Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ M. MRÓZ"

Innowacyjne ciepłownictwo - możliwości i ograniczenia DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości i ograniczenia stosowania innowacyjnych technologii w polskim ciepłownictwie. Konieczność wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w sektorze ciepłownictwa dotyczy zarówno rozwiązań organizacyjnych, jak i technologicznych. Wymuszana jest przez uwarunkowania prawne wynikające z przepisów prawa międzynarodowego: ekonomiczne, związane z koniecznością utrzymania efektywności finansowej funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych, jak i społeczne związane z koniecznością bezpiecznego i możliwie taniego zaspokajania potrzeb cieplnych odbiorców końcowych.ZGODNIE z danymi opublikowanymi przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie [1] zebranymi z raportów ponad 160 podmiotów działających na rynku usług ciepłowniczych, obecny stan polskiego ciepłownictwa jest silnie zróżnicowany pod względem własnościowym, organizacyjnym i technologicznym (tab. 1).TABELA 1. Syntetyczne dane z 2011 r. dotyczące wybranych parametrów technicznych opisujących grupę ponad 160 przedsiębiorstw ciepłowniczych [1] Lp. Parametr Wielkość 1 Średni wskaźnik dekapitalizacji majątku trwałego, % 55,07 2 Liczba użytkowanych źródeł 1620 3 Długość sieci cieplnych wodnych, km 11.500 4 Średnia sprawność przesyłu ciepła, % 87,0 5 Sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym, tys. GJ 174.000 Analiza danych zawartych w tab. 1 wykazuje, że stan technologiczny przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce wymaga znaczącej poprawy - wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych pod względem organizacyjnym, systemowym i technologicznym. Miarą oceny efektu działań związanych z modernizacją sektora ciepłownictwa mogą być dwa kryteria powszechnie wykorzystywane w ocenie zrównoważonego rozwoju systemów energetycznych: 404 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 43/10 (2012) (1) gdzie: Hch,i - ilość ciepła dostarczonego w i-tym paliwie (entalpia chemiczna) do kotłów części ciepłowniczej i jednostek kogeneracyjnych w ciągu roku, MWh/a, ES,k - ilość energii elektrycznej pobranej[...]

The Influence of IAQ on the Energy Performance of VAV System - a Case Study DOI:10.15199/9.2016.12.5

Czytaj za darmo! »

One of the most promising strategies in the improvement of energy performance of buildings is optimal control algorithm or control strategy of ventilation systems. The CO2-based demand controlled ventilation is one of the strategies that allow for the energy use reduction. The paper presents the simulation methods and results of variable air volume (VAV) system installed in residential part of hotel located in Poznań, Poland. The proposed method is applied to estimate influence of different concentrations of carbon dioxide on final and primary energy consumption by VAV system and its different components. © 2006-2016 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved.1. Introduction (Wstęp) High indoor air quality and the lowest energy consumption are the main priorities in the new raised buildings. Standard ventilation system based on supplying constant air volume may cause significant oversize of installation and devices inside buildings where users stay temporarily. In such a case the energy required for system operation is not rationally used [2]. Modern systems based on air flow modulation allow for lower energy consumption together with providing comfort for all users. Using sensors of carbon dioxide concentration for control of ventilation systems in rooms, where people are present cause that installation is working only when needed. Additionally air stream is adjusted for temporarily needs to ensure both comfort for users and also to remove all contaminants from ventilated rooms. Suitable climate quality in the built environment can be maintained through control of three main parameters: indoor temperature, relative indoor air humidity and indoor air quality. Main parameter used to rate quality of air in buildings occupied by people is concentration of carbon dioxide. High concentration of carbon dioxide can cause disruption of breath, bad mood, headache and dizziness, heaviness, tendency to catch a cold or [...]

Wybór sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute (PHI) - aspekt energetyczny DOI:10.15199/9.2019.6.1


  1. Wstęp Standardem wyprzedzającym obecne w Polsce wymagania w zakresie efektywności energetycznej jest idea budownictwa pasywnego, zgodna z Passive House Institute (PHI), która łączy wysoki komfort mieszkalny z bardzo niskim zużyciem energii. Budownictwo pasywne cechuje bardzo dobra efektywność energetyczna, optymalny komfort cieplny i wysoki stopień zadowolenia użytkowników z otaczających ich warunków, a także ochrona przed potencjalnymi szkodami wywołanymi nadmierną kondesacją pary wodnej [1], [7]. Passive House Institute (PHI) w 2015 roku wprowadził nowy, przyszłościowy system oceny tworząc klasy energetyczne projektowanych budynków pasywnych wspartych wykorzystaniem energii odnawialnej (rys. 1 i tab. 1) wychodząc naprzeciw, a wręcz wyprzedzając dyrektywę europejską [9], w której wprowadzono pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii, która powinna pochodzić w dużym stopniu z odnawialnych źródeł energii, w tym przetworzona na miejscu lub w najbliższym otoczeniu oraz wynikać z zastosowania wysokosprawnych rozwiązań instalacyjno-konstrukcyjnych. Zgodnie z nowym systemem oceny w budynkach pasywnych można wykorzystywać wyłącznie energię odnawialną [1], [2], [5], [6]. 208 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/6 (2019) Potrzeby energetyczne każdego budynku uzależnione są od jego charakterystyki energetycznej oraz od zakresu wyposażenia w instalacje grzewczo-chłodzące, wentylacyjne, przygotowania c.w.u., oświetlenia oraz liczby i jakości urządzeń gospodarstwa domowego. W przypadku budynków pasywnych, wszystkie powyższe element uwzględniane są w bilansowaniu energetycznym, zgodnie z PHI. Narzędziem służącym do ich projektowania, optymalizacji energetycznej, a następnie weryfikacji, jest pakiet projektowy budynków pasywnych (ang. Passive House Planning Package - PHPP) [8]. 2. Warianty źródeł ciepła i chłodu budynków pasywnych Wytypowano 10 rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu [...]

