Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KRZĄKAŁA"

Wielowarstwowe powłoki ochronne na odlewniczych stopach magnezu


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrochemicznego utleniania plazmowego. Następnie na tak zmodyfi kowaną powierzchnię stopu nakładano powłokę SiO2-Al2O3 metodą zol-żel. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok, określono ich chropowatość oraz odporność na korozję. Stwierdzono, że wytworzenie powłok metodą elektrochemicznego utleniania plazmowego, a następnie ich uszczelnienie ceramiczną powłoką tlenkową powoduje wzrost odporności stopu na korozję. Słowa kluczowe: powłoka konwersyjna, elektrochemiczne utlenianie plazmowe, AZ91D, zol-żel, ochrona przeciwkorozyjna Multilayer protective coatings on the casting magnesium alloys In the present work, we report results of investigations of conversion coatings obtaining on magnesium alloy AZ91D by means plasma electrolytic oxidation (PEO) method. Next, on modifi ed alloy surface, SiO2-Al2O3 coating was put on. Morphology of obtained coatings, their roughness and corrosion resistant are presented. It was found that coatings obtained by means PEO method and then tighten with ceramic coating show considerable increase of corrosion resistance. Keywords: conversion coating, plasma electrolytic oxidation, AZ91D, sol-gel, anticorrosive protection XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1.Wstęp Stopy magnezu, ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe są chętnie stosowanymi materiałami konstrukcyjnymi w wielu gałęziach przemysłu. Do niewątpliwych zalet stopów magnezu należy zaliczyć ich niską gęstość: - niższą o 35% od gęstości stopów glinu, i o 75% od stali. Mają przy tym dobrą zdolność tłumienia drgań i dobrą wytrzymałość w podwyższonych temperaturach. Wykorzystanie stopów lekkich ustawicznie rośnie, a według szacunkowych danych przemysłu motoryzacyjnego zapotrzebowanie na magnez może do 2020 roku wzrosnąć do 5 milionów ton,[...]

Badania odporności korozyjnej powłok stopowych cynk-kobalt metodą NSS


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia właściwości antykorozyjnych galwanicznych powłok stopowych cynk-kobalt na podłożu stalowym. Badania odporności korozyjnej tych powłok przeprowadzono w komorze solnej metodą NSS (neutral salt spray). Na ich podstawie stwierdzono, że spośród badanych powłok monolitycznych najlepsze właściwości antykorozyjne wykazuje powłoka otrzymywana w neutralnej kąpieli o większej zawartości kobaltu (0,04 mol/dm3). Natomiast powłoki wielowarstwowe osadzane w tej samej kąpieli charakteryzują się znacznie lepszą odpornością korozyjną, porównywalną do powłok cynk-nikiel oraz powłok kadmowych. Słowa kluczowe: cynk-kobalt, wielowarstwowa powłoka stopowa, komora solna, metoda NSS The corrosion resistance investigations of the zinc-cobalt alloy coatings by the NSS method The results of investigations applying to determination the anticorrosion properties of galvanic zinc-cobalt alloy coatings on steel substrate are presented in this paper. The corrosion resistance studies of the coatings were carried out in salt chamber by NNS (neutral salt spray) method. On the basis of the research, it was found that among all monolithic coatings the best anticorrosion properties exhibit the one fabricated in neutral bath with a higher content of cobalt (0,04 mol/dm3). The multilayer coatings deposited in the bath are characterized by much better corrosion resistance, comparable to zinc-nickel and cadmium coatings. Keywords: zinc-cobalt, multilayer alloy coatings, salt chamber, NSS method ochrona przed korozja 4/2012 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Nowoczesne zabezpieczenia korozyjne, będące przedmiotem badań naukowych, wymagają ich scharakteryzowania, w szczególności pod kątem odporności korozyjnej. Często niemożliwe jest przeprowadzenie badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji chronionego elementu, dlatego prowadzi się je [...]

