Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał Zielina"

Próby interpretacji pomiarów mętności w wodzie uzdatnianej

Czytaj za darmo! »

Tradycyjnie klarowność wody do picia miała znaczenie przede wszystkim estetyczne [2]. Z czasem prowadzone obserwacje [2] wykazały negatywną rolę cząstek nie rozpuszczonych, stanowiących dogodne warunki do przetrwania i rozwoju organizmów patogennych. Przy większej ilości cząstek rozproszonych zaobserwowano obniżanie się efektywności procesu dezynfekcji oraz przekłamania w wynikach niektórych[...]

Zastosowanie programu komputerowego HYTRAN do ochrony systemu wodociągowego przed uderzeniami hydraulicznymi

Czytaj za darmo! »

Uderzenie hydrauliczne jest jednym z podstawowych zjawisk mogących wpływać destabilizująco na pracę systemu wodociągowego. Konsekwencje pojawienia się przepływów nieustalonych to między innymi [2]: pęknięcie rurociągu lub korpusu pompy, wgniecenie rurociągu, wibracje elementów systemu, nadmierne przemieszczanie się rurociągu, uszkodzenie lub zniszczenie armatury, a także wystąpienie kawitacji i przerwanie ciągłości przepływu. O skali problemu świadczą dane [1] sugerujące, że aż 80% awarii na przewodach nie wyposażonych w urządzenia przeciwuderzeniowe, skutkujących 60% wzrostem kosztów eksploatacyjnych, było następstwem uderzenia hydraulicznego. Dynamicznie zmieniające się warunki pracy sieci wodociągowej oraz złożone układy rurociągów powodują, że projektowanie układów pompowy[...]

Zastosowanie wewnętrznych powłok epoksydowych do odnowy przewodów wodociągowych DOI:10.15199/17.2017.10.4

Czytaj za darmo! »

Dwiema głównymi grupami, do których przyporządkować można poszczególne technologie renowacji przewodów wodociągowych, są metody strukturalne oraz metody niestrukturalne. Pierwsze z wymienionych obejmują te techniki renowacji, które stosowane są w przypadku odnowy rurociągów dotkniętych destrukcyjnym procesom korozji i których zły stan techniczny wyklucza ich dalsze użytkowanie. Z kolei metody niestrukturalne nie wzmacniają konstrukcji przewodu i znajdują swoje zastosowanie głównie w przypadku, gdy koniecznością staje się poprawa warunków hydraulicznych wewnątrz rurociągów, do pogorszenia których doszło na skutek nagromadzenia osadów korozyjnych oraz, gdy jakość transportowanej wody uległa pogorszeniu w wyniku postępującego procesu korozji. W niniejszym artykule główną uwagę skupiono na powłokach epoksydowych, które obok tradycyjnych powłok cementowych i powłok z żywic poliuretanowych, zaliczane są do grupy niestrukturalnych metod odnowy przewodów wodociągowych, wykonywanych metodami natryskowymi [21]. Pomimo tego, iż natryski polimerowe stanowią dość nowe rozwiązania w praktyce rehabilitacji technicznej przewodów, w porównaniu z renowacją metodą cementowania stosowaną już od lat 30. ubiegłego wieku, a więc od przeszło 80 lat [3, 9, 11], to jednak zauważa się coraz częstsze ich stosowanie, głównie w krajach wysokorozwiniętych. Historia wykorzystania żywic epoksydowych do wykonywania antykorozyjnych powłok ochronnych rurociągów transportujących wodę sięga 1979 r. Metoda ta wówczas została po raz pierwszy zastosowana w Wielkiej Brytanii, jednakże jej coraz intensywniejszy rozwój datuje się na początek lat 90. dwudziestego wieku [3, 21]. Technologię tę najczęściej wykorzystuje się w przypadku, gdy skład chemiczny wody stanowi przeszkodę do zastosowania powłoki ochronnej, wykonanej na bazie cementu, co związane jest z często występującym agresywnym oddziaływaniem wód miękkich na składniki cementu. W przeciwieństwie do technologii c[...]

