Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Borys"

OPIS ODBIORU SYGNAŁU Z SATELITY LEO W OBECNOŚCI ZNIEKSZTAŁCEŃ INTERMODULACYJNYCH SPOWODOWANYCH INTERAKCJĄ SATELITARNEGO SYGNAŁU UPLINK Z SYGNAŁAMI NAZIEMNYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ DOI:10.15199/59.2016.6.56


  LEO SATELLITE SIGNAL RECEIPT AT PRESENCE OF INTERMODULATION DISTORTION CAUSED BY INTERACTION OF UPLINK SATELLITE SIGNALS WITH WIRELESS TERRESTIAL SYSTEMS Streszczenie: W artykule przedstawiono skorygowany model pozwalający opisać odbiór sygnału z satelity LEO w obecności zniekształceń intermodulacyjnych, spowodowanych interakcją satelitarnego sygnału uplink z sygnałami pochodzącymi z naziemnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Model ten wykorzystano do określenia warunków, w których zniekształcenia intermodulacyjne trzeciego i piątego rzędu nie mają praktycznie żadnego wpływu na jakość odbieranego sygnału w odbiorniku stacji naziemnej systemu satelitarnego, w skład którego wchodzi tzw. niskoszumowy wzmacniacz. Wyniki teoretyczne zilustrowano przykładami obliczeń. Abstract: In this paper, a corrected description of LEO satellite signal receipt at presence of intermodulation distortion caused by interaction of uplink satellite signals with signals of wireless terrestrial systems is presented. This description is used to determine conditions under which the intermodulation distortions of the third and fifth orders have practically no influence on quality of satellite received signal in receiver containing a low noise amplifier. The theoretical results regarding the model corrected and extended here are illustrated by numerical calculations. Słowa kluczowe: Opis odbioru sygnału z satelity LEO w obecności zniekształceń intermodulacyjnych. Keywords: LEO satellite signal receipt at presence of intermodulation distortion. 1. WSTĘP Artykuł ten został zainspirowany tematem poruszonym w pracy [1], w której to przedstawiono opis odbioru sygnału z satelity o niskiej orbicie okołoziemskiej (ang. low Earth orbit, LEO) w obecności zniekształceń intermodulacyjnych trzeciego rzędu, spowodowanych interakcją satelitarnego sygnału "w górę" (ang. uplink) z sygnałami pochodzącymi z naziemnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Okazuje si[...]

O WYKORZYSTANIU OPERACJI MNOŻENIA IMPULSÓW DIRACA W TEORII SYSTEMÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH I MIKROFALOWYCH DOI:10.15199/59.2016.8-9.71


  Sześciotomowa encyklopedia wydawnictwa John Wiley & Sons zatytułowana "Encyclopedia of RF and Microwave Engineering" składa się z ponad 400 artykułów. Jeden z nich pt. "Volterra Modeling in Analog, RF and Microwave Engineering" został poświęcony wykorzystaniu szeregu Volterry do modelowania nieliniowych układów i systemów radiokomunikacyjnych, w tym mikrofalowych. Specyficzna jego postać to taka, w której występują mnożenia tzw. impulsów Diraca. Ta praca uzupełnia wyniki przedstawione w ww. encyklopedii dotyczące powyższej postaci szeregu Volterry. Abstract: The John Wiley & Sons encyclopedia entitled "Encyclopedia of RF and Microwave Engineering" consists of six volumes and contains more than 400 articles. One of these articles is devoted to modeling of radiocommunication and microwave systems with the use of the Volterra series. One very specific form of this series comprises Dirac impulse products. This paper completes the results, which were presented in the aforementioned encyclopedia, regarding the above series form. Słowa kluczowe: Modelowanie nieliniowych systemów radiokomunikacyjnych i mikrofalowych, szereg Volterry zawierający iloczyny impulsów Diraca. Keywords: Modeling of nonlinear radiocommunication and microwave systems, Volterra series with Dirac impulse products. 1. WSTĘP Mnożenie tzw. delt Diraca (zwanych także impulsami Diraca) to bardzo delikatna sprawa z punktu widzenia matematyki. Jak wiemy, impulsy Diraca to rodzaj obiektów, które w matematyce nazywane są dystrybucjami lub funkcjami uogólnionymi [1]. Zajmuje się nimi teoria dystrybucji, a za jej twórcę uważany jest francuski matematyk Laurent Schwarz. Laurent Schwartz stworzył matematyczne podstawy [2] dla obiektów o charakterze sygnałów (wymuszeń) o czasach trwania dążących do zera zaś amplitudach dążących do nieskończoności, ale o skończonej mocy. Takich obiektów zaczęli używać po raz pierwszy fizycy teoretycy, a pierwszym z nich był Paul Dirac[...]

