Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Władysław Szaflik"

Współpraca cyrkulacyjnych podpionowych zaworów termoregulacyjnych z instalacją ciepłej wody i ich dobór

Czytaj za darmo! »

Podano informacje dotyczące współpracy podpionowych cyrkulacyjnych zaworów termostatycznych z instalacją ciepłej wody użytkowej. Omówiono ich zasadę działanie oraz wpływ na sposób funkcjonowania instalacji. Przedstawiono równania pozwalające na określenie przepływu i temperatury w punkcie zamontowania termostatycznego zaworu cyrkulacyjnego. Dla najprostszego obiegu składającego się z jedneg[...]

Współpraca układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z priorytetem jej przygotowywania w węzłach równoległych


  Omówiono podstawowe zagadnienia projektowania węzłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z priorytetem jej przygotowania. Zwrócono uwagę na współpracę węzła cieplnego z systemem ciepłowniczym oraz podano rozwiązanie umożliwiające ich właściwą współpracę. Przedstawiono zalecenia dotyczące rozwiązania hydraulicznego układu po stronie wody sieciowej węzła z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej i zaproponowano schemat technologiczny takiego węzła. Keywords: central heating, usable hot water, parallel substations Abstract The basic design problems of central heating substations and usable hot water with a priority of its preparation are discussed. Attention is paid to proper cooperation of a working substation with the district heating network and the respective solution is presented. Recommendations for a solution of a hydraulic system on the mains water-side of the substation with the priority of usable hot water preparation are given. The technological scheme of such substation is proposed. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik; szaflik@zut.edu.pl, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Współpraca układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z priorytetem jej przygotowywania w węzłach równoległych Co-operation of Central Heating and Usable Hot Water Systems with Priority of its Preparation in Parallel Substations WŁADYSŁAW SZAFLIK*) CIEPŁOWNICTWO W SYSTEMACH ciepłowniczych przekazywanie ciepła z sieci ciepłowniczej na cele centralnego ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej odbywa się w węzłach ciepłowniczych. Węzły powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające przepływ ciepła we właściwej ilości i na odpowiednim poziomie. Istotne jest takie zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego, które zapewni jego optymalną pracę i zminimalizuje sumaryczny strumień ciepła pobierany z sieci ciepłownic[...]

Propozycje systemów pomiaru zużycia energii cieplnej na ogrzewanie mieszkań dla spółdzielni mieszkaniowych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono szereg propozycji systemów do pomiaru energii cieplnej zużywanej na ogrzewanie mieszkań. Propozycje te adresowane są do Spółdzielni Mieszkaniowych zarówno dla budynków starszych jak i nowobudowanych. Jedną z głównych zalet tych systemów jest oparcie pomiarów na rejestracji temperatury pomieszczeń w ciągu sezonu grzewczego w wyniku czego uwzględniamy przepływy ciepła po[...]

Wpływ regulacji hydraulicznej i izolacji instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na rozkład temperatury w przewodach

Czytaj za darmo! »

Rozkład temperatury w instalacji ciepłej wody użytkowej zależy od wielu czynników, najistotniejsze z nich to sposób regulacji hydraulicznej oraz izolacja termiczna przewodów. Wykorzystując program obliczeniowy, umożliwiający określenie przepływów cyrkulacyjnych i temperatury w charakterystycznych punktach instalacji ciepłej wody i strat ciśnienia w działkach, dla wybranego jej rozwiązania, prze[...]

Warunki prowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Czytaj za darmo! »

Na wstępnie artykułu omówiono podstawy prawne dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Następnie określono temperaturę wody wychodzącej z układu jej przygotowania zapewniającą wymaganą wartość temperatury w instalacji w czasie procesu dezynfekcji. Dla przyjętego wariantu rozwiązania instalacji przeprowadzono symulację procesu dezynfekcji termicznej przy różnych liczbach jednocześnie dezynfekowanych pionów. Z obliczeń wynika, że przy jednoczesnej dezynfekcji połowy pionów w instalacji wymagana temperatura ciepłej wody wychodzącej z węzła jest najniższa a przepływ wody zbliżony jest do cyrkulacyjnego. jakim powinny odpowiadać budynki [4] wynika, że instalacja ciepłej wody użytkowej powinna być tak wykonana, aby możliwe było przeprowadzanie jej okr[...]

Modelowanie zmienności poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych


  Przeprowadzono długotrwałe pomiary rozbiorów chwilowych (pięciosekundowych) w ośmiu instalacjach centralnej ciepłej wody użytkowej o zróżnicowanej wielkości i łącznej liczbie 1062 punktów czerpalnych. Dysponując duż liczbą danych pomiarowych określono sposób wyboru próbek reprezentowanych do dalszych analiz. Następnie dla dni roboczych, sobót i niedziel obliczono parametry złożonego rozkładu Bernoulliego. Określono wartości średnie prawdopodobieństwa otwarcia pojedynczego punktu czerpalnego oraz średnie wartości odwrotności pojedynczego poboru, a następnie z modelu obliczono prawdopodobieństwo braku poboru wody z instalacji c.w.u. dla różnej liczby punktów czerpalnych. Uzyskane na podstawie pomiarów i modelu wartość pojedynczego poboru z punktu czerpalnego zbliżone są do wypływów normatywnych, a zmienności prawdopodobieństwa braku poboru ciepłej wody z instalacji dobrze odzwierciedla stan rzeczywisty.Aby określić zmienność poborów ciepłej wody przeprowadzono całodobowe pomiary jej poboru, rejestrując wyniki co 5 sekund. Pomiary strumienia ciepłej wody pobieranej przez lokatorów przeprowadzono w ośmiu węzłach cieplnych zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne o zróżnicowanej liczbie mieszkańców, różnym terminie zasiedlenia mieszkań oraz zlokalizowane w różnych częściach miasta. Wszystkie mieszkania były wyposażone w wodomierze ciepłej i zimnej wody, w mieszkaniach budynków objętych pomiarami zainstalowanych było 1062 punktów czerpalnych ciepłej wody. Pomiary na każdym z obiektów prowadzono przez okres co najmniej 30 dni [3]. Przeanalizowano zmienność chwilowych maksymalnych poborów pięciosekundowych ciepłej wody zarejestrowanych w każdej dobie pomiarowej. Przeprowadzona analiza zgodności rozkładu złożonego z rozkładu Bernoulliego i rozkładu wykładniczego z danymi pomiarowymi potwierdziła jego przydatność do modelowania zmienności maksymalnych chwilowych poborów ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinn[...]

 Strona 1  Następna strona »