Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Bałut"

Modelowanie sieci wodociągowych w warunkach obniżonego ciśnienia DOI:10.15199/17.2019.6.4


  1. Wprowadzenie 1) Inspiracją do napisania tego artykułu stała się publikacja Creaco oraz Pezzinga [9], którzy w przystępny i usystematyzowany sposób opisali najważniejsze osiągnięcia w rozwoju oprogramowania do modelowania systemów wodociągowych, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, oraz kierunki dalszych badań. Postęp, jaki dokonał się w tym czasie jest skorelowany z rozwojem technologicznym w innych dziedzinach, z którymi związane jest modelowanie systemów dystrybucji wody, tj. GIS, SCADA, monitoring, sterowanie czy optymalizacja. Badania naukowe poświęcone rozwojowi technologii w sieciach wodociągowych uległy w ostatnich latach istotnym zmianom właśnie ze względu na postępy w obszarach sterowania, optymalizacji, a także rozwojowi technologii informatycznych [9]. Z racji, że modelowanie systemów wodociągowych przy pomocy programu EPANET realizowane jest już od dwudziestu sześciu lat i zostało opisane w wielu publikacjach, niniejszy artykuł poświęcony został nowym rozwiązaniom oraz ograniczeniom związanym z analizą sieci wodociągowych w sytuacjach krytycznych lub w warunkach, tzw. nietypowej pracy systemu. 1) PDD - z ang. Pressure Driven Demand Symulacje sieci wodociągowych dotychczas opierały się na podejściu znanej wartości zapotrzebowania na wodę w węzłach (DDA2)) [37,19,31]. Algorytmy silnika obliczeniowego programu, m.in. EPANETu, oparte są na dwóch założeniach. Po pierwsze, całe zapotrzebowanie na wodę, jakie jest przypisane do węzłów, jest w pełni zaspokajane, niezależnie od warunków ciśnienia. Po drugie, agregacja zapotrzebowania następuje w najbliższych dwóch węzłach pomimo tego, że woda jest dostarczana do odbiorców rozprowadzanych wzdłuż pojedynczego przewodu wodociągowego. Prowadzenie obliczeń metodą DDA jest uzasadnione i wystarczające przy założeniu normalnych warunków eksploatacji systemu oraz podczas jego projektowania. Jednak w sytuacji obniżonego ciśnienia, wynikającego z awarii[...]

Kryteria wyboru informatycznych narzędzi modelowania sieci wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Problem wyboru oprogramowania do modelowania sieci z pewnością nie jest tematem obcym w branży systemów wodociągowokanalizacyjnych. W dobie integracji europejskiej i informatyzacji krytycznych dla jej rozwoju obszarów aktywności gospodarczej i społecznej, do których zalicza się gospodarka wodno-ściekowa, ważne jest aby prowadzić ten proces w sposób świadomy i skoordynowany. Warto również zaznaczyć, że w sposób pośredni dotyczy on wszystkich osób pełniących różnorodne funkcje na etapie realizacji wdrożenia danego rozwiązania informatycznego. Z punktu widzenia procesów decyzyjnych, projekty informatyczne należą do najtrudniejszych ze względu na:  niedoprecyzowanie zakresu i podatność na zmiany podczas realizacji przedsięwzięcia,  dużą grupę różnych zaangażowanych[...]

Weryfikacja i walidacja jako niezbędne etapy tworzenia modelu symulacyjnego sieci wodociągowych


  Modele symulacyjne systemów dystrybucji wody coraz częściej stosowane są w procesie podejmowania decyzji oraz planowania. Ich pełny potencjał nie jest wykorzystany, bowiem w większości przypadków modele te są kalibrowane przy użyciu danych historycznych, które nie odzwierciedlają warunków operacyjnych sieci. Dostępna wiedza o modelowaniu sieci wodociągowych zawiera istotną lukę w zakresie warunków prawidłowego procesu kalibracji z punktu widzenia jego przeznaczenia, co stanowiło główną motywację do podjęcia tego tematu. Zaprezentowano przegląd metod walidacji oraz proponowane przedziały zgodności dla wartości przepływów i ciśnień w procesie kalibracji modeli. W pracy poruszono również kwestię jakości modeli. Keywords: water piping, calibration, model, validation Abstract Simulation models of water supply systems are often applied to decision and planning processes. In most cases models are not ulitized to their full extent, the reason being historic data used for modeling (...) This paper presents a review of validation methods and proposed consistency intervals addressing flow and pressure values during the process of models’ quality. Wprowadzenie Modelowanie jest jedną z najważniejszych metod badawczych szeroko stosowanych w różnych dziedzinach nauki i techniki. Pozwala na analizę i ocenę zjawisk, bez konieczności ingerencji w proces rzeczywisty. Model stanowi jednak zawsze obraz rzeczywistości i stąd niezwykle istotne jest pytanie, w jakim stopniu odzwierciedla on zjawiska zachodzące w rzeczywistości. Z procesem badania jakości modelu związane są pojęcia walidacji i weryfikacji. Ważność tych problemów podnoszona jest przez wielu autorów zajmujących się tą problematyką [np. BECK’83, BECK’85, WALS’95, GRZE’09]. W pracy [BECK’85] podkreślono konieczność właściwego doboru modelu do analizowanego problemu, jak również zwrócono uwagę na fakt, że nie istnieje uniwersalny model dający się zasto[...]

Model sieci jako narzędzie ochrony systemu zaopatrzenia w wodę


  Współczesne akty terroru skierowane w obiekty użyteczności publicznej coraz częściej planowane są przy użyciu najnowocześniejszych osiągnięć techniki. Aby reakcja na nie była adekwatna i przeciwdziałanie skuteczne, konieczny jest rozwój narzędzi informatycznych, które z podobną precyzją wspomagać będą ocenę ryzyka danego zagrożenia i minimalizować jego skutki. W referacie zaprezentowane zostały programy komputerowe wykorzystywane między innymi w celu ochrony systemów zaopatrzenia w wodę. Szczególną uwagę poświęcono programom do modelowania sieci wodociągowych z przeznaczeniem do rozwiązywania problemów aktów terroru. Przedstawione zostały możliwe do modelowania scenariusze zdarzeń. Na zakończenie szerzej scharakteryzowane zostały najbardziej popularne programy ze wskazaniem przykładowych zastosowań.[...]

 Strona 1