Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR OSTROWSKI"

Topienie indukcyjne w warunkach lewitacji

Czytaj za darmo! »

Lewitacja ciał stałych i ciekłych przy użyciu pól elektromagnetycznych została zaproponowana po raz pierwszy w 1923 r. przez O. Mucka, lecz według wszelkiego prawdopodobieństwa nie została wówczas zrealizowana praktycznie. Dopiero w 1952 r. funkcjonujące urządzenie zostało wykonane przez grupę badaczy amerykańskich z Westinghouse Electric Corp. we współpracy z Uniwersytetem British Columbia.[...]

Recycling of silicon solar cells


  W odpowiednio długiej perspektywie czasowej, wynoszącej średnio 25 lat, krzemowe moduły PV podobnie jak inne przedmioty użytkowe stają się odpadem. Globalna tendencja zmierzająca do wykorzystania materiałów odpadowych, skłania do zagospodarowania materiałów odpadowych komercyjnych modułów PV. Efektywną metodą gospodarowania odpadami jest odzysk. Dotychczasowa praktyka polegająca na składowaniu zużytych modułów PV na składowiskach odpadów, w odniesieniu do modułów PV, na dłuższą metę nie jest do zaakceptowania. Eksperyment Strumień odpadów w sektorze fotowoltaicznym można podzielić na dwie grupy: odpady generowane na etapie produkcji oraz wynikające z procesów starzeniowych (odpad poeksploatacyjny). Na 1000 wytworzonych krzemowych ogniw PV, średnio 50 sztuk nie spełnia stawianych im wymagań, zatem do produkcji modułów PV można wykorzystać 950 szt. pojedynczych ogniw, których parametry są zgodne z oczekiwanymi. Natomiast na 1000 wytworzonych modułów PV, średnio 10 sztuk nie spełni wymagań. Do eksploatacji trafi zatem 990 modułów PV. Dodatkowo ilość zużytych modułów PV zwiększa się w wyniku ich naturalnego starzenia podczas, którego zmianie ulęgają właściwości fizyko-chemiczne poszczególnych materiałów składowych. Na rys. 1 przedstawiono widok zużytych komercyjnych modułów PV. masowym poszczególnych elementów podatnych na recykling w odniesieniu do jego całkowitej masy (1). (1) gdzie: Mws - masowy wskaźnik podatności ogniwa/modułu PV na recykling, mri - masa części podatnych na recykling, m - ogólna masa modułu PV. Rozdział wycofanego z dalszej eksploat[...]

Modernizacja istniejących oraz projektowanych obiegów kotłów wodnych umożliwiająca ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej DOI:10.15199/9.2019.5.2


  1. Wstęp Kotły wodne rusztowe są powszechnie stosowane w ciepłowniach i zakładach przemysłowych do produkcji ciepła. Są to głównie jednostki starszego typu, kotły wodnorurowe lub płomienicowo-płomieniówkowe, których sprawności odbiegają od współczesnych standardów. Są to również kotły, w których w ramach modernizacji wymieniano ściany ekranowe na nowe, wykonane w technologii ścian szczelnych. W obu przypadkach głównym parametrem decydującym o sprawności kotła jest temperatura spalin wylotowych. W starych, niezmodernizowanych kotłach może być ona wyższa niż 200°C, co skutkuje wysoką stratą wylotową (kominową). Powszechnie stosowana modernizacja polegająca na montażu ścian wykonanych w technologii ścian szczelnych powoduje bezpośredni wzrost mocy cieplnej kotła, obniża stratę wylotową i jednocześnie podnosi sprawność kotła. Z tych powodów rozwiązanie to jest powszechnie stosowane przy produkcji nowych, wysokosprawnych kotłów wodnych. Przedstawiona w dalszej części artykułu innowacyjna modernizacja kotła wodnego umożliwiająca produkcję energii elektrycznej w kogeneracji parowej, prowadzi do dalszego wzrostu sprawności kotłowni. 2. Modernizacja obiegu cieplnego W układach, w których wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna, zwanych układami kogeneracyjnymi, stosowane są: upustowo-kondensacyjna, przeciwprężne siłownie parowe lub gazowo-parowe, a także nowoczesne CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/5 (2019) 173 siłownie, w których realizowany jest obieg ORC (Organic Rankine Cycle) [6]. Typowym przykładem takiego rozwiązania jest układ kotła parowego współpracującego z turbiną przeciwprężną stosowany w elektrociepłowniach lub układ silnika lub turbiny gazowej z wodnym kotłem odzysknicowym stosowany w ciepłowniach; w układzie tym ciepło spalin wylotowych wykorzystywane jest do podgrzewania wody. Innowacyjna technologia kogeneracji w siłowniach z kotłami wodnymi, opisana w artykule, nie wymaga stosowania układów bar[...]

