Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Piegdoń"

Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Sanoka z uwzględnieniem strat wody


  Celem niniejszej pracy jest analiza sieci wodociągowej miasta Sanoka w latach 2006-2010 z uwzględnieniem strat. Analiza została przeprowadzona przy użyciu obliczonego wskaźnika intensywności uszkodzeń sieci wodociągowej, wartości wskaźników hydraulicznych i wielkości strat wody, na podstawie danych otrzymanych od Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku. Ustalono podstawowe wskaźniki strat wody i odniesiono je do wskaźników zaproponowanych przez The International Water Association.Straty wody oraz awaryjność sieci systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, są jednym z głównych problemów z jakimi zmagają się eksploatatorzy sieci wodociągowych, zarówno w Polsce jak i na świecie. Obecnie straty wody stanowią niekiedy wysoki procent wody wtłaczanej do sieci wodociągowej. Na całkowite straty wody składają się straty rzeczywiste, pozorne, a także woda zużywana na potrzeby własne przedsiębiorstwa wodociągowego. Na straty rzeczywiste składają się przecieki z sieci przewodów, armatury, wszelkie nieszczelności w instalacjach wewnętrznych czy kradzieże wody. Pozorne wynikają z niedokładności oraz niejasności pomiaru zużycia wody oraz ze zużycia wody nie objętej pomiarami. Całkowite straty wody stanowią różnicę pomiędzy objętością wody wtłoczonej do sieci wodociągowej a zużyciem wody przez odbiorców [1-3]. Na potrzeby analizy awaryjności sieci wodociągowej wyróżnia się następujące typy awarii sieci wodociągowej [4]: - awarię nagłą spowodowaną nieoczekiwanymi, znaczącymi zmianami w strukturze materiałowej przewodów, której najczęściej towarzyszy duży wypływ wody, - awarię stopniową powstającą na skutek nieodwracalnych zmian w strukturze materiału, spowodowanych zużyciem technicznym lub efektami starzeniowymi [3]. Analiza awaryjności, obejmująca postaci uszkodzeń, przyczyny i ich skutki jest wyjściowy[...]

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wodociągowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych


  Nowoczesne systemy informatyczne oraz współtworzące je bazy danych w coraz szerszy sposób wykorzystywane są w przedsiębiorstwach wodociągowych nie tylko do ochrony zdrowia i życia konsumentów wody, lecz również w zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstw oraz w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania systemu. Istotnym zamiarem stosowania systemów informatycznych jest ocena i analiza ryzyka zarządzania w przedsiębiorstwie. Zarządzanie ryzykiem wiąże się z funkcjonowaniem całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jak i wszystkich podsystemów, które go tworzą, jego operatorów oraz dostępne możliwe środki wykorzystywane w celu osiągnięcia miana ryzyka na poziomie tolerowanym. W pracy odniesiono się do uregulowań prawnych związanych z wdrożeniem na terenie Unii Europejskiej Dyrektywy INSPIRE dotyczącej infrastruktury informacji przestrzennej, wymiernych skutków stosowania systemów informatycznych, a także możliwości wykorzystywania baz danych oraz ich źródeł w ocenach i analizach ryzyka.Funkcjonowanie każdego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) związane jest z ryzykiem związanym z możliwością zajścia zdarzeń niepożądanych. Skutkiem tych zdarzeń (awarii) może być pogorszenie parametrów jakościowych dostarczanej wody, jej braklub obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Ryzyko można odnosić do producentów jak i konsumentów wody, ale odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie SZZW zawsze jest po stronie przedsiębiorstwa wodociągowego.Ryzyko związane z pracą całego systemu powinno być stale kontrolowane by zapewnić konsumentom wody odpowiedni poziom bezpieczeństwa [9], [10]. Realizacja kontroli ryzyka powinna odbywa się poprzez zintegrowany system zarządzania ryzkiem (SZZW) w przedsiębiorstwie wodociągowym. Wartość ryzyka to iloczyn prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia niepożądanego, strat (skutków) powstałych w wyniku jego zajścia oraz stopnia podatności na to zdarzenie [10] [13].[...]

Znaczenie aplikacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2019.5.7


  1. Wstęp Systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są najstarszymi systemami eksploatowanymi w każdej aglomeracji miejskiej. We współczesnej dobie rozwoju cywilizacyjnego umiejętne zarządzanie majątkiem sieciowym w każdym przedsiębiorstwie wodociągowym znacznie wpływa na jakość podejmowanych decyzji oraz wpływa na wzrost konkurencyjności na rynku. Osoby decyzyjne w każdym przedsiębiorstwie powinny mieć pełną informację o posiadanym i zarządzanym majątku sieciowym, która rzutuje nie tylko na sprawne działanie spółki, lecz również na poziom świadczonych usług. W krajowych przedsiębiorstwach wodociągowych wprowadza się od kilkunastu lat rozwiązania informatyczne wspomagające proces zarządzania infrastrukturą krytyczną miast [8, 13, 14]. Standardem stają się wdrożenia systemów GIS (ang. Geographical Information Systems) do tworzenia map numerycznych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz systemów SCADA do monitorowania przepływów i ciśnień w sieci wodociągowej [3, 4, 11]. Wykorzystanie systemów informacji geograficznej w procesie zarządzania eksploatacją sieci wodociągowej stanowi również istotny element zarządzania bezpieczeństwem oraz ryzykiem braku dostawy wody do odbiorców, poprzez możliwość sporządzenia tzw. map ryzyka awarii sieci wodociągowej [7]. Aplikacje GIS wspomagają proces decyzyjny w każdym przedsiębiorstwie wodociągowym. Dostępna literatura przedmiotu koncentruje się głównie na zastosowaniach GIS w planowaniu, rozwoju i generalnie na zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa [2, 6, 9, 12, 15]. Jednak wciąż brakuje skutecznego wykorzystania aplikacji w zmniejszaniu liczby awarii sieci wodociągowej a tym samym wykorzystania modułów ich ewidencjonowania. Głównym celem pracy jest przedstawienie możliwości rozszerzenia funkcjonalności GIS o ewidencję awarii, przedstawienie zalet z niej wynikających, *) Dr inż. Izabela Piegdoń - Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Rzeszowska, ul. Pow[...]

 Strona 1