wostatnich latachważne stało się pozostawianiewobiektachwznoszonych na terenach zabytkowej zabudowy tzw. świadków historii. Konserwatorzy miejscy często wymagają zachowania oraz renowacji historycznych, frontowych fasad.Wartykule na przykładzie kilku zrealizowanych obiektów przedstawiono najczęstsze problemy techniczne, z jakimi należy się zmierzyć przy wznoszeniu budynków z zachowaniem istniejącej ściany frontowej. Prace wstępne Budynki dawnej zabudowy miejskiej wznoszone były w technologii tradycyjnej - murowanej. Z reguły mają jedną kondygnację podziemną z masywnym stropem i stropami drewnianymi w wyższych kondygnacjach. Ściany posadowione są na fundamentach ceglanych, które stanowią przedłużenie ścian piwniczych lub ich skokowe poszerzenie.Na szczególną uwagę zasługuje sposób kształtowania ścian szczytowych i ich posadowienia. W zwartej zabudowie ściany układów podłużnych dochodzą do ścian szczytowych budynkuwcześniejwybudowanego bez ich łączenia. Przed rozpoczęciem każdej[...]

Stateczność konstrukcji galerii powłokowych w trakcie montażu i transportu DOI:10.15199/33.2016.05.31


  Nowoczesne konstrukcje galerii powłokowych, które charakteryzują się optymalnie dobranymi parametrami geometrycznymi i materiałowymi, są bardzo wrażliwe na lokalną utratę stateczności. Podczas projektowania konstrukcji projektant zobowiązany jest sprawdzić ją w kilku fazach pracy, nie tylko podczas eksploatacji, lecz również w fazie transportu oraz montażu. Schematy pracy konstrukcji galerii powłokowych, ich elementów wysyłkowych w fazie montażu mają czasami odmienny charakter.Wartykule przedstawiono problemstateczności powłoki nośnej galerii w fazie montażu. Na przykładzie zrealizowanej konstrukcji galerii przenośnikowej zaprezentowano konieczne do zastosowania dodatkowe elementy konstrukcyjne, zabezpieczające konstrukcję przed utratą stateczności. Przedstawiono też elementy analiz stateczności powłoki nośnej konstrukcji galerii przenośnikowej. Słowa kluczowe: stateczność, powłoka stalowa, galeria przenośnikowa, konstrukcja stalowa, montaż.Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji galerii przenośników taśmowych stają się coraz bardziej istotne z uwagi na to, że wraz ze wzrostem uprzemysłowienia rośnie zakres zastosowania wymienionego środka transportu, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony środowiska. Przenośniki taśmowe transportując materiał na różne poziomy i znaczne odległości, powinny mieć konstrukcję nośną przenoszącą ciężar własny, ciężar ładunku i obciążenia użytkowe oraz obudowę chroniącą przed [...]

 Strona 1