Wskaźnik do obliczania oszczędności spowodowanych schłodzeniem spalin wylotowych poniżej punktu rosy i wykorzystania odzyskanego ciepła DOI:10.15199/9.2019.5.3


  1. Wstęp Prawo energetyczne [9] i ustawa o efektywności energetycznej [12] zmuszają zakłady przemysłowe do podejmowania działań w celu poprawy efektywności energetycznej. Działania te powinny rozpocząć się od audytu energetycznego zgodnie z PN-EN 16247-3: 2014 [7] i [8] i zakończyć się wdrożeniem modernizacji, która jest poprzedzona złożeniem odpowiedniego wniosku o gwarancję pochodzenia (czyli tzw. białe certyfikaty, które stanowią wynagrodzenie odbiorcy energii za efektywne wykorzystanie końcowych usług energetycznych). Wśród przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej w art. 19 wskazano: ● punkt 3 ‒ modernizacja lub wymiana; c) lokalne sieci grzewcze i lokalne źródła ciepła; ● punkt 4 ‒ odzyskiwanie energii, w tym energii w procesach przemysłowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych sposobów obliczania oszczędności w porównaniu z [7] i [8]. Obliczenia zostały oparte na rzeczywistych przykładach. Z artykułu wynika, że w porównaniu z obliczeniami autorów, obniżenie oszczędności obliczane wg obowiązującej normy mogą być znaczące i prowadzić do nieprawidłowego rozliczenia białych certyfikatów. W artykule pojęcie kotłowni obejmuje: sam kocioł z towarzyszącym mu sprzętem, takim jak wstępne przygotowanie i dostawa mediów oraz rozdział produktów. W zdecydowanej większości kotłów zbudowanych w poprzednich latach temperatura wylotowa gazów spalinowych była utrzymywana w zakresie 130-160°C 178 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/5 (2019) w kotłach wodnorurowych i 230°C w kotłach płomienicowo- płomieniówkowych z powodu ryzyka przechłodzenia gazów spalinowych poniżej kwasowego punktu rosy. Ta stosunkowo wysoka temperatura gazów spalinowych powodowała duże straty kominowe, co ograniczało sprawność energetyczną kotłów gazowych (i olejowych) do około 94%, kotłów pyłowych do około 92% i kotłów rusztowych do około 84% (76%) w odniesieniu do wartości opałowej pa[...]

Analiza stabilności dynamicznej wsadu w procesach topienia lewitacyjnego

Czytaj za darmo! »

Jedną z nowoczesnych i efektywnych metod do topienia metali i ich stopów w warunkach wysokiej czystości jest indukcyjne topienie lewitacyjne. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez odpowiednio ukształtowany wzbudnik, powoduje powstanie rozkładu sił równoważących siłę ciężkości i w konsekwencji lewitację wsadu. Oprócz problemów termokinetycznych dotyczących nagrzewu i topienia wsadu, istotn[...]

Badania instalacji zgazowania paliw alternatywnych zintegrowanej z kotłem w lokalnej elektrociepłowni DOI:10.15199/9.2019.9.2


  1. Wstęp Zrównoważona gospodarka odpadami wraz z ograniczaniem emisji substancji szkodliwych do atmosfery stały się nieodłącznym elementem polityki energetycznej krajów Unii Europejskiej. Dąży się do poddawania takim procesom jedynie odpady zawierające znaczne udziały frakcji palnych (często zanieczyszczone), dla których trudno dr inż. Izabella Maj; osoba do kontaktu: izabella.maj@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zakład Kotłów i Wytwornic Pary dr hab. inż. Piotr Ostrowski; piotr.ostrowski@polsl.pl N-ERGIA Sp. z o.o. Spin Off Politechniki Śląskiej, Konarskiego 18C, 44-100, Gliwice, Poland dr inż. Michał Polok; biuro@mpire.com.pl Słowa kluczowe: zgazowanie, OZE, termiczna utylizacja odpadów, współspalanie Streszczenie W polskich ciepłowniach powszechnie użytkowane są wodne kotły rusztowe o średnich mocach, w których standardowym paliwem jest węgiel kamienny. W takich kotłach można zastosować pośrednie współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) przez integrację z zewnętrznym reaktorem zgazowania. W artykule przedstawiono wyniki badań testowych innowacyjnej instalacji zgazowania zbudowanej przy parowym kotle węglowym znajdującym się w miejskiej elektrociepłowni na południu Polski. Proces zgazowania jest prowadzony z wykorzystaniem spalin pobieranych z kotła. Powstały w procesie gaz palny (syngaz) jest recyrkulowany do komory spalania kotła. W drugiej części artykułu opisano parametry instalacji i procesu (wymiary reaktora, spodziewany skład syngazu) technologii zgazowania zintegrowanej z kotłem WR 8. Instalacja składa się z rektora w postaci bębna z obrotowym wirnikiem, który jest zasilany paliwem od góry. Obroty wirnika zapewniają ciągły ruch paliwa wewnątrz reaktora, zapobiegają tworzeniu się aglomeratów i zapewniają transport stałej pozostałości procesu w kierunku zsypu. Czynnik zgazowujący (spaliny) jest pobierany z kotł[...]

 Strona 1