Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RADZIO Witold"

Stosowanie artykułu 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w jakich odległościach od granicy, ile budynków, jaki użytek, czy starosta weryfikuje? DOI:


  Zadane pytania: 1. Czy artykuł ten dotyczy również nieruchomości rolnych, a wydzielona działka budowlana będzie oznaczona użytkiem Br? 2. Czy przy wydzieleniu działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego obowiązuje § 12. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? [Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną] 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: 1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy; 2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy. 2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość. 3. Ile działek i ile budynków można wydzielić, stosując w jednym zgłoszeniu pracy geodezyjnej art. 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami? Czy są w tym przepisie ograniczenia w tym zakresie - jeżeli tak, to jakie? Czy w art. 95.7 dozwolone jest wydzielenie jednej działki i jednego budynku, czy też należy interpretować przepis inaczej? 4. Czy starosta (weryfikator u starosty) w trakcie weryfikacji pracy geodezyjnej może weryfikować zagadnienia z pytań 1,2,3, czy też weryfikacja w tym zakresie nie leży w jego kompetencjach? Czy mając inne zdanie w tym zakresie, może z powodu naruszenia zagadnień w pytaniach 1-3 wystawić negatywny protokół weryfikacji? Tym razem w panelu ekspertów zajęliśmy się art. 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Art. 95 ustawy zawierający wyłączenie ograniczeń w podziale nieruchomości stanowi, że niezależnie od us[...]

Problemy ze stabilizacją po podziale z UGN - wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów znakami granicznymi (rozporządzenie "podziały") czy też wyznaczenie, a następnie stabilizacja punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib (PGiK i "standardy") - ZRD1 czy ZRD5? DOI:


  PIETRZAK Ludmiła Otrzymujemy liczne sygnały o ogromnej przydatności Panelu ekspertów, który porządkuje w wielu starostwach oraz w wykonawstwie geodezyjnym stosowanie często trudnych i niejednoznacznych przepisów. Jeżeli chcielibyście Państwo, żeby poruszyć konkretny temat, którego potrzebujecie w codziennej pracy, a przepisy nie są jednoznaczne, prosimy o e-maila na adres p.geo@sigma-not.pl Tym razem temat dotyczący stabilizacji po podziale z UGN. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o m.in. podziale nieruchomości, a dokumenty te przekazuje się staroście w terminie 14 dni od dnia, w którym wywołują skutki prawne. Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24. 2a. informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z dokumentów, o których mowa powyżej. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Tak wyglądają przytoczone przepisy. Ale jak zwykle problem jest i to duży. Jeżeli starosta wyprzedzi geodetę i ujawni decyzję "podziałową", to w zależności od staro[...]

 Strona 1