Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz DĘBIŃSKI"

Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu zmian temperatury w procesie walcowania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem przygotowania do symulacji procesu walcowania pasma ze strefą półciekłą. Ze względu na konieczność uzyskania wyników z dużą dokładnością w krótkim czasie, wykorzystano algorytm obliczeń równoległych w celu dekompozycji i następującego po nim rozwiązania powstałego układu równań. Opracowany model matematyczny oparty na metodzie elementów skończonych dostarcza inf[...]

Projektowanie i rozwój modułu obliczeniowego hydrodynamiki cząstek rozmytych pakietu DEFFEM 3D DOI:10.15199/24.2019.4.3


  Wprowadzenie. Ciągły rozwój nowych technologii przetwórstwa metali wymusza na projektantach poszukiwanie rozwiązań wspomagających procesy decyzyjne na etapie prac badawczo-rozwojowych. Obecnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego zakładu przemysłowego, w którym na etapie projektowania, czy też produkcji, można pominąć korzyści płynące z zastosowania nowoczesnych systemów komputerowego wspomagania. Ciągły rozwój metod i technik komputerowych doprowadził do powszechnego dostępu do profesjonalnych systemów symulacji. Jakość uzyskiwanych wyników symulacji numerycznych zależy od dwóch głównych czynników: jakości oprogramowania oraz doświadczenia użytkownika. W przypadku pierwszego czynnika kluczowym aspektem jest dokładność przyjętego modelu matematycznego, a także przyjętej metody jego rozwiązania. W przypadku drugiego czynnika istotnym jest poprawny dobór warunków brzegowych i początkowych procesu, a także odpowiedni dobór parametrów, które sterują działaniem modelu numerycznego. Brak doświadczenia użytkownika w zakresie oceny przebiegu symulacji prowadzi często do uzyskania wyników o bardzo niskiej jakości. Symulacje numeryczne wymagają także głębokiej wiedzy z zakresu modelowanego procesu, która pozwala skoncentrować się na najbardziej istotnych czynnikach i ocenie ich wpływu na przebieg modelowanego procesu. W szeroko rozumianej branży przeróbki plastycznej metali dominującą metodą jest metoda elementów skończonych. Natomiast w branży odlewniczej nie można pominąć takiej metody jak metoda hydrodynamiki cząstek rozmytych. Duża różnorodność dostępnych na rynku komercyjnych pakietów symulacji w zakresie przeróbki plastycznej metali, odlewania, czy też wymiany ciepła, powoduje trudności w wyborze odpowiedniego oprogramowania. Z praktycznego punktu widzenia sam wybór jest często kompromisem pomiędzy funkcjonalnością użytkową danego pakietu symulacyjnego, a jego możliwościami w odniesieniu do zastosowania we wsp[...]

Niekonwencjonalne symulacje oraz analizy przemieszczania odpadów po procesie okrawania DOI:10.15199/24.2015.12.3


  W artykule przedstawiono przykładowe problemy pojawiające się na linii produkcyjnej podczas etapu okrawania. Jednym z głównych pro- blemów było blokowanie się odpadów w rynnie spustowej prasy, co znacznie ograniczało wydajność i niezawodność procesu. Blokowanie odciętych fragmentów blachy w rynnie spustowej powodowało konieczność zatrzymywania linii produkcyjnej w celu jej udrożnienia. W celu analizy procesu okrawania po procesie tłoczenia przeprowadzono szereg obliczeń numerycznych przy użyciu metody elementów skończo- nych. Ważnym aspektem symulacji komputerowych była analiza wpływu geometrii narzędzi oraz sposób podziału odpadów, aby całkowicie wyeliminować zjawisko blokowania rynny spustowej. This paper presents the problems of arising during the sheet metal trimming process. The main problem limiting the performance and reliability of the process was the blockage of the discharge spout. Stopping the production line in order to clear the discharge spout was necessary. To predict the effects of trimming process numerical simulation was performed using FEM software that runs on the basis of solving differential equations using finite element method. An important aspect of the computer simulation was to analyse the effect of geometry tools. Secondly, the distribution of waste in discharge spout was very important. Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, metoda elementów skończonych, okrawanie, tłoczenie Key words: numerical modelling, finite element method, trimming process, deep drawing.W artykule przedstawiono przykładowe problemy pojawiające się na linii produkcyjnej podczas etapu okrawania. Jednym z głównych pro- blemów było blokowanie się odpadów w rynnie spustowej prasy, co znacznie ograniczało wydajność i niezawodność procesu. Blokowanie odciętych fragmentów blachy w rynnie spustowej powodowało konieczność zatrzymywania linii produkcyjnej w celu jej udrożnienia. W celu analizy procesu okrawania po procesie tłoczenia przeprowadzono sze[...]