Badania nad wytwarzaniem niklowych warstw podkładowych na stopie AZ91D

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących bezprądowego osadzania niklowych warstw podkładowych dla powłok galwanicznych wytwarzanych na stopie magnezu AZ91D. Zbadano wpływ temperatury oraz pH kąpieli na jakość uzyskiwanych powłok. Do tego celu wykorzystano metody mikroskopowe, spektroskopię rentgenowską EDS oraz przeprowadzono badania korozyjne metodą potencjodynamiczną. Na podstawie uzyskanych wyników określono parametry procesu, które pozwalają na wytworzenie ciągłej powłoki niklowej, o potencjalnym zastosowaniu jako warstwa podkładowa dla powłok galwanicznych, osadzanych z kąpieli alkalicznych. Słowa kluczowe: stopy magnezu, stop AZ91D, powłoka niklowa, bezprądowe osadzanie metali.1. Wstęp Magnez jest najlżejszym metalem konstrukcyjnym, co niewątpliwie można uznać za jego zaletę. Ponadto, w porównaniu ze stalą, stopami aluminium czy konstrukcyjnymi tworzywami sztucznymi, wykazuje o wiele lepsze właściwości, takie jak: wysoka wytrzymałość, wysoka przewodność cieplna, stabilność wymiarowa, wysoka zdolność do ekranowania promieniowania elektromagnetycznego, zdolność tłumienia drgań mechanicznych, dobra obrabialność i łatwość poddawania recyklingowi. Te właściwości powodują, że stopy magnezu znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. lotniczym, motoryzacyjnym, maszynowym, elektronicznym i elektrotechnicznym oraz lekkim. Niestety magnez wykazuje również cechy niepożądane tj. niską odporność na korozję czy ścieranie, niską odporność na pełzanie i wysoką reaktywność chemiczną, które powodują, że rozpowszechnianie zastosowań magnezu na szeroką skalę jest ograniczone. Magnez i jego stopy są bardzo podatne na korozję galwaniczną; w większości kwasów nieorganicznych i roztworów neutralnych ulegają korozji ze stosunkowo dużą szybkością [1-4]. Znacznie lepsze właściwości użytkowe wykazują stopy magnezu z glinem, które stanowią grupę najbardziej popularnych stopów magnezu. Jednakże, istnieje w[...]

The investigations on formation the nickel precoats on the AZ91D alloy

Czytaj za darmo! »

The results of investigations applying to electroless deposition of nickel precoats for galvanic coatings obtaining on AZ91D magnesium alloy are presented here. An infl uence of temperature and bath pH on the nickel coatings quality was investigated. Microscopy techniques and EDS spectroscopy were applied as well as the corrosion studies by potentiodynamic method were carried out for that purpose. On the basis of obtained results, the process parameters, which allow to formation a perpetual nickel coating for potential use as a precoat for galvanic coatings deposited from alkaline baths, were determined. Keywords: magnesium alloys, AZ91D alloy, nickel coating, electroless metal deposition.1. Introduction Magnesium is the lightest constructional metal, what can be consider as its advantage, undoubtedly. Moreover, in comparison with steel, aluminum alloys and constructional plastics, it exhibits much better properties, such like: high strength, high thermal conductivity, dimensional stability, high ability to shielding electromagnetic radiation, capacity to mechanical vibrations damping, good workability and recycling facility. The enumerated properties cause that the magnesium alloys are used in many branches of industry, e.g. aircraft, automotive, machine-building, electrical as well as the light one. Nevertheless, magnesium also exhibits undesirable features, i.e. low corrosion and abrasion resistance, bad creep properties and high reactivity, which cause that the dissemination of the magnesium applications on a large scale is limited. Magnesium and its alloys are susceptible to galvanic corrosion; in most of inorganic acids and neutral solutions they are corrode with relatively high rate [1-4]. Much better utilize properties are exhibited by aluminum-containing magnesium alloys, which are the most popular magnesium alloys. However, there are many contradictory reports concerning their anti-corrosion properties. The[...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono morfologię i skład chemiczny otrzymanych powłok, określono wgłębność roztworu na podstawie rozkładu grubości wytworzonych powłok, mikrotwardość powłok i odporność korozyjną próbek modyfi kowanego powierzchniowo stopu magnezu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubości powłok.1.Wstęp Zastosowanie stopów magnezu w przemyśle samochodowym i lotniczym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samochodów i samolotów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi [1-3]. Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom magnezu i jego stopów - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych z magnezu i jego stopów jest ich podatność na korozję galwaniczną, gdyż magnez jest jednym z najbardziej aktywnych elektrochemicznie pierwiastków w szeregu napięciowym metali. Innymi negatywnymi cechami magnezu są mała odporność na ścieranie i pełzanie, co powoduje, że konieczne jest stosowanie obróbki powierzchniowej. W ochronie przed korozją od wielu lat największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, np. chromianowe. Proces ich otrzymywania jest bardzo popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują dość dobrą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości chromu, zwłaszcza na najwyższym stopniu utlenienia, na całym świecie odchodzi się od technologii obróbki powierzchni metali opartych na związkach Cr(VI). Plazmowe utlenianie elektrochemiczne (PEO) jest stosunkowo nową, niezwykle obiecującą metodą. Polega ona [...]

