Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JACEK ROZWADOWSKI"

Oddziaływanie prądów błądzących na rurociągi sieci ciepłowniczej i sposoby likwidacji tego zagrożenia korozyjnego DOI:10.15199/9.2016.12.1

Czytaj za darmo! »

W aglomeracjach miejskich i przemysłowych prądy błądzące są przyczyną uszkodzeń korozyjnych konstrukcji metalowych, głównie podziemnych rurociągów stalowych. Do takich obiektów należą miejskie sieci ciepłownicze, największe rurociągi stalowe układane w rejonach zurbanizowanych. W artykule omówiono przyczyny powstawania prądów błądzących, wskazano na ich losowy charakter i na metody ich badania. Omówiono nowe rozwiązanie techniczne inteligentnego drenażu elektrycznego, urządzenia służącego do samodzielnego i optymalnego eliminowania szkodliwego oddziaływania prądów błądzących na metalowe konstrukcje podziemne. Zaprezentowano zasadę działania i skutki stosowania tego typu drenażu oraz wskazano na możliwości wykorzystania tego rozwiązania technicznego do likwidacji zagrożeń korozyjnych rurociągów ciepłowniczych w miastach.1. Wprowadzenie Prądy błądzące, upływające z obwodów powrotnych trakcji elektrycznych prądu stałego (kolejowej i tramwajowej), stanowią największe zagrożenie korozyjne dla stalowej infrastruktury podziemnej w aglomeracjach miejskich i przemysłowych. Dotyczy to przede wszystkim długich konstrukcji, takich jak wszelkiego rodzaju rurociągi i metalowe osłony kabli, ale także i obiektów mniejszych, np. zbiorników, konstrukcji żelbetowych czy obiektów hydrotechnicznych. W ostatnim dziesięcioleciu, dzięki działalności normalizacyjnej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), wiele nowoczesnych rozwiązań związanych z tą problematyką trafiło do praktyki. Do takich rozwiązań zaliczyć można wymagania dotyczące ograniczenia upływu prądów błądzących z szyn jezdnych do ziemi [3] czy zaostrzenie norm ochrony metalowych konstrukcji przed zewnętrznymi oddziaływaniami elektrycznymi [4]. Niestety, są one wyraźnie odmienne od utrwalonego w ubiegłych latach w polskim środowisku technicznym sposobu rozwiązywania problemów związanych ze szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzących. Zgodnie z tym nowym podejściem drenaże elekt[...]

Zdalne monitorowanie parametrów ochrony katodowej rurociągu DOI:10.15199/40.2017.8.2


  Opisano wdrożenie systemu telemetrii instalacji ochrony katodowej rurociągu. We wstępie podano najistotniejsze informacje o rurociągu jako obiekcie ochrony przeciwkorozyjnej oraz omówiono źródła zagrożenia korozyjnego. Następnie opisano instalację ochrony katodowej oraz instalację urządzeń telemetrycznych. Zaprezentowano także najistotniejsze parametry konfiguracyjne urządzeń oraz ich funkcjonalność. Na końcu opisano wdrożony system gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych z urządzeń. Słowa kluczowe: telemetria, monitoring, pomiary zdalne, ochrona katodowa In this paper the implementation of remote monitoring system of pipeline cathodic protection installation is described. In the introduction, the most important information about the pipeline regarding to corrosion protection is given and the sources of potential corrosion hazard are being discussed. The installation of cathodic protection and the installation of telemetry devices are subsequently described. The most relevant configuration parameters of the devices and their functionality are also presented. Finally, the implemented system for measurement data collection, processing and visualization is described. Keywords: telemetry, monitoring, remote measurements, cathodic protection 1. Wprowadzenie Wybudowany w 2009 r. przez Alkat Sp. z o.o. powiązaną z Air Liquide S.A. rurociąg dostarcza tlen z wytwórni w Hucie Katowice (Arcelor Mittal) do Huty CMC w Zawierciu. Ze względu na wysokie zagrożenie w razie awarii wymaga szczególnej uwagi związanej z pracą elementów technologicznych jak i zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 2. Monitorowany obiekt i zagrożenie korozyjne Rurociąg tlenu zbudowany jest z rur stalowych o średnicy DN250. Z zewnątrz zabezpieczony jest powłoką fabryczną 3LPE wysokiej jakości. Trasa rurociągu o długości ok. 25 km (Rys. 1) przebiega głównie w terenach rolniczych i leśnych o bardzo zróżnicowanej rezystywności gruntu wynoszącej od 20 do 2000 Ω&#[...]

Ocena skuteczności ochrony katodowej - propozycja metody instrumentalnej


  Od wielu lat jednoznaczna ocena skuteczności działania ochrony katodowej konstrukcji podziemnych ciągle jest nierozwiązanym problemem technicznym w wielu przypadkach rzeczywistych, np. podziemnych zbiorników paliwowych zaopatrzonych w system ochrony katodowej za pomocą anod galwanicznych lub stalowych rurociągów w bardzo dobrej powłoce izolacyjnej. Pomimo stosowania w takich przypadkach elektrod symulujących, których głównym zadaniem jest wyeliminowanie omowego spadku napięcia IR w pomiarach potencjałów, ocenę i tak musi przeprowadzić doświadczony specjalista ochrony katodowej. W referacie zaprezentowano koncepcję budowy przyrządu pomiarowego, którego zadaniem jest wyeliminowanie wspomnianych wad oraz umożliwienie posługiwania się nim przez niewykwalifi kowany personel. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, elektroda symulacyjna, anody galwaniczne, ocena skuteczności ochrony katodowej Assessment of cathodic protection effectiveness - an instrumental method proposal Unequivocal assessment of cathodic protection effectiveness has been for many years an unsolved technical problem in numerous real cases, e.g. in underground fuel tanks with cathodic protection systems using sacrifi cial anodes or steel pipelines in very good insulating coatings. In spite of application in such cases of simulating electrodes with the aim of eliminating the IR ohmic voltage drop in potential measurements, assessment has to be performed by an experienced cathodic protection specialist. In the paper the concept has been presented of a measurement device construction, with the aim of eliminating the mentioned drawbacks and allowing use by unqualifi ed personnel. Keywords: cathodic protection, simulating electrode, galvanic anodes, assessment of cathodic protection effectiveness.Ocenę skuteczności funkcjonowania ochrony katodowej dokonuje się od wielu lat na podstawie pomiaru potencjału konstrukcji podziemnych i podwodnych względem elektrody odniesienia. Kryte[...]

Ochrona przed korozją instalacji wodnych zasilająco-zrzutowych w dużych zakładach przemysłowych z zastosowaniem technologii ochrony katodowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono niektóre zrealizowane systemy ochrony katodowej podziemnych stalowych kolektorów wodnych i ściekowych. Omówiono instalację w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie oraz ocenę techniczną takiego przedsięwzięcia dla kolektorów Rafi nerii w Płocku. Zaprezentowano system ochrony katodowej rurociągów stalowych od strony wewnętrznej w obiegu chłodzącym Elektrowni "Łazi[...]

 Strona 1