Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Roksana Pintal"

Charakterystyka dopływu ścieków do oczyszczalni w Harasiukach DOI:10.15199/17.2019.10.3


  1. Wprowadzenie Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni jest zmienna, czego skutkiem mogą być zarówno problemy eksploatacyjne, jak także trudności z utrzymywaniem wymaganej jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Dopływ ścieków do oczyszczalni zmienia się z cyklu godzinowym, dobowym, miesięcznym, kwartalnym a także rocznym. Na nierównomierność dopływu ścieków wpływa głównie działalność i standard życia mieszkańców, specyfikacja i wielkość zlewni, system kanalizacji oraz produkcja przemysłowa na danym terenie [7, 8]. W oczyszczalniach ścieków może występować zarówno zjawisko niedociążenia, jak i przeciążenia hydraulicznego układu technologicznego w odniesieniu do wartości obliczeniowych, przyjętych na etapie projektowania systemu oczyszczania ścieków. Niedociążenie hydrauliczne oczyszczalni często występuje w niewielkich zlewniach, zlokalizowanych na terenach słabo zurbanizowanych i obszarach wiejskich. Często budowane są oczyszczalnie ścieków na terenach, które nie mają dobrze rozwiniętej sieci kanalizacji, czego efektem jest gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. Kolejną przyczyną niedociążenia hydraulicznego jest występowanie wód bezzwrotnych, których ilość jest trudna do oszacowania. Mniejszy niż projektowany dopływ ścieków może być również spowodowany oszczędnością wody przez mieszkańców [1, 2, 3] Przeciążenie hydrauliczne wywołane jest dopływem do kanalizacji wód infiltracyjnych oraz wód przypadkowych, w tym wód opadowych i roztopowych. Ilość wód infiltracyjnych związana jest z głębokością położenia kanałów w stosunku do poziomu wód gruntowych, które przedostają się do systemu kanalizacyjnego przez nieszczelności w kanałach. W starej kanalizacji ilość wód infiltracja wynosi 35÷115 m3/(d∙km sieci), w przypadku nowych kanalizacji wielkość ta nie powinna być większa niż 45 m3/(d∙km sieci) [1, 6]. Dopływ wód przypadkowych spowodowany jest występowaniem dużych [...]

 Strona 1