Plasma electrolytic oxidation of casting magnesium alloy AZ91D


  In this work results of conversion coatings on the AZ91D magnesium alloy obtaining by plasma electrolytic oxidation in alkaline sodium silicate solution are presented. Morphology and chemical composition of obtained coatings as well as throwing on the base of thickness measurements of formed layers, thickness, hardness and corrosion resistance were examined. Keywords: welding magnesium alloys, plasma electrolytic oxidation, coating thickness distribution1. Introduction Magnesium alloys are being increasingly used in the automotive, aerospace and electronics industries. Considerable effort is being expanded to further reduce fuel consumption and hence environmental pollution through replacing existing aluminum components with even lighter magnesium parts in automobile applications [1-3]. This is possible thanks to excellent magnesium and its alloys properties: the low density and relatively high mechanical strength. The major obstacle to use of magnesium parts is the galvanic corrosion. Magnesium is one of the most active metals in the galvanic series. Others demerits of magnesium are poor wear and creep resistance, therefore, application of magnesium requires the surface treatments. In protective treatment of magnesium alloys, for a long time, very important are barrier-type coatings, for example chromate coatings. Processes of obtaining that coatings are very popular in industry applications because they are cheap and simply, and coatings characterises by relatively good corrosion resistance, also they are very good sublayers for paining. Due to toxic and carcinogenic properties of chromium, especially Cr(VI) the tendency to eliminate te[...]

Badanie odporności korozyjnej żelaza Armco w chlorku 1-butylo-3-metyloimidazoliowym


  Badania dotyczą określenia wpływu temperatury na szybkość procesów korozyjnych żelaza Armco w chlorku 1-butylo- 3-imidaziolowym, należącym do grupy cieczy jonowych stabilnych w kontakcie z powietrzem i wodą. Odporność korozyjną tego materiału określono za pomocą metody potencjodynamicznej oraz grawimetrycznej, przeprowadzono także badania mikroskopowe powierzchni próbek po zakończeniu badań korozyjnych. W badaniach elektrochemicznych jako pseudoelektrodę odniesienia zastosowano srebrny lub platynowy drut. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wzrost temperatury chlorku 1-butylo- 3-metyloimidazoliowego powoduje przyspieszenie procesów korozyjnych, pozostającego z nim w kontakcie, żelaza Armco. Korozja ta ma głównie charakter korozji wżerowej. Słowa kluczowe: korozja, żelazo Armco, ciecz jonowa, chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy Investigations on corrosion resistance of Armco iron in 1-butylo-3-methylimidazolium chloride The investigations applying to determination the infl uence of temperature on corrosion rate of Armco iron in 1-butylo-3-methylimidazolium chloride, which pertains to the group of air- and water-stable ionic liquids. The corrosion resistance of the material was determined by potentiodynamic as well as gravimetric methods, the microscopy examination of the samples surface after the corrosion studies was also carried out. A silver or platinum wire was used as reference pseudoelectrode in the electrochemical investigations. The results of the performed studies pointed out that the increase of temperature of 1-butylo-3-methylimidazolium chloride causes acceleration of corrosion of Armco iron, which is in contact with the ionic liquid. The corrosion has mainly pitting corrosion character. Keywords: corrosion, Armco iron, ionic liquid, 1-butylo-3-methylimidazolium chloride 1. Wstęp Ciecze jonowe są najczęściej defi niowane jako związki chemiczne składające się wyłącznie z jonów, charakteryzujące się temperaturą topnien[...]

Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w alkalicznym roztworze krzemianu sodu z zastosowaniem prądu impulsowego. Przeprowadzone badania dotyczą wpływu dodatku czteroboranu sodu do kąpieli i częstotliwości prądu impulsowego na morfologię i chropowatość powierzchni, skład chemiczny i grubość powłok oraz na odporność korozyjną próbek stopu magnezu z nałożoną powłoką tlenkową określaną metodami elektrochemicznymi, w teście zanurzeniowym i w komorze solnej w środowisku chlorku sodu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, powłoki konwersyjne, elektrolityczne utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłok Impulse current plasma oxidation of magnesium alloy AZ91D In this work the results of investigations on conversion coating obtaining on AZ91D magnesium alloy by impulse current electrochemical plasma oxidation (PEO) in sodium silicate solution are presented. The infl uence of addition of sodium tetraborate to the bath and frequency of impulse current on morphology, roughness chemical composition and thickness of obtained layers was determined as well as on the corrosion resistance samples with oxide layer determined by electrochemical method, immersion test and salt spray chamber test in the environment of sodium chloride fog. Keywords: casting magnesium alloys, conversion coatings, electrochemical plasma oxidation, PEO, layer thickness.1. Wstęp Efektem dążenia do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy własnej samolotów i samochodów jest zastępowanie niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi [1-3]. Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom eksploatacyjnym magnezu i jego stopów - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych z magnezu i jego stopów jest ich podatność na korozję galw[...]

