Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof PERLICKI"

Systemy transmisji optycznej ze zwielokrotnieniem polaryzacyjnym

Czytaj za darmo! »

Wzrost zapotrzebowania na świadczenie szerokopasmowych usług w sieciach telekomunikacyjnych wymusza poszukiwanie technik transmisyjnych zwiększających pojemność istniejących łączy światłowodowych. Jednym z rozwiązań są techniki zwielokrotnienia. Do najpopularniejszych z nich zalicza się: zwielokrotnienie w dziedzinie czasu TDM (Time Division Multiplexing), zwielokrotnienie w dziedzinie długości fali WDM (Wavelength Division Multiplexing), zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing) i zwielokrotnienie podnośnej SCM (Sub Carrier Multiplexing). Zwrócono również uwagę na możliwość stosowania do transmisji danych wielu stanów polaryzacji fali światła. Można się spotkać z trzema rodzajami technik transmisji światłowodowej, które wykorzystują wiele stanów polaryzacji: techniką zwielokrotnienia polaryzacyjnego, czyli równoczesną transmisją sygnałów w różnych stanach polaryzacji (PolDM lub PDM - Polarization Division Multiplexing), techniką transmisji wykorzystującą okresowe zmiany stanów polaryzacji; dzieli się ona na technikę naprzemiennych zmian stanów polaryzacji (alternate polarization) i technikę przeplotu polaryzacyjnego (polarization interleaving), techniką transmisji z kluczowaniem stanów polaryzacji POLSK (Polarization Shift Keying). Tradycyjne rozwiązanie techniki zwielokrotnienia polaryzacyjnego opiera się na równoczesnej transmisji sygnałów w dwóch wzajemnie ortogonalnych stanach polaryzacji i na tej samej długości fali. W części odbiorczej rozdzielenie kanałów polaryzacyjnych odbywa się za pomocą dzielnika polaryzacji. Odbiór może być bezpośredni lub koherentny [1]. Systemy ze zwielokrotnieniem polaryzacyjnym mogą być stosowane do transmisji danych przez łącza złożone zarówno ze światłowodów jednomodowych, jak i ze światłowodów wielomodowych [2]. W jednym z pierwszych rozwiązań technikę zwielokrotnienia polaryzacyjnego wykorzystano do równoczesnej transmisji d[...]

Najnowsza generacja optycznych systemów dostępowych DOI:10.15199/59.2015.2-3.1


  Otaczający nas świat przeniknięty jest falami elektromagnetycznymi, na których w każdej chwili przenoszone są miliony bitów informacji wymienianych między ludźmi i maszynami. Każdą wolną chwilę wypełnia nam przekaz multimedialny. Jesteśmy coraz bardziej uzależnieni nie tyle od chęci posiadania najnowszych informacji, ile od samego procesu ich pozyskiwania i wymiany. Aktualny stan cywilizacji informacyjnej zawdzięczamy innowacjom z zakresu szeroko pojętej elektroniki (tranzystor, laser, światłowód). Klasyczna telekomunikacja, którą wyobrażamy sobie jako korzystanie z aparatów telefonicznych, wiele lat temu zaczęła przeobrażać się w teleinformatykę, wraz z pojawieniem się przekazów multimedialnych oraz Internetu. Zauważalna zmiana podejścia do sposobu wymiany informacji i rodzaju przekazywanych treści pojawiła się pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy to doszło do zetknięcia się ze sobą młodego świata wyrafinowanych rozwiązań technicznych i przemijającego świata wolności rodem z końca lat sześćdziesiątych. Efektem formalnych i mniej formalnych kontaktów przedstawicieli tak różniących się światów (głownie w kosmopolitycznych środowiskach znad Zatoki San Francisco) była choćby koncepcja rzeczywistości wirtualnej oraz wolnego, niekontrolowanego przez agendy rządowe Internetu. Kolejnym przełomem było zrealizowanie marzenia o uwolnieniu się od kabla, ograniczającego nasze atawistyczne przyzwyczajenia do ruchu i przemieszczania się. Wraz z nadejściem mobilności uzyskano niespotykaną dotychczas wolność w korzystaniu z informacji i ich wymiany. Dostarczanie nowych, coraz bardziej wyrafinowanych, wygodnych usług teleinformatycznych wymaga coraz większej ilości odbieranych i wysyłanych danych. Ograniczenia natury fizycznej, technicznej powodują, że mobilność przekazu za pomocą transmisji w wolnej przestrzeni nie zawsze się sprawdza i jest pożądana. W wielu przypadkach jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest transmisja in[...]

