Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jacek MALKO"

Predykcja mocy wytwórczych elektrowni wiatrowych

Czytaj za darmo! »

Do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku udziałem energetyki wiatrowej były niewielkie nisze rynkowe, lecz bieżąca sytuacja prowokuje do licznych pytań, na przykład o ilość energii wiatrowej, którą może przyjąć system elektroenergetyczny czy też o rolę prognoz wiatrowych. Wiele prac wykonano w dziedzinie znaczącego zwiększenia dokładności przewidywania mocy generowanej w źródłach wiatrowych. W r[...]

Polityka energetyczna państwa do 2030 roku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd nowej narodowej polityki energetycznej w horyzoncie roku 2030 na tle podstawowych dokumentów politycznych Unii Europejskiej Abstract. On the basis of fundamental political documents of the EU the overview of new national Polish Energy Policy until year 2030 is presented (The Energy Policy of Poland until year 2030) Słowa kluczowe: sektor energetyki, polityka narodowa, legislacja europejska Keywords: energy sector, national policy, UE legislation Wstęp Nie bez pewnej satysfakcji stwierdzić można, iż krajowe działania legislacyjne w zakresie polityki energetycznej wyprzedziły stosowne regulacje unijne. I tak dokument przyjęty przez Radę Ministrów RP 17. października 1995 r. "Założenia polityki energetycznej" [1] był prekursorem zawartej w "pakiecie energety[...]

Europa 2050 - mapa drogowa do energetyki niskowęglowej

Czytaj za darmo! »

W roku 2009 Rada Europejska ogłosiła cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie nie niższym niż 80% w odniesieniu do roku 1990. "Roadmap 2050" jest studium ustalającym podstawowe fakty i implikacje dla przemysłu europejskiego, a zwłaszcza dla sektora elektroenergetycznego. Celem studium jest sprecyzowanie praktycznych, niezależnych i obiektywnych ścieżek dojścia do założonego poziomu emisyjnego w zakresie emisji gazów cieplarnianych. W artykule przedstawiono podstawowe tezy i wnioski studium "Roadmap 2050". Abstract. Last year the European Council announced an objective to reduce green-house gas emission by at least 80% below 1990 levels by 2050. “Roadmap 2050" is a study to establish a fact base behind this goal and derive the implication for European industry particularly in the power sector. A mission of this study is to provide a practical independent and objective pathways to achieve prescribed target of GHG emissions. In the paper basic thesis and conclusions of “Roadmap 2050" are presented (Europe 2050 - a roadmap of pathways to low-carbon power economy). Słowa kluczowe: gazy cieplarniane, emisja, redukcja, cel dla 2050 r. Keywords: greenhonse gases, emission, reduction, target 2050 Wstęp W ostatnich latach użyteczne (i modne) stały się pewne pojęcia, wywodzące się z przyjętej przez Komisję Europejską i usankcjonowanej przez Parlament Europejski tzw. polityki klimatycznej. I tak często przytacza się, definiując przyszłość energetyczną Europy, określenie gospodarka niskowęglowa (Low-carbon economy), odwęglenie (decarbonization) czy też gospodarka niskiej stabilizacji (the economics of low stabilization). Ogłoszona przez przywódców europejskich i G-8 w czerwcu 2009 r. deklaracja o przyjęciu na rok 2050 zobowiązania o redukcji (w odniesieniu do r. 1990) emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 80% znalazła kontynuację w postaci ustanowienia przez Radę Europy (w październiku 2009) celu dla Europy i państw r[...]

Integracja strony popytowej - nowe podejście do problemu efektywności energetycznej


  Wraz z dokumentem Komisji Europejskiej o planie działania ("mapie drogowej") do 2050 r. [1] ukazał się inny komunikat - "Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r." (8 marca 2011 r.) [2]. Nieco później pojawił się "akt wykonawczy" do dokumentu efektywnościowego w postaci Dyrektywy SEK (2011 r.) 277 z czerwca 2011 r. [3]. Regulacje, dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jak i efektywności energetycznej, najsilniej zaakcentowano w pakiecie energetycznym z 2007 r. [4], podkreślając mocno wzajemny związek tych działań (którego najważniejszym elementem stał się dokument o europejskiej polityce energetycznej, opartej na zasadzie "3×20 do 2020 r." [5]). Dokument z marca 2011 r. [1] poprzedzały ważne raporty Europejskiej Fundacji Klimatycznej [6] i PricewaterhouseCoopers [7] z kwietnia 2010 r., formułujące warunki i konsekwencje restrykcyjnych regulacji emisyjnych, mających obowiązywać kraje unijne. Ograniczenie zapotrzebowania na paliwa i energię było przedmiotem wielu publikacji np. prac [8-12], w tym nawiązujących do realiów elektroenergetyki krajowej. Integracja strony popytowej w dążeniu do efektywności energetycznej Międzynarodowa Rada Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE) podsumowała w ubiegłym roku prace prowadzone w Grupie Roboczej WG C6.09 Komitetu Studiów SC6 ("Systemy dystrybucyjne i generacja rozproszona") pod hasłem "Integracja strony popytowej" ("Demand Side Integration", DSI) w celu rozpoznania natury i właściwości procesu zapotrzebowania mocy i energii w systemie elektroenergetycznym w warunkach postępującej liberalizacji sektora. Szczególną uwagę poświęcono identyfikacji grup interesariuszy, występujących na współczesnych rynkach energii i kształtujących zarówno zapotrzebowanie strony popytowej jak i racjonalne i efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej. Zespół ukształtowany w toku badań i studiów, skupił 29 ekspertów z 15 krajów, a rezultatem jego prac - jest opublikowany w 2011 r. 150&#[...]

Problemy rozwoju sieci elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wybrane problemy rozwoju sieci elektroenergetycznej, istotne w warunkach konkurencyjnego rynku energii elektrycznej oraz ograniczeń dla sektora energetycznego wynikających z polityki energetycznej Unii Europejskiej. W rozważaniach uwzględniono zagadnienie ekonomiki i energetyki niskoemisyjnej. Abstract. Some problems of the electrical network development important in the competition electricity market terms and restricts for energy sector result from European Union energy politic are presented in the paper. The economic and low stabilization problems are taken into consideration. (Some problems of electrical network development). Słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, planowanie, prognozowanie, obciążenia elektryczne, sieci inteligentne Keywords: electrical network, planning, forecasting, loads, Smart Grid Wstęp System elektroenergetyczny stanowi jeden z głównych filarów rozwoju społeczno-gospodarczego i cywilizacyjnego współczesnego świata. To jednak wcale nie sprawia, że sektor elektroenergetyczny korzysta ze szczególnych ułatwień dla jego rozwoju, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zadaniem systemu elektroenergetycznego, składającego się z podsektora wytwórczego, sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej, jest zapewnienie bezprzerwowych dostaw tej energii, cechującej się wymaganą jakością. Specyfika systemu elektroenergetycznego, uwarunkowania w jakich on funkcjonuje, (dostęp do bazy surowców energetycznych, rozwój mechanizmów rynkowych, zachowanie użytkowniów przyłączonych do sieci i inne elementy otoczenia sektora elektroenergetycznego) sprawiają, że planowanie rozwoju zapewniającego bezpieczeństwo dostaw jest zadaniem niezwykle złożonym i otwartym na wiele wyzwań. Jedne z najbardziej aktualnych dotyczą: przekształceń i rozwoju rynku, polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz dynamiczny rozwój technologii "Smart". Łańcuch technologiczny odpowiedzialny za bezpi[...]

 Strona 1