Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Woźny"

Hall Mobility in 4H-SiC, measurements and Monte Carlo simulation


  Silicon Carbide is used as material for electronics working in difficult conditions (temperature, power densities, high speed). Although its technology can be almost considered as matured commercial CAD tools e.g. like Sentaurus TCAD suffer from not-well established models, e.g. lack of robust model for breakdown modelling [1]. Also parameters of the models are not measured as accurate as for silicon. For instance drift velocity values are mostly quoted only from Khan and Cooper measurements [2]. Knowledge about material parameters for wide range of environmental conditions (various temperatures, electric fields, etc ...) is required for proper functioning of CAD tools. One way of retrieving the values is to do measurements which is impossible for all combination of environmental variables. Second possibility is to use very accurate models and obtain macroscopic parameters from simulation. Here we use the Monte Carlo approach to obtain Hall mobility for 4H-SiC. Results were verified with measurements done with Van Der Pauw method. Good accuracy of modelling was observed thus the Monte Carlo simulations can be seen as a[...]

Symulacje ab-initio warstwy grafenowej wykorzystywanej w detektorze IR DOI:10.15199/13.2016.10.8


  Streszczenie W artykule przedstawione zostały wyniki symulacji ab-initio z wykorzystaniem oprogramowania MedeA VASP warstwy grafenowej w obecności wybranych materiałów wykorzystywanych w konstrukcji detektora podczerwieni. Symulacje miały za zadanie odpowiedzieć, czy i w jaki sposób zmieniają się parametry warstwy grafenowej w obecności SiO2 i Al2O3. Ocenie poddany został kształt pasm energetycznych. Słowa kluczowe: grafen, MedeA, vasp, ab-initio, SiO2, Al2O3 Abstract The article presents the results of ab-initio simulations by the means of Medea VASP tool of graphene layer in the presence of selected materials used in the production of infrared detector. The simulations have been performed to answer whether and how the parameters of the graphene sheet may change in the presence of SiO2 and Al2O3. Assessment has been done on the basis of the energy bands shape. Graphene is a material that has opened new perspectives in the design of electronic devices and launched studies on various 2D materials. The correct determination of the parameters of graphene must take into account the conditions in which the graphene layer operates. Within this work we show preliminary the free layer graphene band structure. Obtaining a correct shape of the energy bands is possible by the means of DFT approach when appropriate mesh in the k domain is used: Δk = 0.05 1/Ä. Simulations of the graphene layer placed and SiO2 and between[...]

APPLIED ELECTRONICS - PROGRAM WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ I UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II DOI:10.15199/13.2019.8.3


  Od wielu lat, internacjonalizacja studiów wyższych jest jednym z szybko rozwijających się elementów podnoszenia ich jakości oraz zwiększania różnorodności programów studiów oferowanych pojedynczemu studentowi. Ogromną rolę odgrywają tu programy wymiany studenckiej organizowane w ramach Unii Europejskiej. W historii rozwoju mobilności w ramach UE, było ich kilka, które obecnie ujęte są przez jedną wspólną agencję Erasmus-plus. Gwarantowały one studentom pochodzącym z krajów UE zwolnienie z wszelkich lokalnych opłat w uczelniach goszczących oraz wspierały finansowo mobilność studentów poprzez granty mające wyrównać uczestnikom wymiany różnicę w kosztach utrzymania poza uczelnią macierzystą. Pierwszy taki program, Socrates, dotyczył mobilności pojedynczych studentów, a jego celem była dywersyfikacja programów studiów pojedynczych studentów poprzez zastąpienie w realizowanym przez nich programie zajęć jednego lub dwóch semestrów zajęciami oferowanymi w uczelni zagranicznej. Proponowana zmiana musiała uzyskać aprobatę uczelni macierzystej, a student uzyskiwał dyplom jedynie tej uczelni. Była to więc praktyka znana w polskich uczelniach jako tzw. indywidualny tok studiów (ITS), tyle, że realizowana w skali międzynarodowej. Bardziej zaawansowanym programem był program Erasmus- Mundus, który zakładał instytucjonalną współpracę pomiędzy grupą minimum trzech uczelni z trzech krajów UE. Tworzyły one konsorcjum oferujące wspólnie opracowany pro[...]

Analiza elektrotermiczna obudowy zintegrowanej ze strukturą mikrokanałową dla pastylkowych przyrządów półprzewodnikowych mocy DOI:10.15199/48.2019.10.34

Czytaj za darmo! »

Rozwój elementów i systemów elektroniki nierozerwalnie wiąże się z rozwojem układów chłodzenia. Nieustający wzrost wymagań odnoście oferowanych parametrów elektrycznych oraz szybkości działania urządzeń [1] przekłada się na ilość generowanego ciepła. Nierzadko towarzyszą im dodatkowe ograniczenia odnośnie wagi oraz gabarytów rozwiązania co przekłada się na wysokie wartości gęstości strumienia ciepła, które w modułach mocy mogą przekroczyć 350 W/cm2 [2, 3]. Najbardziej tradycyjną metodą chłodzenia przyrządów i układów elektronicznych są systemy chłodzenia powietrznego. Rozwiązania te bazują na różnych konstrukcjach radiatorów dołączanych do elementów elektronicznych. W przypadku, gdy gęstości strumienia ciepła przekraczają kilkadziesiąt W/cm2 możliwości chłodzenia powietrznego mogą okazać się niewystarczające. Stosuje się wtedy cieczowe systemy chłodzenia oparte na radiatorach wodnych bądź płytach chłodzących, które umożliwiają efektywny transport mocy cieplnej z wnętrza struktury półprzewodnikowej charakteryzujący się wartościami przekraczającymi 250 W/cm2 [2, 4]. Dalsze zwiększanie gęstości transportowanego strumienia ciepła, które jest oczekiwane przez współczesną elektronikę, jest możliwe dzięki wykorzystaniu koncepcji mikrokanałowych systemów chłodzenia, które osiągają efektywności odprowadzania ciepła przekraczającej nawet 500 W/cm2 [2, 4-8]. Propozycję wykorzystania sieci kanałów o niewielkim wymiarze charakterystycznym po raz pierwszy przedstawili Tuckerman i Pease [6] w 1981 r. Bardzo duży potencjał tkwiący w tego typu rozwiązaniach zaowocował licznymi pracami poświęconymi zarówno mikrokanałowym płytom chłodzącym [5,6], jak i rozwiązaniom zintegrowanym [7-10]. Niniejsza publikacja poświęcona jest analizom elektrotermicznym diod mocy zamkniętych w obudowach zintegrowanych opracowanych przez autorów [5], w których mikrokanałowa struktura chłodząca wbudowana jest w elektrodę zasilającą. Przedstawione w pracy wyniki[...]

 Strona 1