Monitorowanie optycznych sieci dostępowych DOI:10.15199/59.2016.11.1


  Zaprezentowano stan rozwoju metod monitorowania szerokopasmowych sieci dostępowych wykorzystujących technikę światłowodową. Przedstawiono rozwiązania umożliwiające badanie jakości transmitowanych sygnałów optycznych oraz warstwy fizycznej optycznych systemów dostępowych. Słowa kluczowe: światłowody, transmisja optyczna, optyczne sieci dostępowe, monitorowanie sieci światłowodowych.Dostarczanie nowych, coraz bardziej wyrafinowanych i wygodnych w korzystaniu usług teleinformatycznych wymaga coraz większej ilości odbieranych i wysyłanych danych. Ograniczenia natury fizycznej i technicznej powodują, że mobilność przekazu za pomocą transmisji w wolnej przestrzeni nie zawsze się sprawdza i jest pożądana. W wielu przypadkach jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest transmisja informacji za pomocą kabla i to kabla zawierającego światłowody, które umożliwiają transmisję olbrzymich ilości danych. Światłowody i elementy optoelektroniczne stały się dominującymi rozwiązaniami służącymi do przeprowadzania transmisji danych w połączeniach międzymiastowych, międzynarodowych i międzykontynentalnych. Obecnie zauważana jest ich bardzo silna ekspansja w obszarze sieci dostępowych. Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, zawartymi w tak zwanej Europejskiej Agendzie Cyfrowej, do roku 2020 wszystkie europejskie gospodarstwa domowe będą mogły korzystać z tak zwanych szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych o przepływności na poziomie 30 Mbit/s, a przynajmniej połowa z nich ma mieć dostęp do połączeń o przepływności na poziomie nie mniejszym niż 100 Mbit/s. Spełnienie tych wymagań są w stanie zagwarantować tylko optyczne, światłowodowe sieci dostępowe. Podstawowym wyróżnikiem światłowodowych sieci dostępowych jest miejsce, do którego doprowadzony jest światłowód. W związku z tym można wyróżnić następujące rozwiązania: FTTC (Fiber to the Curb) - światłowód doprowadzony do szafki teletechnicznej zlokalizowanej przy ulicy, FTTB (Fiber To The Builiding[...]

Zaufanie w kontekście funkcjonowania współczesnych sieci teleinformatycznych. Część I DOI:10.15199/59.2019.8.1


