Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karol Czajkowski"

Światłowód mikrostrukturalny kodomieszkowany jonami Yb3+/Tm3+ do badania właściwości cieczy DOI:10.15199/48.2015.12.65

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono światłowód mikrostrukturalny do pomiaru stężenia roztworów. Zaprojektowane włókno posiadające otwory powietrzne i rdzeń ko-domieszkowany jonami Yb3+/Tm3+ wykorzystano jako element do budowy czujnika stężenia chlorofilu i fluoresceiny. Zaprezentowano pomiary stężeń tych związków w zakresach: 2,75 - 13,66 [mg/dm3] (chlorofil) i 0,25 - 5,42·10-4 [%mol] (fluoresceina). Osiągnięto czułości pomiarowe, które wynoszą 0,005 [1/(mg/dm3)] (chlorofil) i 1,61·10-4 [1/mol%] (fluoresceina). Abstract. This paper presents microstructural optical fiber for measuring the concentration of solutions. Designed fiber having air holes and the core co-doped with Yb3+/Tm3+ ions is used as a part of the construction of the sensor measuring the concentration of chrorophyll and fluorescein. Measurements of the concentration of these compounds are presented in the range of: 2,75 - 13,66 [mg/dm3] (chlorophyll) and 0,25 - 5,42·104 [%mol] (fluorescein).Measurement sensitivity is 0,005 [1/(mg/dm3)] (chlorophyll a) and 1,61·10-4 [1/mol%] (fluorescein). (Microstructural fiber optics doped with Yb3+/Tm3+ to measure properties of liquids). Słowa kluczowe: światłowód mikrostrukturalny, czujnik luminescencji, pomiar stężenia cieczy. Keywords: microstructural optical fibers, luminescence sensor, liquid concentration measurement . Wprowadzenie W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się struktury włókniste o okresowo zmiennym współczynniku załamania światła, znane jako światłowody typu MOF (Microstructural Optical Fibres) [1-2]. W tego typu falowodach istnieją dwa podstawowe sposoby propagacji pozwalające na ich wykorzystanie w czujnikach. W pierwszym z nich światło prowadzone jest w rdzeniu o wyższym współczynniku załamania światła niż płaszcz TIR (Total Internal Reflection) [3]. W drugim zaś propagacja światła możliwa jest w rdzeniu o niższym współczynniku załamania światła niż płaszcz PBG (Photonic Bandgap) [4-7]. Światł[...]

Szkło fluorokrzemianowe podwójnie domieszkowane jonami Nd3+/Yb3+ do budowy światłowodów wielordzeniowych

Czytaj za darmo! »

Potrzeba wzrostu mocy generowanej przez lasery włóknowe wymusza poszukiwania nowych konstrukcji światłowodów aktywnych, jak również budowę skomplikowanych układów laserów [1÷13]. Dwupłaszczowe światłowody wielordzeniowe otwierają nowe możliwości w zakresie konstrukcji krótkich laserów włóknowych dużej mocy. We włóknach tego typu zgromadzona liczba jonów domieszki pierwiastków ziemi rzadkiej jest N-krotnie większa (N - liczba rdzeni) niż w klasycznym światłowodzie z jednym rdzeniem. Ponadto umieszczenie w płaszczu wielu rdzeni umożliwia N-krotną (N - liczba rdzeni) redukcję długości światłowodu niezbędnej do absorpcji promieniowania pompy. Jeżeli promieniowanie generowane w poszczególnych rdzeniach jest wzajemnie koherentne, to w obszarze dalekiego pola elektromagnetycznego uzyskuje się centralnie położony pik laserowy o dużym natężeniu i małej rozbieżności (super-mod) oraz symetrycznie rozłożone listki boczne o znacznie mniejszym natężeniu. Rozbieżność kątowa centralnego piku zmniejsza się proporcjonalnie do liczby emiterów (elementów macierzy) generujących promieniowanie wzajemnie koherentne, co wynika ze zjawiska interferencji [11÷13]. Mając na uwadze zakres spektralny ok. 1 μm, możliwym rozwiązaniem materiału na rdzenie światłowodu jest wybór szkieł krzemianowych domieszkowanych jonami Nd3+ lub Yb3+. Szkła te, jak wiadomo, charakteryzują się dobrymi właściwościami optycznymi, mechanicznymi i termicznymi. Dodatkowa modyfikacja osnowy tlenkowej fluorkiem zwiększa zdolność do akceptowania pierwiastków ziem rzadkich bez zjawiska klasterowania [14]. Umieszczenie w matrycy szklistej dwóch domieszek aktywnych Nd3+/Yb3+ otwiera nowe możliwości w zakresie konstrukcji światłowodów wielordzeniowych emitujących promieniowanie w zakresie 1 μm. W światłowodach tego typu w wyniku złożenia pasm luminescencji pochodzących od poszczególnych pierwiastków ziem rzadkich jest możliwe uzyskanie szerokiego spektrum emitowanego promienio[...]

 Strona 1