Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Chudzicki"

Zasady oszczędnego gospodarowania wodą w sytuacji ograniczonych jej dostaw na przykładzie Australii

Czytaj za darmo! »

Australia jest kontynentem o najmniejszej liczbie mieszkańców (21 mln w 2007 roku) i zajmuje powierzchnię zbliżoną do wszystkich krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Tylko 12% opadów atmosferycznych zasila istniejący układ rzeczny Australii. Pozostała ilość opadów paruje z powrotem do atmosfery i wsiąka w grunt zasilając wody podziemne. Pod 1/5 powierzchni Australii znajduje się Wielki Basen Artezyjski, który jest uważany za największy naturalny zbiornik wody podziemnej na świecie, zabezpieczony od powierzchni terenu warstwami nieprzepuszczalnymi. Woda podziemna zgromadzona w tych utworach geologicznych pochodzi z opadów atmosferycznych sprzed 100-250 milionów lat i dlatego jest nazywana "wodą skamieniałą" (ang. "fossil water"). Zasoby tej wody wystarczyłyby na zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z poborem wody dla całej Australii przez ponad 460 lat [5]. Niestety, możliwości wykorzystania tych zasobów są ograniczone ze względu na znaczną głębokość zalegania warstwy wodonośnej (nierzadko ponad 3 km) i przykrycie warstwy wodonośnej utworami nieprzepuszczalnymi, zbudowanymi głównie z twardych skał. Naturalne zasoby wodne Australii możliwe do wykorzystania, to 26% wód powierzchniowych oraz 31% wód podziemnych. Tak mały udział wody możliwej do ujmowania wynika z dużego naturalnego zasolenia wód powierzchniowych (duże zasolenie jezior i rzek) i zanieczyszczeń pochodzenia nieorganicznego w przypadku wód podziemnych, ograniczających jej gospodarcze wykorzystanie. Struktura zużycia wody w gospodarce Australii kształtuje się następująco [4]: Nawadnianie - 75%, Przemysł i gospodarka komunalna - 20%, Mieszkalnictwo - 5%. W tab. 1 przedstawiono średnie zużycie wody i jej strukturę dla gospodarstw domowych na przykładzie danych z Melbourne. Wielkość zużycia dobowego wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest zdecydowanie wyższa niż w Polsce, pomimo wieloletnich ograniczeń w korzystaniu z wody. Wpływa na to dość niski stan[...]

V Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja" (16-17.05.2013 r. Dębe k/Warszawy)

Czytaj za darmo! »

W dniach 16 i 17 maja 2013 r. odbyła się w Dębem k/Warszawy kolejna, V Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja". Organizatorem konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej oraz Wydawnictwo Seidel-Przywecki sp. z o.o. Celem konferencji była prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i elementów współpracującymi z tymi instalacjami w obrębie posesji. W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono ogółem 22 referaty w następujących sesjach tematycznych: [...]

VI Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja" DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 14 i 15 maja 2015 r. odbyła się w Dębem k/Warszawy kolejna, VI Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem: "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja". Organizatorem konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej przy współpracy FERRO SA oraz Wydawnictwa Seidel-Przywecki sp. z o.o. Celem konferencji była prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i elementów współpracującymi z tymi instalacjami w obrębie posesji. W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono ogółem 27 referatów w następujących sesjach tematycznych: SESJA I: JAKOŚĆ WODY W INSTALACJACH SESJA II: ZUŻYCIE WODY SESJA III: ASPEKTY H[...]

Relacja z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja" DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 8 i 9 maja 2019 r. w Zegrzu odbyła się kolejna, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem: "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja". Organizatorem konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Celem konferencji była prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres konferencji obejmował zagadnienia projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i elementów współpracującymi z tymi instalacjami w obrębie posesji. W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono [...]

