Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek SIPA"

Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Część 1: Ogólny opis technologii i struktura powłok DOI:10.15199/40.2018.11.3


  1. Wprowadzenie Powszechnie stosowane obecnie technologie cynkowania nie zawsze zapewniają wytworzenie powłok ochronnych o właściwościach oczekiwanych przez odbiorców, w tym długotrwałej odporności antykorozyjnej, powtarzalności struktury powłoki i możliwości kontroli jej grubości. W przypadku odpowiedzialnych wyrobów i elementów konstrukcyjnych aspekty te są bardzo ważne, a w wielu przypadkach zastosowanie znanych metod cynkowania daje efekty niewystarczające, szczególnie jeżeli proces przyczyni się do utraty właściwości użytkowych. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku zabezpieczania różnego rodzaju elementów złącznych oraz wyrobów o podwyższonej wytrzymałości. Stosując obecnie najbardziej powszechną metodę cynkowania zanurzeniowego, bardzo dużą rolę odgrywa gwałtowny przebieg reakcji na granicy podłoże stalowe/ciekły cynk oraz złożoność procesów kształtowania powłoki. W metodzie zanurzeniowej warstwa dyfuzyjna powłoki powstaje w wyniku równocześnie zachodzących procesów cząstkowych: dyfuzyjnego wzrostu faz międzymetalicznych układu Fe-Zn oraz ich rozpuszczania na granicy z kąpielą cynkową [19]. W takich warunkach wydłużanie cza-1. Introduction Commonly used zinc coating technologies of today do not always ensure creation of protective coatings of properties expected by the users, such as long term anti-corrosive resistance, repeatability of coating structure and possibility of controlling its depth. In the event of responsible products and structural elements such aspects are of major significance while in many cases the application of conventional zinc coating methods yields insufficient if at all feasible effects, especially when a given technology contributes to the loss of functionality. The issue is particularly important in the event of protecting various fasteners and products of increased strength. In the most common application of hot-dip galvanizing a major role is played by violent reaction on the cont[...]

Osadzanie powłok cynkowych w nowym procesie cynkowania termodyfuzyjnego na podłożu stali niskowęglowych DOI:10.15199/24.2019.1.1


  Introduction. Products made of low carbon steels demonstrate low corrosion resistance in conditions of at􀀐 mospheric impact. An efficient and economical method of anti-corrosion protection is coating the steel surface with zinc. The most common zinc coating technology is hotdip galvanizing That method involves immersion of a steel product in zinc bath as a result of which a diffusion layer composed of Fe-Zn phases [12] is created on steel surface. The diffusion layer is covered with an outer layer of zinc extracted when the product is removed from the bath [13]. The so developed structure of coating ensures corrosion re􀀐 sistance for a few dozen years. An alternative to coatings obtained by hot-dip galva􀀐 nizing method are coatings obtained by thermal diffusion method. The most widely known technology of depositing thermal diffusion coatings is sherardizing. In sherardizing process steel products are placed in closed retorts filled with zinc powder with an addition of zinc oxide filler [16]. The rotating motion of the retort provides continuous contact of powder mixture with the surface of products to be coated. Heating the products in the retort up to a temperature below zinc melting point facilitates diffusion processes and cover􀀐 ing steel surfaces with a layer of Fe-Zn intermetallic phases [4, 17]. The protective coating created through sherardiz􀀐 ing is grey and matt since when compared to hot-dip zinc coatings it does not have an outer layer of zinc that gives a bright and glossy appearance [14]. However, the sherardi􀀐 zing technology requires a relatively long soaking period of as much as 12 hours [16]. Another method of thermal diffusion zinc coating with powder mixtures is the gas cementation method [1]. In that method the steel products designated for coating are back􀀐 filled with powder mixture in tightly closed heat-resistant containers. The containe[...]

Wpływ aktywatora w mieszaninie proszkowej na grubość i strukturę powłok otrzymanych metodą cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej DOI:10.15199/62.2019.4.20


  Powłoki cynkowe są skutecznym i ekonomicznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni stali, o dużym znaczeniu praktycznym oraz szerokim zastosowaniu1). Dobre właściwości antykorozyjne zapewnia ochrona barierowa powłok cynkowych oraz ich zdolność do ochrony protektorowej. Stosowane są różne metody metalizacji 98/4(2019) 617 cynkiem podłoża stalowego. Sposób wytwarzania decyduje o właściwościach powłok, które mają wpływ nie tylko na możliwości zastosowania, ale także na oczekiwany okres eksploatacji. Najczęściej do ochrony antykorozyjnej stali stosuje się technologię cynkowania zanurzeniowego. Powłoki wytwarza się poprzez zanurzenie wyrobu stalowego na czas od kilku do kilkunastu minut w kąpieli płynnego cynku o temp. 445-455°C. Otrzymana tą metodą powłoka zbudowana jest z warstwy dyfuzyjnej faz układu Fe-Zn (Γ, δ1 i ζ ) oraz z warstwy zewnętrznej (η) zakrzepłej kąpieli cynkowej. Taka technologia wytwarzania wymaga ciągłego utrzymywania cynku w stanie ciekłym oraz stosowania w kąpieli cynkowej odpowiedniej zawartości dodatków stopowych, takich jak Al, Ni, Bi, Sn i Pb2, 3). Otrzymane w ten sposób powłoki wykazują jednak niewystarczającą odporność korozyjną w silnie agresywnych środowiskach. Poprawę można uzyskać, wprowadzając do kąpieli cynkowej dodatek Al i Mg4). Wzrost zawartości Al w kąpieli cynkowej wymusza jednak konieczność prowadzenia procesu w temp. powyżej 500°C. Dodatek Al powoduje tworzenie się w powłoce warstwy dyfuzyjnej zbudowanej z faz układu Fe-Al, co korzystnie wpływa na jej odporność korozyjną5). Również prowadzenie procesu cynkowania w wyższej temperaturze zapewnia zwiększenie odporności na korozję. W procesie wysokotemperaturowym, prowadzonym w zakresie 550-600°C, obserwuje się w powłoce brak warstwy zewnętrznej cynku η, zanik fazy międzymetalicznej ζ oraz większy udział fazy międzymetalicznej δ1. Zmiana struktury powoduje ok. dwukrotne zwiększenie odporności korozyjnej ta[...]

Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Część 2: Odporność korozyjna powłok DOI:10.15199/40.2018.12.4


  1. Wprowadzenie Powłoki cynkowe stanowią obecnie jedną z najbardziej skutecznych metod zabezpieczania powierzchni stali przed korozją. Najbardziej rozpowszechnioną technologią wytwarzania powłok cynkowych jest metallizacja zanurzeniowa. Powłoki wytwarza się poprzez zanurzenie wyrobu stalowego w kąpieli cynkowej o temperaturze 445-455oC. W wyniku zachodzących procesów dyfuzji reakcyjnej oraz procesów rozpuszczania i wtórnej krystalizacji [13] na powierzchni stali tworzy się warstwa dyfuzyjna powłoki zbudowana z faz międzymetalicznych G, G1, δ1 i ζ, którą pokrywa warstwa zewnętrzna roztworu żelaza w cynku η [15]. Taka budowa powłoki zapewnia dobrą odporność korozyjną wyrobu w wielu środowiskach korozyjnych. Głównym kierunkiem rozwoju technologii metalizacji zanurzeniowej jest poszukiwanie możliwości zwiększenia odporności korozyjnej powłok. Jednym ze sposobów poprawienia tego parametru jest zastosowanie procesu cynkowania wysokotemperaturowego. Proces prowadzony w temperaturze powyżej 540oC pozwala na zmianę struk- 1. Introduction Zinc coating is currently one of the most effective methods of protection of steel surfaces against corrosion. The most popular technology of making zinc coatings is hot dip galvanizing. The coatings are obtained by immersing a steel product in a zinc bath at the temperature of 445-455oC. As a result of reactive diffusion processes as well as processes of dissolution and secondary crystallization [13], a diffusion layer of coating appears on steel surface, composed of intermetallic phases G, G1, δ1 and ζ. The diffusion layer is covered with an external layer of iron solution in zinc η [15]. Such a structure of coating ensures good corrosion resistance in numerous corrosive environments. The main direction in the development of hot dip galvanization is a search for improved corrosive resistance of the coatings. One of the ways to improve corrosion resistance is the applicat[...]

Zanurzeniowe powłoki aluminiowe na stali zbrojeniowej B500SP DOI:10.15199/40.2019.4.3


  1. Wprowadzenie Zbrojenie betonu stanowi ważny element wytrzymałościowy decydujący o bezpiecznej eksploatacji budowli. Pręty zbrojeniowe są narażone na oddziaływanie otaczającego środowiska, a brak zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia powoduje jego korozję w betonie [18]. Obecnie jednym najbardziej skutecznych zabezpieczeń stali zbrojeniowej przed korozją są powłoki cynkowe otrzymywane metodą zanurzeniową [3]. Ocynkowane pręty zbrojeniowe w przeciwieństwie do prętów malowanych wykazują dobrą przyczepność do betonu. Powłoki cynkowe zapewniają ochronę barierową prętów, a po przebiciu do podłoża również ochronę protektorową. Ponadto przyrost objętości produktów korozji cynku jest kilkukrotnie mniejszy w porównaniu z objętością produktów korozji stali, co nie powoduje naprężeń rozsadzających betonową otulinę [17]. Pomimo wielu zalet, stosowanie powłok cynkowych na prętach zbrojeniowych nie zawsze daje oczekiwane efekty. Powłoki cynkowe posiadają złożoną strukturą. Warstwa przejściowa zbudowana jest z twardych i kruchych faz międzymetalicznych układu Fe-Zn, a tylko warstwę zewnętrzną powłoki stanowi plastyczna warstwa stopu kąpieli cynkowniczej [16]. Wzrost warstwy przejściowej jest bardzo skomplikowany. Składają się na niego równocześnie zachodzące procesy cząstkowe dyfuzyjnego wzrostu, rozpuszczania i wtórnej krystalizacji [16], na które wpływa wiele czynników. Na jakość powłoki cynkowej w tym jej grubość, strukturę i właściwości bardzo intensywnie wpływa skład chemiczny stali. Obecnie coraz częściej cynkuje się stale o bardzo złożonym składzie chemicznym w tym również stale wysokowytrzymałe i po obróbce cieplnej [5]. W każdym takim przypadku struktura otrzymanej powłoki jak i jej grubość jest nieprzewidywalna. Stale zbrojeniowe również charakteryzują się złożonym składem chemicznym. Istotnym dodatkiem stopowym w tych stalach jest Si, który bardzo intensywnie wpływa na grubość i strukturę powłoki cynkowej [7]. Skład chemiczn[...]

 Strona 1