Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej KOWALSKI"

Recenzje - Sławomir Kula: Systemy i sieci dostępowe xDSL

Czytaj za darmo! »

W pierwszej połowie bieżącego roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności wydały od dawna oczekiwaną książkę. Jest to jedna z tych publikacji, które uświetniły jubileusz 60-lecia wydawnictw. Liczy ona 290 stron i składa się z dziewięciu rozdziałów uzupełnionych wykazem skrótów, używanych oznaczeń i indeksem. Na końcu każdego rozdziału jest podana bogata literatura. Rozdział pierwszy to krótki wstęp do książki, w którym autor przedstawia między innymi genezę jej powstania, jak również historię transmisji danych i kierunki zmian w sieciach na rzecz dostępu szerokopasmowego. Rozdział drugi jest poświęcony przewodowym sieciom abonenckim. Omówiono w nim budowę sieci abonenckich, używanych w nich kabli telekomunikacyjnych, a także kabli teleinformatycznych. Następne dwa rozdzi[...]

Korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa


  Polscy rolnicy byli praktycznie jedyną liczącą się grupą społeczną, która wykazywała sceptycyzm wobec członkostwa w U nii Europejskiej. W okresie przedreferendalnym. Według wielu sondaży przeciwko członkostwu było 70-80% rolników. Obawy rolników miały swoje źródło w uwarunkowaniach ekonomicznych i społecznych. Sytuacja polskiego rolnictwa była trudna. Ukształtowana równowaga produkcyjno-gospodarcza nie zapewniała satysfakcjonujących dochodów dla 4/5 rodzin związanych z rolnictwem. Źródło obaw ludności rolniczej wywodziło się ze specyfiki tego sektora gospodarki. Wieś i rolnictwo wykazują mniejszą niż inne sfery zdolność adaptacyjną do wymogów gospodarki rynkowej. Niedorozwój infrastruktury technicznej i społecznej, niski poziom kwalifikacji, niedorozwój obsługi biznesowej na terenach wiejskich, wszystko to zniechęca do samoistnego dopływu kapitału prywatnego. Z tego powodu rolnictwo należy do gałęzi najbardziej wrażliwych na sytuację budżetu państwa. Wysokie obciążenia budżetu obsługą długu publicznego oraz wysoki deficyt ubezpieczeń ograniczały wzrost środków na restrukturyzację rolnictwa niezbędną dla poprawy konkurencyjności sektora żywnościowego. Dramaturgię wydarzeń zaostrzały propozycje Komisji Europejskiej. Widoczna była dysproporcja między prawami a obowiązkami. Państwa kandydujące musiały z dniem członkostwa przyjąć na siebie w dziedzinie rolnictwa wszystkie obowiązki wynikające z acquis communautaire. Natomiast pełne prawa miały być przyznane dopiero po dziesięcioletnim okresie przejściowym. Tak długi okres przejściowy, przy zaproponowanych warunkach, według wielu opinii stanowił realne zagrożenie dla zdolności konkurencyjnych wielu polskich gospodarstw towarowych, w tym przede wszystkim silnych ekonomicznie. Zwolennicy integracji zwracali uwagę na duże prawdopodobieństwo przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy, wywołujący zwiększenie i zmianę jakościową popytu na żywnoś[...]

Przemysł spożywczy w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Przemysł spożywczy1 odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce, gdyż: - wytwarza ok. 3% PKB, - zatrudnia ok. 413 tys. osób, co stanowi ok. 1 8% zasobów pracy w przetwórstwie przemysłowym, - wartość produkcji sprzedanej tego sektora w 2015 roku wyniosła 207,5 mld PLN, tj.19,3% produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego, - dodatnie saldo w handlu zagranicznym produktami [...]

Nowe podejście do projektowania urządzeń używanych w terapii polem elektromagnetycznym DOI:10.15199/48.2015.12.43

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały metody terapii pole elektromagnetycznym. Zaprezentowano trzy główne obszary terapii elektromagnetycznej, zarówno w aspekcie medycznym jak i technicznym. Przedstawione metody terapeutyczne poddane zostały krytyce, zarówno w aspekcie ich efektywności klinicznej, jak i parametrów technicznych. Autorzy zaproponowali nowe urządzenia magnetoterapeutyczne, które mogą stanowić alternatywne rozwiązanie dla urządzeń stosowanych do tej pory. Abstract. Methods of electromagnetic therapy have been presented in the paper. Three main areas of electromagnetic therapy have been briefly described and critically discussed both in clinical and technical aspects. The authors proposed new magneto therapeutic devices which can be an alternative solution for the devices hitherto used (New approach to designing of the devices used in the electromagnetic field therapy). Keywords: electromagnetic therapy, simulation of electromagnetic field Słowa kluczowe: terapia polem elektromagnetycznym, symulacja pola elektromagnetycznego. Wprowadzenie Terapia z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego jest procedurą medyczną, wykorzystywaną szczególnie w rehabilitacji ale też w leczeniu klinicznym. Pierwsze próby stosowania pola elektromagnetycznego w medycynie realizowane były na przełomie XIX i XX wieku, i można tutaj wymienić dwóch badaczy z obszarów fizyki, medycyny i inżynierii, Jaguesa Arsena d'Arsonvala i Silvanusa P. Thompsona. Obaj uczeni badali techniki magnetostymulacji i jako pierwsi prowadzili prace eksperymentalne w tej dziedzinie. Przy okazji tych prac odkryli efekt magnetofosfenów (rys.1) [1]. a),, b) Rys. 1 a) Jean Jacques d'Arsonval, b) Silvanus P. Thompson Współcze[...]

 Strona 1