Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA MAĆKOWIAK"

Energooptymalne systemy klimatyzacji izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantacji szpiku DOI:10.15199/9.2018.9.5

Czytaj za darmo! »

Systemom wentylacji i klimatyzacji stosowanym w oddziałach przeszczepów szpiku stawiane są najwyższe wymagania w zakresie jakości powietrza - w tym głównie czystości mikrobiologicznej - ale także komfortu cieplnego. Jednocześnie są to systemy należące do najbardziej energochłonnych. Wysokie wymagania technologiczne wynikają z funkcji ochronnej przed infekcją, którą spełnia instalacja wentylacji i klimatyzacji, jak też z zagrożenia dla pacjenta po przeszczepie szpiku, jakie stwarzają nieprawidłowe działanie (w tym awaria) tego systemu. Wysokie nakłady energetyczne są konsekwencją ciągłego działania systemu (24 h/ dobę), jak również trójstopniowej filtracji powietrza, która implikuje duże zapotrzebowanie na energię do przetłaczania powietrza. Powstaje zatem problem natury teoretycznej, jak i praktycznej takiego zaprojektowania systemu klimatyzacji izolatek ochronnych, który będzie spełniał swe funkcje - w tym wymagania sformułowane w przepisach formalnych, będąc równocześnie systemem o możliwe najniższym zapotrzebowaniu na energię. Wymagania w odniesieniu do wentylacji i klimatyzacji izolatek ochronnych na oddziałach onkologii, hematologii i transplantacji szpiku, podane są - na ogół w formie rozproszonej - w normach i wytycznych krajowych oraz zagranicznych [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Na podstawie tych wymagań oraz uwzględniając inne ograniczenia, można sformułować rozwiązania dopuszczalne ‒ warianty systemu wentylacji i klimatyzacji. Następnie, wykorzystując modele symulacyjne można wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na energię analizowanych wariantów jako kryterium optymalizacyjne - w wyniku otrzymuje się energooptymalne struktury systemów klimatyzacji. Zagadnienia te są przedmiotem dalszych analiz. 2. Standardy i wymagania dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji izolatek ochronnych na oddziałach transplantacji szpiku Obecne krajowe i zagraniczne wymagania dotyczące wentylacji i klimatyzacji zespołów izolat[...]

Energooptymalne sterowanie układem klimatyzacji z recyrkulacją powietrza i obrotowym regeneratorem energii dla pomieszczenia czystego DOI:10.15199/9.2019.8.4


  1. Wprowadzenie Układy klimatyzacji pomieszczeń czystych należą do najbardziej energochłonnych instalacji. Wynika to z relatywnie bardzo dużych, wymaganych strumieni powietrza wentylacyjnego, konieczności ciągłego działania oraz trójstopniowej filtracji powietrza. W konsekwencji, generuje to bardzo duże zapotrzebowanie na energię do obróbki termodynamicznej powietrza oraz jego przetłaczania. Zagadnienia zużycia energii przez układy klimatyzacyjne pomieszczeń czystych są w literaturze przedmiotem wielu analiz. Levy i in. [4] analizowali zużycie energii w pomieszczeniach czystych o różniej klasie czystości wg standardu FS209E [1] oraz ISO [6], przedstawiając wynikowo statystykę w tym zakresie. Shan i Wang [12] zaprezentowali energooptymalne struktury oraz algorytmy sterowania układem klimatyzacji pomieszczeń czystych w przemyśle farmaceutycznym. Tsao i in. [14] badali nakłady energetyczne na obróbkę termodynamiczną powietrza w pomieszczeniach czystych obiektów zlokalizowanych w klimatach podzwrotnikowych oraz różnych systemów odzyskiwania ciepła. Jo i in. [3] analizowali zużycie energii przez dwustopniowe układy klimatyzacji pomieszczeń produkcji półprzewodników, w których pierwszym stopniem jest centrala powietrza zewnętrznego z całkowitą obróbką termodynamiczną powietrza i różnymi opcjami nawilżania, natomiast drugim stopniem układy recyrkulacji z chłodzeniem suchym powietrza. Podobne zagadnienia analizowali Lin i in. [5] w wypadku klimatyzacji CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/8 (2019) 311 pomieszczeń produkcji półprzewodników oraz różnych opcji lokalizacji i parametrów zasilania chłodnic suchych w pomieszczeniu. Studia literaturowe oraz rozwiązania w praktyce potwierdzają tezę, że w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a zwłaszcza na obróbkę termodynamiczną powietrza, powszechnie stosowana jest recyrkulacja powietrza w tych układach, z minimalnym możliwym udziałem powietrza zewnętrznego. Udział powie[...]

 Strona 1