OPERACJA SPLOTU W RACHUNKU SIECIOWYM - INTERPRETACJA GRAFICZNA DOI:10.15199/59.2017.8-9.47


  Teoria kolejek, nazywana także teorią obsługi masowej, służy do analizy ruchu w sieciach pakietowych. Obecnie nie jest to jedyne narzędzie wykorzystywane w tym celu. Z pojawieniem się prac R. Cruza [1], [2] możemy mówić o powstaniu tzw. rachunku sieciowego (ang. network calculus) [3] - nowego narzędzia ułatwiającego analizę przepływów pakietów w sieciach telekomunikacyjnych, obliczeń wydajności oraz projektowania urządzeń dla takich sieci. Rachunek sieciowy dla systemów obsługi ruchu telekomunikacyjnego może być uważany, jak to pokazano w pracy [1], za odpowiednik klasycznej teorii systemów (KTS) [4], [5], zajmującej się przetwarzaniem i transmisją sygnałów. Jak wiemy, w tej teorii (a dokładniej, w teorii systemów liniowych) kluczową operacją jest operacja splotu - w postaci całki (systemy analogowe) lub sumy splotowej (systemy cyfrowe). Sygnał wejściowy jest "splatany" - przy użyciu odpowiedzi impulsowej systemu - dając w wyniku sygnał na wyjściu danego systemu. Podobna operacja zwana splotem i oznaczona tutaj symbolem [...]

O WYKORZYSTANIU RACHUNKU SIECIOWEGO W ANALIZIE RUCHU W SYSTEMACH KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ DOI:10.15199/59.2018.8-9.38


  1. WSTĘP W artykule zostało przedstawione nowe narzędzie matematyczne dla analizy systemów kolejkowych, nazywane rachunkiem sieciowym (ang. network calculus), w kontekście możliwości jego wykorzystania w obliczeniach wydajności, projektowaniu i optymalizacji sieci bezprzewodowych różnego rodzaju. Rachunek sieciowy można postrzegać jako zbiór technik obliczeniowych oraz teorię uzupełniającą klasyczną teorię kolejek (obsługi masowej), która staje się szczególnie przydatna, gdy ta ostatnia nie pozwala na otrzymanie zadowalających wyników. Ma to miejsce, przykładowo, w analizie sieci komputerowych, gdyż najczęściej różnią się one bardzo (ich architektura i sposób działania) od stacjonarnych sieci telefonicznych. Przydatność rachunku sieciowego w analizie sieci komputerowych we wszechstronny sposób udokumentowali J.-Y. Le Boudec i P. Thiran w monografii [1]. Ojcem rachunku sieciowego jest R. Cruz, który na początku roku 1991 opublikował dwa artykuły [2, 3] na temat przez siebie wymyślonego, nowego sposobu obliczania opóźnień w sieciach komunikacyjnych. Te ww. prace zawierały jednakże dużo więcej; tak naprawdę została przedstawiona w nich cała teoria na ten temat. To były narodziny teorii i technik nazywanych dzisiaj deterministycznym rachunkiem sieciowym. W następnych latach był on intensywnie rozwijany w wielu ośrodkach naukowych na świecie i doprowadził do powstania jego stochastycznej wersji. Stochastyczna gałąź rachunku sieciowego powstała głównie w związku z zapotrzebowaniem na dokładniejsze oszacowania zmian parametrów jakościowych i wydajnościowych sieci niż te, które można uzyskać korzystając z jego deterministycznej wersji. Sieci bezprzewodowe charakteryzują się tym, że nie tylko przesyłane w nich sygnały i dane trzeba opisywać korzystając z technik probabilistycznych, ale również wykorzystywane kanały radiowe. Z tego powodu stochastyczny rachunek sieciowy wydaje się być naturalną metodą do stosowania w opisie ruc[...]

