Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WALD EMAR KAMRAT"

Efektywność przewodowego transportu paliw gazowych. Część 1 DOI:10.15199/9.2019.8.3


  Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości podwyższenia efektywności przewodowego transportu gazu ziemnego oraz poszukiwanie najlepszych (z punktu widzenia kryteriów technicznych i kryterium ekonomicznego) rozwiązań w zakresie wymiarowania racjonalnej średnicy gazociągów. Artykuł zawiera część teoretyczną opracowaną na podstawie studiów literaturowych i praktyki projektowej, w której przedstawiono kryteria techniczne i kryterium ekonomiczne. Kryteria te powinny być stosowane w fazie projektowania. W praktycznej części artykułu przedstawiono koncepcję obliczania kosztów stałych i zmiennych za pomocą algorytmów opracowanych przez autorów; algorytmy te wykorzystano do sformułowania aproksymacyjnej zależności opisującej koszty całkowite gazociągu. Ponadto w artykule zaproponowano metodykę określania kosztów całkowitych przewodowego transportu gazu, która umożliwia dobór racjonalnej średnicy gazociągu, tworząc warunki do ekonomicznie efektywnego zarządzania procesem transportu gazu. 2. Dobór racjonalnej średnicy gazociągu 2.1. Uwagi ogólne Dobór racjonalnej średnicy gazociągu ze względu na kryterium ekonomiczne jest problemem programowania nieliniowego z nieliniowymi ograniczeniami. Zagadnienia nieliniowe oraz metody służące do ich rozwiązania tworzą dwie obszerne kategorie: ● klasyczne metody optymalizacji, ● metody poszukiwań. W klasycznej optymalizacji poszukujemy rozwiązań na drodze rozwiazywania układów równań. Optymalizacja może być zredukowana do znajdowania pierwiastków. Do klasycznych metod optymalizacji należą metody [7]: ● obliczeń różniczkowych, ● mnożników Lagrange’a, ● wg teorii Kuhna-Tuckera, ● programowania geometrycznego. Przydatność metod klasycznych zależy od nakładu pracy, którą trzeba włożyć w rozwiązanie układów równań nieliniowych. Jednak są one przydatne w praktyce, a zrozumienie ich jest niezbędne do zrozumienia dalszych wywodów. Z kolei metody p[...]

Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych DOI:10.15199/9.2018.8.1


  1. Ogólne zasady analizy kosztów Analiza kosztów opiera się na badaniu zachowania zagregowanego parametru sieci, tj. jednostkowego kosztu ciepła dla odbiorcy E. Koszt ten składa się z kosztów stałych (nakłady inwestycyjne, oprocentowanie kapitału, podatki itp.) oraz kosztów zmiennych dwojakiego rodzaju: ● zmiennych kosztów eksploatacji, ● kosztów całkowitych wynikłych z awarii. Podstawowe zależności matematyczne analizy kosztów (od momentu wytwarzania do dystrybucji) przedstawiono na rys. 1 [1]. Przyjmując, że w okresie eksploatacji dostarczono do odbiorcy ilość ciepła Q, jednostkowy rzeczywisty jego koszt E wyznacza się z zależności [2], [3]: (1) gdzie K0 ‒ rzeczywisty koszt ciepła dla odbiorcy. Rzeczywista cena (jaką płaci odbiorca ciepła) powinna być różnicą ceny umownej taryfowej za jednostkę ciepła kou i jednostkowych kosztów kar i odszkodowań kao, zwracanych za niedotrzymanie warunków dostawy ciepła, spowodowanych awarią [3]. Rys. 1. "Drzewo" kosztów [1], [2], [3]: Ko ‒ koszt ciepła dla odbiorcy, KEZN ‒ koszt energii, KWZN ‒ koszt wody uzupełniającej, KS ‒ koszt stały, KP ‒ koszt eksploatacji, KA ‒ koszt a[...]

 Strona 1