  Po epoce maszyn parowych, produkcji masowej i automatyzacji jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, tworzącej gospodarkę 4.0. Głównym wyróżnikiem gospodarki 4.0 jest powszechne zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji i przekazanie maszynom coraz szerszego obszaru podejmowania decyzji. Istotą tej rewolucji jest jak najsilniejsze zinformatyzowanie procesów nie tylko produkcyjnych, ale również procesów zachodzących w społeczeństwie. Narzędziami, umożliwiającymi realizację tego celu, ma być silne połączenie procesów między firmami i ich całkowita automatyzacja, powszechne wykorzystanie Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji oraz wdrożenie produkcji spersonalizowanej. Gospodarka 4.0 to powszechna, inteligentna cyfryzacja łańcuchów wytwarzania, łączących dostawców, producentów, odbiorców i konsumentów. Powszechna cyfryzacja, związana z gwałtownym spadkiem cen rozwiązań technologii cyfrowych i wzrostem mocy obliczeniowych, wykracza już daleko poza ramy tradycyjnie rozumianego przemysłu i zaczyna dokonywać zmian w życiu codziennym każdego z nas. Obserwowana intensyfikacja prac, mających doprowadzić do skonstruowania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, w połączeniu z roz-wojem technik analizy dużych zbiorów danych (Big Data), tworzy zupełnie nowe obszary interakcji między człowiekiem a światem biznesu czy też techniki w zakresie zaufania, obejmującego świadczenie usług na zadeklarowanym poziomie jakości, bezpieczeństwa i prywatności. Operatorzy usług teleinformatycznych muszą mieć wiedzę, jak odporne są ich organizacje. Odporność oznacza zachowanie zdolności do działania w sytuacji przedłużającego się czynnika degradującego infrastrukturę i zasoby usług teleinformatycznych. Niezawodność w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznych wymaga wdrożenia mechanizmów detekcji i odpierania cyberataków. Zapewnienie odporności i bezpieczeństwa nie może być kwestią poboczną rozważaną po zbudowaniu sieci teleinformaty[...]

Zaufanie w kontekście funkcjonowania współczesnych sieci teleinformatycznych. Część II1) DOI:10.15199/59.2019.9.1


  Rola zaufania w teleinformatyce Na rys. 62) przedstawiono ogólną klasyfikację obszarów związanych z teleinformatyką, w których stosuje się zaufanie. Zobrazowany podział uwzględnia cztery obszary. Jest to obszar związany z realizacją połączeń w sieci teleinformatycznej, obszar związany z wykorzystywanym systemem teleinformatycznym, obszar związany z architekturą sieci oraz obszar związany z realizowanymi usługami teleinformatycznymi. Sieć teleinformatyczna jest tu rozumiana jako rozwiązanie techniczne, służące do przesyłania sygnałów fizycznych. System teleinformatyczny natomiast to rozwiązanie techniczne, zapewniające realizację określonych usług teleinformatycznych. W skład tego systemu wchodzi sieć teleinformatyczna. Sposób połączenia elementów składowych systemu teleinformatycznego i sposób ich współpracy określa jego architektura. W każdym z przedstawionych obszarów można wyróżnić dziedziny, w których zaufanie odgrywa wiodącą rolę. W przypadku sieci teleinformatycznych na plan pierwszy wysuwa się kwestia zaufania do funkcjonowania części tych sieci (wyróżnia się sieć dostępową, agregacyjną i transportową) oraz do funkcjonowania poszczególnych elementów składowych, czyli elementów biernych i aktywnych sieci. Dla systemu teleinformatycznego dominujące znaczenie ma funkcjonowanie mechanizmów zarządzania nim i mechanizmów przesyłania informacji w określonej architekturze. Natomiast zaufanie w obszarze usług kojarzy się z ich percepcją przez klienta końcowego. Należy podkreślić, że problematykę zaufania należy uwzględniać od momentu projektowania danego rozwiązania teleinformatycznego, przez wdrożenie aż po ocenę jego funkcjonowania. Z perspektywy realizowanych zadań przez sieci teleinformatyczne i sposobu ich funkcjonowania zaufanie z nimi związane może być analizowane w wymiarze relacji czysto technicznych, a także ekonomicznych i ludzkich. W wymiarze czysto technicz- 1) Część I artykułu ukazała się w zeszycie PTiWT 8/2019 [...]