Utlenianie mikroplazmowe prądem impulsowym stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2015.5.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D metodą elektrolitycznego utleniania plazmowego w alkalicznym roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono zasadę działania stosowanego zasilacza impulsowego oraz wyniki badań wpływu modulacji prądu na fi zykochemiczne właściwości otrzymanej warstwy tlenkowej. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, modulacja prądu Microplasma oxidation of magnesium alloy AZ91D by impulse current In this work results of investigations of conversion coatings obtaining on magnesium alloy AZ91D by plasma electrolytic oxidation (PEO) method in sodium silicate solution, are presented. The principles of used power supply functioning and the results of studies on infl uence of current modulation on physicochemical properties of the oxide layer are shown. Keywords: magnesium alloys, plasma oxidation, PEO, current modulation.1. Wstęp W celu poprawy odporności na korozję, zwłaszcza wżerową, proponuje się wiele metod zabezpieczania magnezu i jego stopów. Największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, najczęściej chromianowe. Proces ich wytwarzania jest popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują zadowalającą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości związków Cr(VI) technologie wykorzystujące związki Cr(VI) są wycofywane z zastosowań przemysłowych [1-3]. Jednym z nowoczesnych sposobów obróbki powierzchni, który pozwala na pokrywanie powierzchni stopów metali lekkich twardymi warstwami ceramicznymi o dobrych właściwościach, przede wszystkim o dobrej odporności na zużycie i na korozję, jest elektrochemiczne utlenianie plazmowe. Plazmowe utlenianie elektrolityczne - Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) lub Micro-Arc Oxidation (MAO) jest skuteczną techniką modyfi kacji warstwy wierzchniej metali pokrywających się dielektryczną wa[...]

Odporność korozyjna elementów konstrukcyjnych sond wgłębnych stosowanych w geofi zyce wiertniczej, w szczególności przy budowie podziemnych magazynów gazu DOI:10.15199/40.2015.8.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad doborem tworzywa konstrukcyjnego do wykonania sond stosowanych w geofi zyce wiertniczej, a w szczególności w otworach wiertniczych udostępniających złoża soli. Przeprowadzono badania odporności korozyjnej aluminium 1050A, stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (dawne oznaczenie 0H18N9), mosiądzu CuZn37 (M63) oraz brązu cynowo-fosforowego B6/6 i stwierdzono, że najlepszym tworzywem jest austenityczna stal nierdzewna. Przeprowadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej (NSS) oraz wyznaczono wskaźniki charakteryzujące odporność korozyjną określoną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: podziemne magazyny gazu, wypłukiwanie soli ze złoża, korozja metali, badania w obojętnej mgle solnej Corrosion resistance of construction elements of intending probes used in drilling geophysics, especially during subterranean gas stores building In this work the results of investigations on choice of construction material for probe used in drilling geophysics, especially in drill-holes opening out salt deposits are presented. The corrosion resistance of aluminum 1050A, stainless steel X5CrNi18-10 (earlier denote 0H18N9), brass CuZn37 (M36) and tin-phosphate bras B6/6 was examined and it was found that the best material is austenitic stainless steel. The accelerating corrosion tests were conducted in neutral salt mist (NSS) and the indicators characterize corrosion resistance were determined by electrochemical methods. Keywords: underground gas stores, leaching salt from deposit, metal corrosion, investigation in neutral salt mist.1. Wstęp Konieczność magazynowania gazu wynika z sezonowego charakteru zużycia tego paliwa, gdyż gaz ziemny jako nośnik energii zużywany jest w cyklach sezonowych. W sezonie zimowym występuje tzw. szczyt poboru gazu, a w sezonie letnim występuje tzw. dolina poboru gazu, co wynika przede wszystkim z wykorzystania gazu również do celów grzewczych. Wahania zużycia gazu między lat[...]

 Strona 1