Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ ŚWIĄTKOWSKI"

Modernizacja istniejących oraz projektowanych obiegów kotłów wodnych umożliwiająca ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej DOI:10.15199/9.2019.5.2


  1. Wstęp Kotły wodne rusztowe są powszechnie stosowane w ciepłowniach i zakładach przemysłowych do produkcji ciepła. Są to głównie jednostki starszego typu, kotły wodnorurowe lub płomienicowo-płomieniówkowe, których sprawności odbiegają od współczesnych standardów. Są to również kotły, w których w ramach modernizacji wymieniano ściany ekranowe na nowe, wykonane w technologii ścian szczelnych. W obu przypadkach głównym parametrem decydującym o sprawności kotła jest temperatura spalin wylotowych. W starych, niezmodernizowanych kotłach może być ona wyższa niż 200°C, co skutkuje wysoką stratą wylotową (kominową). Powszechnie stosowana modernizacja polegająca na montażu ścian wykonanych w technologii ścian szczelnych powoduje bezpośredni wzrost mocy cieplnej kotła, obniża stratę wylotową i jednocześnie podnosi sprawność kotła. Z tych powodów rozwiązanie to jest powszechnie stosowane przy produkcji nowych, wysokosprawnych kotłów wodnych. Przedstawiona w dalszej części artykułu innowacyjna modernizacja kotła wodnego umożliwiająca produkcję energii elektrycznej w kogeneracji parowej, prowadzi do dalszego wzrostu sprawności kotłowni. 2. Modernizacja obiegu cieplnego W układach, w których wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna, zwanych układami kogeneracyjnymi, stosowane są: upustowo-kondensacyjna, przeciwprężne siłownie parowe lub gazowo-parowe, a także nowoczesne CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/5 (2019) 173 siłownie, w których realizowany jest obieg ORC (Organic Rankine Cycle) [6]. Typowym przykładem takiego rozwiązania jest układ kotła parowego współpracującego z turbiną przeciwprężną stosowany w elektrociepłowniach lub układ silnika lub turbiny gazowej z wodnym kotłem odzysknicowym stosowany w ciepłowniach; w układzie tym ciepło spalin wylotowych wykorzystywane jest do podgrzewania wody. Innowacyjna technologia kogeneracji w siłowniach z kotłami wodnymi, opisana w artykule, nie wymaga stosowania układów bar[...]

 Strona 1