Wybór sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute (PHI) - aspekt ekonomiczny DOI:10.15199/9.2019.7.1


  1. Wstęp Idea budownictwa pasywnego, zgodna z Passive House Institute (PHI), zapewniającego parametry komfortu klimatycznego w środowisku wewnętrznym przy minimalnych potrzebach energetycznych przeznaczonych do tego celu jest standardem wyprzedzającym obowiązujące w Polsce wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Więcej informacji na temat budownictwa pasywnego można znaleźć w pracach [2], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11]. Niniejszy artykuł stanowi rozszerzenie pracy [8] i dotyczy ekonomicznych aspektów wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z PHI. Aspekty ekonomiczne są niemniej istotne od aspektów energetycznych, zwłaszcza w krajach rozwijających się, a więc i w Polsce. 2. Koszty inwestycyjne W pracy [8] wytypowano 10 rozwiązań technicznych zapewniających utrzymanie parametrów komfortu klimatycznego w środowisku wewnętrznym w okresie całego 244 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/7 (2019) roku. Ponadto założono, że zapotrzebowanie na ciepło, chłód oraz energię elektryczną pokryte będzie wyłącznie za pomocą energii odnawialnej, co prowadzi w perspektywie rocznej przedmiotowe budynki do standardu obiektów o zerowym zużyciu energii końcowej. W obliczeniach kosztów inwestycyjnych proponowanych wariantów rozwiązań technicznych, oprócz kosztów źródeł ciepła i chłodu, uwzględniono również koszt gruntowego wymiennika ciepła (w przypadku jego zastosowania) oraz koszty instalacji dystrybucji czynnika grzewczego w urządzeniu centralnego ogrzewania (orurowania, rozdzielaczy itd.) lub koszt instalacji mat/kabli grzejnych. W kosztach inwestycyjnych uwzględniono również koszt instalacji dystrybucji powietrza wentylacyjnego z zastosowaniem central wentylacyjnych z wysokoefektywnym odzyskiwaniem ciepła na poziomie min. 80%. Koszty rozpatrywanych rozwiązań technicznych zestawiono w tabeli 1 i pokazano na rys. 1. Obliczenia przeprowadzono [...]

Wybór sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG - studium przypadku DOI:10.15199/9.2016.2.1

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę wyboru sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG. Skroplony gaz ziemny staje się istotnym nieodnawialnym nośnikiem energii z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Jego zastosowanie w wydzielonych systemach zaopatrzenia w ciepło może być atrakcyjną alternatywą dla innych nieodnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. Wybór sposobu zasilania w paliwo pierwotne wyspowego układu zaopatrzenia w ciepło powinien być traktowany jako problem wielokryterialny. W artykule przedstawiono wielokryterialną analizę wyboru sposobu zasilania w paliwo pierwotne na przykładzie wybranego wyspowego układu zaopatrzenia w ciepło.1. Rynek skroplonego gazu ziemnego Skroplony gaz ziemny (ang. LNG - liquefied natural gas) staje się istotnym nieodnawialnym paliwem pierwotnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Wynika to z ciągłego rozwoju rynku LNG pod względem popytu i podaży. Wzrost popytu na ten produkt jest wypadkową możliwości zaspokajania potrzeb energetycznych paliwem gazowym i łatwości dostosowania źródeł ciepła do zasilania gazem. Wzrastająca dostępność LNG, jak również instalacji regazyfikacji i możliwości transportu LNG z miejsca zakupu do miejsca odbioru wpływają pozytywnie podaż tego paliwa [1],[6], [9], [10]. Obecne globalne obroty LNG plasują się na poziomie 239,2 MTPA ( ang. Million Tonnes Per Annum), co odpowiada 325,3 mld m3 rocznie. Głównymi importerami LNG sa Japonia i Korea Południowa, które wykorzystują ponad 53% dostępnego gazu do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych. Istotnym czynnikiem rozwoju rynku gazu LNG jest jego dostępność oraz cena, której wartość wynika m.in. z liczby kontraktów długoterminowych jak i krótkoterminowych (spotowych) oraz ilości gazu w obrocie. Obecna cena gazu importowanego do krajów UE to ok. 6,71 USD/MMBTu, co w przeliczeniu (średni kurs dolara amerykań[...]

 Strona 1