Zastosowanie zaawansowanych metod rozwiązywania układu równań dla przestrzennego modelu wymiany ciepła w procesie walcowania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem modelowania zjawiska wymiany ciepła w procesie walcowania pasm ze strefą półciekłą z dyskretyzacją metodą elementów skończonych. Dla problemów tego typu wymagana jest duża dokładność obliczeń, stąd niezbędne jest odpowiednie zagęszczanie sieci elementów w badanym obszarze. Powoduje to znaczny wzrost zapotrzebowania na pamięć operacyjną komputera i jednocześnie is[...]

Metody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynierii

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono problem informatycznego wspomagania prac inżynierskich - koncentrując się na dwóch aspektach: inteligentnym rozpoznawaniu wzorów i obrazów oraz na obliczeniach równoległych wspomagających prace technologiczne. Inteligentny system komputerowy może być niezwykle użytecznym asystentem w identyfikacji i diagnozowaniu problemów procesów czasu rzeczywistego. Nietypowe rezultaty obserwacji mogą być łatwo interpretowane i mieć wpływ na dalszy przebieg procesu. W pracy przedstawiono inteligentny system zaimplementowany w praktyce, oparty na teorii rozpoznawania obrazów. Wstępne wyniki na możliwości automatycznego rozpoznawania obrazów z zadowalającą dokładnością i następującą po nim klasyfikacją obiektów. System może zostać zaadoptowany do szeregu różnych typów obrazów. I[...]

Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłą

Czytaj za darmo! »

Metoda elementów skończonych jest szeroko stosowana do modelowania zjawisk fizycznych, w tym procesów odkształcania metali. Ze względu na złożoność zjawisk fizycznych zachodzących podczas takich procesów zachodzi konieczność stosowania skomplikowanych modeli matematycznych umożliwiających opisanie zachowania się metalu z zadowalającą dokładnością. Istotnym aspektem modelowania zjawisk jest nie tylko symulacja zachowania się samego materiału w czasie procesu, ale również dążenie do kontrolowania parametrów procesu w zakresie umożliwiającym uzyskanie wyrobu o jak najlepszych parametrach użytkowych. Jednym z takich zastosowań jest sterowanie procesem dogniatania pasma ze strefą półciekłą, tzw. "soft reduction". Ze względu na charakterystykę procesu ciągłego odlewania stali niewielkie zmiany parametrów mogą mieć zasadniczy wpływ na całość procesu z zatrzymaniem produkcji włącznie. Wykorzystanie modelu matematycznego wraz z metodą elementów skończonych dostarcza informacji opisujących ww. proces. Aby wyniki odzwierciedlały rzeczywistość w sposób zadowalający, niezbędne jest zastosowanie wystarczającej dokładności obliczeń. Wiąże się to z koniecznością generowania gęstej siatki elementów skończonych. Powoduje to powstawanie dużych układów równań. Ze względu na ograniczoną ilość pamięci operacyjnej komputerów, obliczenia z bardzo dużą dokładnością mogą okazać się niemożliwe do wykonania lub czas potrzebny na uzyskanie wyników będzie zbyt długi. W celu wyeliminowania tego ograniczenia stosuje się superkomputery lub klastry o dużej liczbie komputerów połączonych szybką siecią. Drugie z wymienionych rozwiązań jest szeroko stosowane ze względów ekonomicznych, w tym dostępności odpowiedniego sprzętu komputerowego, jak również ze względu na uzyskiwane moce obliczeniowe. Jedną z szeroko stosowanych technologii dla klastrów jest interfejs przesyłania komunikatów. Wykorzystując tę technologię problem symulacji walcowania ze strefą półciekłą można przyspiesz[...]

System internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej stali


  W pracy zaprezentowano system internetowy dla aplikacji wykorzystującej obliczenia równoległe oraz obiektowe techniki programowania do modelowania procesu walcowania blach z występowaniem strefy półciekłej. Określenie granicy plastyczności dla stali w stanie półcie- kłym jest niezwykle trudne, a niezbędne dane w postaci krzywych naprężenie-odkształcenie w wysokich temperaturach można uzyskać jedynie przy zastosowaniu analizy odwrotnej. Ze względu na ograniczenie dostępnych zasobów komputerowych, a także złożoność modeli obliczeniowych, bardzo dokładne analizy mogą być czasochłonne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe. Autorzy, wykorzystując obliczenia równoległe, opracowali algorytm pozwalający na szybkie obliczenia przy użyciu wielu procesorów, co jest głównym przedmiotem niniejszej pracy. The paper presents web base system for an application of parallel object-oriented programming technique in modelling of rolling process of steel plates with semi-solid zone. It also throws light on the problem of semi-solid steels yield stress relationship, one of the main input data of the simulation, and on application of inverse solution, the only possible method of development of the stress-strain curves at extremely high temperatures. Due to limitations of available computer resources a very accurate computation can sometimes be impossible or the time performance can be a barrier for practical application of complex sequential models. Taking advantage of parallel computing the authors have developed an algorithm allowing for fast computation using multiple processors, which is the main subject of the presented paper. Słowa kluczowe: obliczenia równoległe, stan półciekły, modelowanie MES, analiza odwrotna, krzepnięcie Key words: parallel computation, semi-solid state, FEM modelling, inverse analysis, solidification.1. Wstęp. Własności mechaniczne stali mają znaczący wpływ na pole temperatury, naprężeń i od- kształceń i są silnie zależne od tempe[...]

Analiza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazu


  W artykule przedstawiono wyniki ilościowej analizy pustek powstałych podczas odkształcania próbek stalowych z półciekłym rdzeniem na urządzeniu Gleeblee 3800. Przedstawiono oraz scharakteryzowano wskaźniki, opisujące kształt pustek oraz ich wzajemne położenie, jako kwalifikatory jakości próbek. Przestawiono także korelację pomiędzy wartościami wskaźników opisowych pustek, a możliwymi defektami w materiale. Praca zawiera wyniki oraz omówienie przeprowadzonej analizy. In this paper the digital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples in the Gleeble 3800 physical simulator device with the semi-solid core are presented. The presented and characterized indicators describe the shape of voids, and their relative position as qualifiers of quality indicators as well as the correlation between the indicators and possible defects in the material. This paper contains results and discussion of presented analysis. Słowa kluczowe: cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty, strefa półciekła, metalografia ilościowa, stereologia Key words: digital image analysis, voids, defects, semi-solid zone, stereology, quantitative metallography.1. Wstęp. Pomiar właściwości struktur materiałowych oraz automatyczna kontrola jakości nabiera w ostatnich latach dużego znaczenia. Jest to po części spowodowane pojawieniem się nowych metod stereologicznych i korzyści związanych z automatyczną analizą obrazu. Ilościowy pomiar mikrostruktury zyskał znacząco na uwadze w kwestii badania oraz kontroli jakości, jak również poprzez określenie właściwości materiału. Do badań wykorzystano próbki wykonane ze stali NC11 o długości 120 mm i średnicy Ø10 mm. Próbki po osiągnięciu w rdzeniu temperatury współistnienia fazy ciekłej i stałej zostały odkształcone w fizycznym symulatorze Gleeble 3800. Następnie wykonano zgłady w przekroju wzdłużnym i poddano cyfrowej analizowane obrazu. Podczas obróbki w procesach zintegrowanych pojawia się ryzyko pęknięć, które m[...]

 Strona 1