Podstawy teoretyczne obliczeń hydraulicznych kanałów grawitacyjnych


  W ruchu jednostajnym ustalonym zwierciadło cieczy jest równoległe do spadku dna kanału i spadku hydraulicznego. Na całej długości badanego odcinka kanału musi być zachowany stały spadek, kształt przekroju i jego szorstkość. Dla takich warunków przepustowość obliczona dla określonego napełnienia jest stała na całej długości rozpatrywanego przewodu. Sytuacja komplikuje się, kiedy analizowany kanał, nawet przy zachowanym stałym przekroju poprzecznym i szorstkości, zbudowany jest z odcinków o zmiennych spadkach (rys. 1). W każdym z przedstawionych na rys. 2 schematów wyróżniono trzy profile, dla których zachowane są poniższe relacje między głębokościami: normalną i krytyczną: Profil 1: y > yn lub y > yc, Profil 2: yn≥ y ≥ yc lub yc ≥ y ≥ yn, Profil 3: y < yn lub y < yc. Jako głębokość normalną yn należy rozumieć napełnienie kanału odpowiadające danemu przepływowi, a zależność miedzy tymi wielkościami opisuje np. wzór Chézy-Manninga. Dla danego przekroju, spadku i szorstkości istnieje tylko jedna głębokość normalna odpowiadająca danemu przepływowi. Głębokość krytyczna yc odpowiada minimalnej wartości energii w przekroju, dla której woda porusza się ruchem krytycznym, a liczba Frouda równa jest jedności. Głębokość ta stanowi granicę pomiędzy ruchem spokojnym i rwącym. Znajomość relacji pomiędzy tymi głębokościami pozwala na wstępne rozpoznanie kształtu zwierciadła cieczy w kanale (krzywa depresji lub spiętrzenia). Rys. 1. Schemat ideowy kanału grawitacyjnego ułożonego z różnymi spadkami W takim przypadku ruch opisujący przepływ nie jest już ruchem jednostajnym ustalonym, ale ruchem wolnozmiennym. Funkcja zwierciad[...]

Eksploatacyjne badania niezawodności podstawą wstępnej oceny stanu technicznego sieci wodociągowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych niezawodności w postaci analizy przyczynowo-skutkowej oraz wartości intensywności uszkodzeń na przykładzie wybranej sieci wodociągowej. Wyniki badań pozwoliły na wstępną ocenę stanu technicznego sieci jako całości jak również wybranych obiektów na sieci. W tym celu wykorzystano zaproponowane kryterialne wartości intensywności uszkodzeń. W pracy zaprezentowano również trendy w zakresie tego parametru w ostatnich kilkudziesięciu latach.Prowadzone przez autorów artykułu od wielu lat badania awaryjności sieci wodociągowych połączone z oceną ich stanu technicznego wskazują jednoznacznie, iż bardzo praktycznym kryterium kwalifikowania przewodów do odnowy jest awaryjność, która stanowi ok. 50% wszystkich branych pod uwagę kryteriów podejmowania decyzji o odnowie. Również w procedurze doboru materiału do budowy przewodów, zwraca się dużą uwagę na awaryjność jako jedno z istotnych kryteriów tej procedury. Takie podejście ma znamiona wstępnej oceny stanu technicznego przewodów, którą należy w dalszym etapie uściślić w oparciu o szczegółowe badania np. w ramach ekspertyz. W związku z tym, poza analizami rodzajów, przyczyn i skutków uszkodzeń, wskazane jest stosowanie do tej oceny intensywności uszkodzeń jako miary awaryjności. Intensywność uszkodzeń jest zrozumiała dla eksploatatorów sieci. Stosując jednoparametryczną ocenę niezawodności możemy bowiem mówić o wysokiej niezawodności, gdy intensywność uszkodzeń jest niska lub o niskiej niezawodności, gdy intensywność uszkodzeń jest wys[...]

Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej


  W pracy przedstawiono koncepcję projektowania oraz modernizacji instalacji wody zimnej w budynkach użyteczności publicznej pod kątem ograniczenia zjawiska wtórnego zanieczyszczenia wody w przewodach. Obiekty użyteczności publicznej charakteryzują się dużą nierównomiernością poboru i występowaniem niekiedy wielogodzinnej stagnacji wody w przewodach, co bezpośrednio wpływa na jej jakość. Proponowane rozwiązania projektowe i eksploatacyjne mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników instalacji, wpływając bezpośrednio na poprawę jakości wody doprowadzanej do punktów czerpalnych.Podstawowym celem budowy wodociągowych instalacji wewnętrznych jest dostawa wody z ujęcia zewnętrznego (wodociągu lub ujęcia własnego) do odbiorców zlokalizowanych w danym budynku. Bezpieczeństwo użytkowników korzystających z tej wody zależy w dużym stopniu od jej wysokiej jakości. Powinna ona odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z roku 2007, ze zmianami z roku 2010 (Rozporządzenie 2007, 2010). W wewnętrznych instalacjach wodociągowych, podobnie jak i w zewnętrznych sieciach wodociągowych, może zachodzić zjawisko wtórnego zanieczyszczenia (Sokołowska, Olańczuk- Neyman, 2009). Na wtórne zanieczyszczenie wody, czyli jej kontaminację, zwrócono uwagę stosunkowo dawno (Roman 1963, 1967, Montout 1981). Przyczyny tego zjawiska są wielorakie: może to być występowanie zwrotnego przepływu wody, zasilanie systemów wodociągowych wodą o różnej jakości, wpływ materiałów stosowanych w sieciach i instalacjach wodociągowych na transportowaną wodę a także wpływ składu wody wodociągowej na zastosowane materiały instalacyjne. Wtórne zanieczyszczenie wody może mieć podłoże mikrobiologiczne, związane z występowaniem w układach instalacji różnego rodzaju bakterii chorobotwórczych, np. Legionella (Madeyski 1990, 1995, Grabińska-Łoniewska, Rzechowska, 1995; Rogulska, Szlachta 1997). Wraz ze wzrostem liczby użytkowników korzystających z instalacji roś[...]