Efektywność energetyczna rdzeniowych sieci telekomunikacyjnych


  Całą sieć telekomunikacyjną można podzielić na: dostępową, miejską (zwaną również metropolitalną) i rdzeniową. W sieci rdzeniowej głównymi miejscami wpływającymi na wzrost zużycia energii są jej węzły zawierające rutery (tzw. rutery rdzeniowe). Udział sieci rdzeniowej w zużyciu energii zdecydowanie rośnie ze wzrostem wielkości wymaganej przepływności. W [1] zamieszczono potwierdzający to przykład zaczerpnięty z terenu Japonii. Z analiz statystycznych wynika, że wzrost wielkości ruchu w tamtejszej sieci kształtuje się na poziomie ok. 40% rocznie. Gdyby ta tendencja utrzymywała się nadal, w roku 2020 obsługujące ten ruch rutery pobierałyby z sieci energetycznej ok. 450 TWh energii rocznie, co odpowiada połowie całkowitej produkcji energii w tym państwie w roku 2009. Jako przykład światowych tendencji wzrostu ruchu w sieciach tekekomunikacyjnych niech posłużą dane zamieszczone w tabeli 1 [2]. Tabela 1. Prognozowany wzrost przepływności w sieciach rdze- ƒ ƒ niowych 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Internet [Pbajtów/miesiąc] 10 942 15 205 21 181 28 232 36 709 47 176 Nieinternetowy IP [Pbajtów/miesiąc] 3652 4963 6771 8851 11 078 13 199 Dane łączności mobilnej [Pbajtów/miesiąc] 91 228 538 1158 2132 3528 Towarzyszący temu wzrost poboru mocy może stać się bardzo poważnym problemem i to już w najbliższej przyszłości. Przewiduje się, że wśród rozwiązań, które z jednej strony zapewnią wzrost przepływności, a z drugiej poprawę efektywności energetycznej, znajdą się: .onowe, techniczne i technologiczne rozwiązania układów scalonych półprzewodnikowych (elektrycznych) i optycznych, .onowe koncepcje architektury sieci, .onowe koncepcje zarządzania pracą sieci, .onowe rozwiązania dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej. Na podstawie licznych artykułów można stwierdzić różnice w poglądach, o ile można poprawić efektywność energetyczną współczesnych sieci telekomunikacyjnych. W większości przypadków mówi się, że poprawa ta m[...]

Badanie wybranych parametrów optycznych systemów teletransmisyjnych w sieci resortowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody monitorowania podstawowych parametrów warstwy fizycznej systemów telekomunikacyjnych wykorzystujących technikę teletransmisyjnej hierarchii synchronicznej i zwielokrotnienia falowego. Prezentowane badania odnoszą się do rozwiązań transmisyjnych wykorzystywanych w sieci Telekomunikacji Kolejowej. Abstract. Optical monitoring methods for fundamental optical layer parameters are presented. This paper shows measurement procedures for railway telecommunications network based on Synchronius Digital Hierarchy and Wavelength Division Multiplexing transmission techniques. (Measurement procedures for railway telecommunications network based on Synchronius Digital Hierarchy and Wavelength Division Multiplexing transmission techniques) Słowa kluczowe: światłowody, zwielokrotnienie falowe, teletransmisyjna hierarchia synchroniczna, monitoring wydajnościowy Keywords: optical fiber, Wavelength Division Multiplexing, Synchronius Digital Hierarchy, optical performance monitoring Wstęp Podobnie jak sieci publiczne rozwijają się również teleinformatyczne sieci korporacyjne, ale zasadniczo wpływ na to mają inne uwarunkowania. Do dużych sieci korporacyjnych można zaliczyć sieci związane z energetyką i sieci związane z transportem kolejowym oraz bardzo szybko rozwijające się sieci teleinformatyczne związane z transportem drogowym. W każdym przypadku sieci te stanowią narzędzie pracy wspomagające świadczenie podstawowych usług konkretnej branży (dostarczanie energii elektrycznej, przewóz osób i towarów, itp.). Na rozwój tych sieci wpływ mają różne czynniki związane z rozwojem cywilizacyjnym (globalizacja, duża mobilność ludzi), technicznym (rozwój techniki IT, RFID) czy też technologicznym. Już teraz w forach międzynarodowych organizacji transportowych funkcjonuje termin "Internet of transport" a w Komisji Europejskiej "Internet of Things". W sektorach gospodarczych zajmujących się transportem ludzi, towarów czy też ener[...]