Badania laboratoryjne nad rozkładem prędkości wokół głowicy szczelinowej stosowanej do ujmowania wody DOI:10.15199/17.2017.11.9


  Istnieje szereg konstrukcji ujęć wody. Wybór odpowiedniego zależy od wielu czynników, między innymi od charakteru i ilości ujmowanej wody, a także od topografi i i układu terenu. Konstrukcje ujęć można podzielić ogólnie na: brzegowe, zatokowe, nurtowe (zatopione), wieżowe, progowe, jazowe, studzienne, denne oraz drenażowe [2]. Ujęcia zatopione stosowane są, gdy wydajność jest mniejsza od 200 m3/s i głębokość przy zmiennym poziomie wody przy brzegu jest mała [2]. Wlot wody następuje przez głowicę umieszczoną w nurcie rzeki. Głowice zanurzone w wodzie mogą mieć kształt np. kosza ssawnego lub krótko obciętego przewodu zabezpieczonego na wlocie kratami. w ostatnich latach pojawiły się również rozwiązania w których głowicę stanowi rura perforowana z perforacją wykonaną w postaci otworów lub też szczelin. Pomimo zalet, ujęciom nurtowym towarzyszy szereg trudności eksploatacyjnych. Do najważniejszych należą wciąganie dużych ilości zanieczyszczeń zawieszonych w wodzie i unoszących się na jej powierzchni, wciąganie osadu dennego oraz śryżu i lodu w okresie zimowym. Ujęcia nurtowe stanowią również zagrożenie dla bytowania ryb, w szczególności odnosi się to do nieposiadających jeszcze wysokich umiejętności pływackich młodych osobników [5]. Większość z wymienionych problemów towarzyszących ujęciom nurtowym znacząco nasila się w przypadku, gdy ujęcia eksploatowane są z relatywnie wysokimi wydajnościami generującymi znaczne prędkości wlotowe w miejscach bezpośredniego poboru wody. Konieczne jest, więc zaprojektowanie odpowiednio niskich prędkości wlotowych przy utrzymaniu relatywnie wysokich wydajności. Uzyskać to można dzięki dobranym odpowiednio dużym powierzchniom wlotowym i zachowaniu równomiernego rozkładu prędkości wlotowych. w niektórych krajach ze względu na ochronę ichtiofauny, projektantom nie wolno projektować zbyt wysokich prędkości wlotowych [1]. w Stanach Zjednoczonych prędkości dopływu przy powierzchni głowicy nie powinny pr[...]

Aspekty zdrowotne stosowania domowych filtrów powietrza DOI:10.15199/17.2019.3.5


  Wstęp Jednym z podstawowych parametrów jakości powietrza jest zawartość pyłów, przy czym szczególnie istotne jest stężenie cząstek o wymiarach mniejszych od 5μm, które mogą przedostawać się przez pęcherzyki płucne bezpośrednio do krwioobiegu i cząstek mniejszych od 2,5 μm, które z łatwością są w ten sposób transportowane. Pyły o wielkości powyżej 30 μm mają małe szanse dostania się do dróg oddechowych. Szybka zmiana kierunku powietrza w nosie i w gardle powoduje, że osadzają się tam przede wszystkim cząstki o wymiarach od 5μm do 10 μm [46]. Masa zanieczyszczeń wchłaniana przez organizm z cząstek zawieszonych w aerozolu zależy od tego czy są to cząstki ciekłe (mgły), czy stałe (dymy) i jaka jest ich rozpuszczalność w płynach ustrojowych [46]. Aerozole mogą powodować nie tylko tak pospolite choroby jak alergie, nieżyty dróg oddechowych i takie choroby zakaźne jak legionelloza, gorączka Pontiac, grzybice, zakażenia pleśnią i grzybami, oraz grypę ale nawet zagrażać życiu przez spowodowanie tak często kończących się zgonem udarów mózgu, nowotworów płuc [51] oraz różnych chorób serca [65]. Większość z zawieszonych cząstek jest naładowana ujemnie, lub dodatnio, dzięki czemu możliwe jest łączenie się w powietrzu cząstek o różnoimiennych ładunkach. Jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, za wyjątkiem dni w których ogłasza się alarm smogowy, jest znacznie gorsza niż na zewnątrz. Technologie stosowane do usuwania cząstek stałych w pomieszczeniach mieszkalnych są mniej złożone od technologii stosowanych do usuwania cząstek z gazów odlotowych i chociaż w szczególnych przypadkach stosowane są urządzenia mechaniczne i filtry elektrostatyczne, metody absorpcyjne i adsorpcyjne oraz katalityczne, to jednak w zdecydowanej większości przypadków proces filtracji zachodzi na różnego rodzaju filtrach tkaninowych i włókninowych [18]. Filtry te mają liczne zalety, ale również wady, w tym możliwość namnażania się org[...]

 Strona 1