Dobór pojemności zasobnika do ciepłej wody współpracującego z kompaktową pompą ciepła DOI:10.15199/17.2019.7.3


  W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można rosnące zainteresowanie pompami ciepła. Szczególnie duży udział w rynku mają pompy ciepła typu powietrze-woda do przygotowania c.w.u., wśród których znaczną część stanowią urządzenia pobierające ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Pompy ciepła są urządzeniami, które umożliwiają wykorzystanie do celów grzewczych ciepła niskotemperaturowego, pochodzącego z praktycznie nieograniczonych zasobów, ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze zewnętrzne, grunt, wody powierzchniowe oraz z niskotemperaturowego ciepła odpadowego, w tym ciepła odprowadzanego z powietrzem wentylacyjnym, spalinami, czy ściekami. W zależności od rodzaju źródła ciepła niskotemperaturowego rozróżnia się powietrzne, gruntowe lub wodne pompy ciepła. Pompa ciepła składa się z zespołu wymienników, elementu rozprężnego i sprężarki, najczęściej napędzanej silnikiem elektrycznym. W takim układzie zachodzi transformacja ciepła z niższego na wyższy poziom temperatury. W pompie ciepła krąży czynnik roboczy, który poddawany jest ciągowi przemian, takich jak wrzenie w parowaczu w warunkach niskiej temperatury, czemu towarzyszy pobieranie ciepła z dolnego źródła oraz sprężanie powstającej pary do ciśnienia i temperatury umożliwiającej wykorzystania ciepła przegrzania i skraplania pary czynnika roboczego do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody [6]. Obecnie konstruowane sprężarkowe pompy ciepła stanowią dojrzałe technicznie, oszczędne systemy ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, które jednocześnie są przyjazne środowisku i zapewniają wysoki komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Istotnym parametrem tych urządzeń jest efektywność energetyczna określana między innymi poprzez współczynnik wydajności grzejnej COP, zdefiniowany jako stosunek ilości uzyskanego ciepła użytecznego do ilości zużytej energii napędowej, którą najczęściej jest energia elektryczna. Podgrzewacze z pompą ciepła o wysokiej sprawn[...]

Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podstawowe aspekty zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji. Pokazano specyfikę sieci wodociągowych i uzasadniono potrzebę racjonalnego zarządzania jakością wody. Przybliżono dotychczasowe podejście do zarządzania, które sprowadza się głównie do poprawy jakości wody przesyłanej siecią. Zaprezentowano autorską propozycję dotyczącą rozwiązania problemu zarządzania jakością wody, którego podstawą jest system monitoringu sieci wodociągowej. Keywords: quality, water, management, distribution Abstract Basic aspects of water quality management in water distribution systems have been presented in the paper. Specific character of the water supply networks was shown as well as rational water quality management has been justified. A present approach to quality water management in water supply networks has been magnified. That approach is mainly water quality improvement in the network. The author’s methodology of water quality management in the water supply networks has been presented. The fundamental of water quality management is monitoring system of water supply network. 1. Potrzeba racjonalnego zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji Obecnie nie ma problemu z zapewnieniem odbiorcom wymaganej ilości wody. Uwydatniły się natomiast problemy związane z utrzymaniem w systemach dystrybucji wymaganej przepisami jakości wody do spożycia. Zapewnienie mieszkańcom czystej i zdrowej wody pod wymaganym ciśnieniem to kluczowe zadania jakie powinny realizować zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [Ustawa, 2001]. Jednakże efektywność realizacji tych zadań jest bardzo często daleka od oczekiwań odbiorców wody. Problemy związane z pogarszaniem się jakości wody do spożycia, przesyłanej sieciami wodociągowymi, są wyraźnie odczuwane przez konsumentów od wielu lat. Podejmowane dotychczas działania, mające na celu przeciwdziałanie wtórnemu zanieczyszczeniu wody w sieciach wodociągowych, nie zawsze odnoszą [...]

 Strona 1  Następna strona »