52 Międzynarodowy Kongres Nauki o Mięsie i Technologii w Dublinie

Czytaj za darmo! »

W 52 Międzynarodowym Kongresie Nauki o Mięsie i Technologii, który odbył się w dniach 13-18 sierpnia 2006 roku w Dublinie wzięło udział ponad 1000 naukowców i studentów reprezentujących ponad 50 państw z całego świata. Kongres rozpoczął się od wygłoszenia referatów plenarnych, które dotyczyły aktualnego stanu wybranych aspektów nauki o mięsie i kierunków jej rozwoju. Referaty były równi[...]

Problematyka optymalizacji produkcji tuczników prezentowana na Kongresie w Dublinie

Czytaj za darmo! »

Problem optymalizacji produkcji tuczników dla potrzeb przemysłu mięsnego nie był dziedziną szerzej podjętą w doniesieniach naukowych Kongresu. Niemniej jednak kilka prac z tej dziedziny wartych jest szerszego omówienia. Jedną z nich jest praca Kralika G. i współautorów z chorwackiego Uniwersytetu w Osijek na temat: "Badanie cech półtusz wieprzowych i jakości mięsa tuczników zróżnicowany[...]

Skażenie WWA mięsa i wędlin nowe regulacje prawne


  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) należą do grupy tzw. stałych zanieczyszczeń środowiska. Są one rozprzestrzenione w wodzie, powietrzu i w glebie. WWA tworzą się powszechnie w procesie niepełnego spalania m.in. paliw lub biomasy, zwłaszcza gdy proces spalania przebiega w temp. od 500 do 1000oC lub wyższej. Na podstawie badań poziomu skażenia WWA środowiska i żywności przeprowadzonych w USA oszacowano, że człowiek ponad 70% WWA pobiera wraz ze spożywaną żywnością [10]. Znaczne ilości WWA mogą tworzyć się w czasie zżarzania zrębków drewna w dymogeneratorach wytwarzających dym do wędzenia produktów mięsnych. Dotychczas obowiązujące przepisy Unii Europejskiej limitowały poziom występowania jednego ze związków należącego do grupy WWA - benzo(a)pirenu - w żywności, w tym w mięsie i produktach mięsnych wędzonych. Od 1 września 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Komisji UE nr 835/2011, które zaostrza dotychczasowe wymagania w zakresie pozostałości benzo(a)pirenu w produktach spożywczych i wprowadza nowe kryterium oceny poziomu WWA w żywności, w tym w mięsie i produktach mięsnych wędzonych. Nowe wymagania zostaną wprowadzone z zachowaniem dwuletniego okresu przejściowego. RAKOTWÓRCZE właściwości WWA Pierwsze informacje o rakotwórczych właściwościach WWA pochodzą z końca XVII w. i dotyczą częstych przypadków raka skóry u robotników mających kontakt ze smołą tworzącą się w wyniku suchej destylacji węgla kamiennego. Jednak rakotwórcze działanie benzo(a,h)antracenu, jednego ze związków z grupy WWA, naukowo udowodnili Hennaway i Higer dopiero w 1930 r. Dotychczas rakotwórcze lub mutagenne właściwości zostały udokumentowane dla kilkudziesięciu związków z grupy WWA [1, 10]. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), będący organem Komisji Unii Europejskiej, rekomenduje monitorowanie poziomu skażenia żywności WWA przez oznaczanie 15 związków z tej grupy [5]. Na liście WWA rekomendowanych do monitorowania um[...]

 Strona 1  Następna strona »