Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Stańczyk"

Analiza mocy hydraulicznej strumienia wody w detekcji stanów pracy sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2019.8.2


  Na bieżący stan pracy sieci wodociągowej wpływa wiele czynników, głównie o charakterze deterministyczno-losowym. Kondycja systemów dystrybucji wody w największym stopniu jest zależna od stochastycznego poboru wody, wpływającego na ich stan eksploatacyjny oraz stan techniczny przewodów, którego miarą jest awaryjność sieci wodociągowej. Na chwilową wielkość poborów wody, warunkującą stan eksploatacyjny sieci wodociągowej, wpływa składowa deterministyczna uwidaczniająca się sezonowym i cyklicznym charakterem zużycia wody. Candelieri i Archetti [6] oraz Candelieri i in. [7] wykazali istnienie cykliczności dobowych poborów wody w zależności od pory roku oraz odmienność stanów pracy sieci wodociągowej w dni wolne od pracy i robocze. Kofinas i in. [10], mając na uwadze wpływ przyjazdu turystów do wybranej miejscowości, wykazali, że poza sezonem turystycznym zapotrzebowanie na wodę wykazywało cykliczność roczną, a w okresie urlopowym było dwukrotnie większe od rozbiorów poza sezonem. Oprócz zmienności czasowej zużycia wody przedmiotem badań było także zróżnicowanie przestrzenne. Vieira i in. [19] oraz Tan i in.[18] udowodnili, że typ zabudowy, wiek mieszkańców, poziom ich wykształcenia oraz wyposażenie mieszkań w urządzenia pobierające wodę wpływają na wielkość zużycia wody. Z kolei wpływ warunków meteorologicznych na rozbiory wody wykazali m.in. Bakker i in. [2], Brentan i in. [5] oraz Hotloś [8]. Z badań tych wynika, że przy maksymalnej dobowej temperaturze powietrza atmosferycznego wyższej od 12-13°C następuje zwiększenie zużycia wody. Wskaźnikami zmian stanu technicznego sieci wodociągowej jest wzrost liczby awarii, zwiększenie kosztów pompowania wody oraz strat rzeczywistych. Stan techniczny jest ściśle związany z wiekiem przewodów, materiałem z którego są wykonane, ciśnieniem wody w rurociągach, składem wody wodociągowej oraz innymi czynnikami mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na zmianę wytrzymałości i parametrów hydraul[...]

Ocena wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego DOI:10.15199/17.2017.5.4

Czytaj za darmo! »

Problematyka niekontrolowanych wycieków w wyniku awarii jest aspektem poruszanym w wielu światowych i krajowych badaniach naukowych. Współczesne metody diagnozy i lokalizacji awarii wykazują podejście bezpośrednie (hardwarowe), oparte na urządzeniach służących do precyzyjnej lokalizacji wycieków oraz pośrednie (softwarowe) z zaimplementowanymi w oprogramowaniach algorytmami obliczeniowymi. Jedną z metod softwarowych jest modelowanie hydrauliczne, podczas którego do kalibracji i estymacji danych pomiarowych wykorzystywane są, m.in. algorytmy genetyczne GA (ang. Genetic Algorithm). W artykule przedstawiono przykład wykorzystania algorytmu genetycznego GA, wbudowanego w jednym z programów komputerowych dostępnych na rynku, do kalibracji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej Ostrowa Wielkopolskiego. Skalibrowany model wykorzystano do przeprowadzenia symulacji wycieku wody przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii.1. Wprowadzenie Zarządcy polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w strategiach działania coraz więcej uwagi poświęcają problematyce awaryjności sieci wodociągowej, której następstwem są straty wody. Zgodnie z panującą w literaturze [Berardi i in. 2015] nomenklaturą, uwzględniającą aspekt ilościowy, wycieki dzielone są na wypływy będące skutkiem nagłych awarii, którym towarzyszy znaczny spadek ciśnienia (ang. burst) oraz na trudne do wykrycia mikro-wycieki (ang. backgroud leakage). Według danych Banku Światowego (ang. World Bank) w wyniku awarii traconych zostaje 48,6 bln m3 wody rocznie, generujących tym samym straty fi nansowe na poziomie 14,6 bln USD [Rashid i in. 2014]. W Polsce niekontrolowane wycieki wody w 2014 r. stanowiły prawie 885 tys. m3 [Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", IGWP]. Wzrost ponoszonych przez przedsiębiorstwa wod-kan nakładów fi nansowych na eksploatację sieci, związanych również z marnotrawieniem wody w wyniku licznych awarii, doprowadził do[...]

Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji DOI:10.15199/17.2018.7.4


  Wprowadzenie Wykorzystanie opisu zjawisk maksymalnie odwzorujących naturę retencji opadu, jest jednym ze współczesnych kierunków działań w gospodarce wodami opadowymi. Modele opisujące te zjawiska coraz częściej są uwzględniane zarówno przy projektowaniu nowej i modernizowanej infrastruktury odwodnieniowej. Jednym ze sposobów zmniejszenia odpływu wód opadowych ze zlewni miejskich są systemy bioretencji, do których zaliczane są dachy zielone, pasaże roślinne i ogrody deszczowe. Należą one do obiektów określanych akronimem LID (ang. Low Impact Development), które mają na celu odciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyjnych przy równoczesnym podniesieniu walorów estetycznych w przestrzeniach zurbanizowanych. Rosnące zainteresowanie stosowaniem obiektów do lokalnego zagospodarowania wód opadowych wiąże się z potrzebą pozyskania danych o ich potencjalnym wpływie na towarzyszącą infrastrukturę. Jednym ze źródeł informacji są wyniki badań prowadzonych bezpośrednio na rzeczywistych obiektach [10] na modelach wykonanych w skali półtechnicznej [2] oraz w warunkach laboratoryjnych [14]. Badania te, pomimo tego, że poszerzają wiedzę niezbędną m.in. do kalibracji modeli hydrodynamicznych odpływu wód opadowych, są bardzo czasochłonne. Zapewnienie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników wymaga, aby okres badawczy trwał co najmniej *) Dr hab. inż. E. Burszta-Adamiak, mgr inż. J. Stańczyk - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, e-mail: ewa.burszta-adamiak@upwr.edu.pl Mgr inż. T. Konieczny - Centrum Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, e-mail: tomasz.konieczny@mpwik.wroc.pl Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji Hydrodynamic modelling of stormwater drainage with use of bioretention systems Ewa Burszta-Adamiak, Justyna Stańczyk, Tomasz Koni[...]

Wybrane metody wykorzystywane do diagnozowania wycieków wody z sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2015.6.8


  W pracy przedstawiono przykładowe wyniki własnych pomiarów zmienności nocnych przepływów w wybranym punkcie wrocławskiej sieci wodociągowej. Wykazano, że przepływy nocne charakteryzują się zmiennością tygodniową i sezonową. Powoduje to, że prosta analiza nocnych rozbiorów wody nie pozwala na jednoznaczne określenie wartości wycieków dla zamkniętych, niezależnych stref wodociągowych (DMA). Dotychczas na ogół nie stosuje się procedur data mining, służących do automatycznej numerycznej analizy zbiorów wyników pomiarów, w celu identyfikacji w obserwowanych szeregach czasowych przepływów w sieciach wodociągowych zmian świadczących o wzroście wycieków wody lub stanach awaryjnych. Wykazano potrzebę opracowania i wdrożenia takich procedur.1. Wprowadzenie Względy ekonomiczne eksploatacji sieci wodociągowych przyczyniły się do poszukiwania i wdrożenia metod mających na celu wykrywanie i lokalizację wycieków wody z sieci zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych. Rozwiązaniu tego problemu sprzyja ciągły postęp w zakresie technik pomiarowych oraz opracowania wyników pomiarów. W dużych przedsiębiorstwach wodociągowych, ze względu na złożoność struktury sieci wodociągowej, rozwiązywanie problemu strat wody warto rozpocząć od utworzenia zespołu diagnostów, których zadaniem będzie ocena funkcjonowania sieci wodociągowej w kontekście minimalizacji wycieków z eksploatowanych sieci. Do zadań tego zespołu należy zaliczyć bieżącą ocenę stanu przewodów oraz lokalizację potencjalnych miejsc wycieków. Wieloletnie strategie przedsiębiorstw wodociągowych powinny przewidywać wyposażenie tej grupy w nowoczesne narzędzia techniczne i informatyczne. W porównaniu z samym stwierdzeniem obecności strat wody, dokładna lokalizacja miejsca ich wystąpienia jest zagadnieniem trudniejszym do zrealizowania. W oparciu o strukturę sieci oraz pomiary prowadzone on-line wartości przepływów i ciśnień można wyodrębnić strefy podwyższonych strat wody, w któryc[...]

Prognozowanie zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem uczenia maszynowego DOI:10.15199/17.2018.10.5


  Prognozowanie wielkości zużycia wody staje się współcześnie jednym z ważniejszych czynników niezbędnych do racjonalnego zarządzania infrastrukturą wodociągową i zasobami wodnymi. W zależności od celu prowadzonych obserwacji, coraz bardziej rozwinięte systemy WDF (ang. Water Demand Forecasting) pozwalają na predykcję poboru wody w ujęciu krótko- i długoterminowym. Analizy długoterminowe, z perspektywą kilku miesięcy lub lat, mają służyć wspomaganiu podejmowania decyzji związanych z projektowaniem i rozbudową sieci wodociągowych. Symulacje krótkoterminowe, najczęściej dobowe lub 48 godzinne, są wykorzystywane do optymalizacji pracy pompowni oraz rozwiązywania bieżących problemów eksploatacyjnych [4]. Tiwari i Adamowski [21] wyróżniają także prognozowanie średnioterminowe, w odniesieniu do tygodniowych przedziałów czasu, mające zastosowanie do planowania prac związanych z konserwacją i modernizacją sieci oraz w procedu- *) mgr inż. J. Stańczyk, dr J. Kajewska-Szkudlarek, prof. dr hab. inż. J. Łomotowski - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, e-mail: justyna.stanczyk@upwr.edu.pl dr P. Lipiński, dr P. Rychlikowski - Pracownia Inteligencji Obliczeniowej, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski, ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, e-mail: piotr.lipinski@cs.uni.wroc.pl, pawel.rychlikowski@cs.uni.wroc.pl mgr inż. T. Konieczny - Centrum Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, e-mail: tomasz.konieczny@mpwik.wroc.pl Prognozowanie zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem uczenia maszynowego Water demand forecasting using machine learning Justyna Stańczyk, Joanna Kajewska-Szkudlarek, Janusz Łomotowski, Piotr Lipiński, Paweł Rychlikowski, Tomasz Konieczny*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2018 373 rach stosowanych do ograniczenia liczby awarii. Każdorazowo, do oc[...]

 Strona 1