The use of convolutional neural networks for simultaneous monitoring of chromatic dispersion and Optical to Signal Noise Ratio in the physical layer of the optical network DOI:10.15199/59.2019.3.3


  1. Intr oducti on According to the guidelines of the International Telecommunication Union (ITU), the most important parameters in the design of optical networks are chromatic dispersion (CD) and polarization (PMD), optical to signal noise ratio (OSNR), crosstalk and attenuation. For the management, monitoring and diagnostics of optical connections, CD, PMD and OSNR are the most key measurable parameters. The parameters of the CD and PMD are crucial during the modernization of the network, enabling proper tuning of the devices or increasing the range. OSNR is in turn, important in designing and maintaining the correct operation of optical links, because its value clearly translates into the level of errors in the channel. Table 1 presents required levels of accuracy for key monitored parameters. ??Table 1. The level of accuracy required for the parameter being monitored [1] ??Tabela 1. Poziom dokładności wymagany dla monitorowanego parametru Monitored parameter Accuracy required CD < ± 2% PMD < ± 2% OSNR < ± 0.5 dB These phenomena occur in the physical layer of the optical network. To be able to ensure the proper quality and correctness of transmission, they should be constantly monitored. Phenomena may occur simultaneously, therefore it is important to provide an appropriate method that will allow simultaneous monitoring and determination of individual disturbance values. Early techniques allowed for the measurement of these phenomena, but to a limited extent and in an individual way for each phenomenon. This involved the necessity of using several methods at the same time, which resulted in an increase in the operating costs and maintenance of the monitoring system as well as an increase in the complexity of the measurement system. Along with the development of optical networks, new methods have been proposed and introduced, which by their action began to include simultaneous monitoring of many phenomena[...]

Data center resources monitoring for resilient telecommunication services DOI:10.15199/48.2015.10.47

Czytaj za darmo! »

In this article authors present a specific tool for Data Center resources monitoring (both physical and virtual), utilizing model environment of a proprietary Cloud unit. Here-in discussed are multiple aspects of resource monitoring contributing to the overall rules of resiliency measurements in the deployed Data Center environment. Depicted results of the initial test-bed system monitoring reveal properties of a Cloudbased foundation for telecommunication services. Streszczenie. W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie w postaci narzędzia do monitorowania zasobów w obiektach typu Centrum Danych. W obliczu rosnącej popularności środowisk z tego rodzaju w zastosowaniach telekomunikacyjnych istotnym aspektem określania jakości usług jest monitorowanie zasobów sprzętowych. Dotyczy to zarówno warstwy fizycznej środowiska, jak również wirtualnej, która w znaczącym stopniu definiuje wydajność całego systemu. W niniejszym artykule ukazano rezultaty projektowania, wykonania i testowania narzędzia w środowisku Data Center. (Monitorowanie zasobów Centrum Danych jako element niezawodnego środowiska dla usług telekomunikacyjnych). Keywords: Data Center, monitoring, resiliency, cloud computing. Słowa kluczowe: Centrum Danych, monitorowanie, niezawodność, chmura obliczeniowa. Introduction In a face of an emerging Data Center (DC) environments utilization for a novel telecommunication services offering Cloud-based functionalities, the upmost importance is to create a reliable system for the deployment of the designed service [1,2]. In order to create such system in cloud computing or DC environments, the management sub-systems of those include two fundamental tasks: the first one is an active job of monitoring that keeps track of selected performance metrics in hardware and software domain, while the second is monitoring data analysis that processes those metrics for the purpose of resource provisioning, troubleshooting or other relevant mana[...]

 Strona 1