Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna RECZYŃSKA"

Wspólnoty gruntowe w ewidencji gruntów i budynków DOI:10.15199/50.2019.8.1


  1. Wprowadzenie Wspólnota gruntowa jest jedną z form gospodarowania na gruntach rolnych, leśnych i pod wodami. Jest pewnego rodzaju historycznym reliktem, który od blisko 60 lat, w prawie niezmienionej formie funkcjonuje po dziś dzień. Stanowi ona pozostałość po nadaniach własności gruntów użytkowanych przez wspólnoty mieszkańców albo tytułem odszkodowań za zniesione służebności kilkadziesiąt lat temu. W obecnych czasach, wspólnoty gruntowe zaczynają się reaktywować. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki atrakcyjności terenów, których dotyczą oraz możliwości ich efektywnego wykorzystania. Jednakże, w znacznej mierze ich efektywność jest zależna od stopnia uregulowania stanu prawnego wspólnot [6]. Ciężko w prawie oraz literaturze doszukać się jednak formalnej definicji wspólnoty gruntowej. Próbę tę podjął jedynie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach [9], orzekając: "Jakkolwiek w ustawodawstwie brak jest definicji wspólnot gruntowych, to z całokształtu uregulowań dotyczących tych podmiotów wynika, że ich przedmiotem jest grunt przeznaczony do wspólnego użytku w znaczeniu prawa cywilnego, tzn. do takiego użytku, jaki przysługuje właścicielom, a więc polegającego na wykorzystaniu wspólnego gruntu jako pastwiska, jako wygonu, lasu do pobierania drzewa i innych pożytków". Uchwalona dnia 29 czerwca 1963 r. ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych była próbą ujednolicenia dla całego kraju regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania wspólnot. Ustawa określa zakres przedmiotowy i podmiotowy omawianej instytucji oraz kwestie związane z jej gospodarowaniem i rozporządzaniem jej dobrami. Wprawdzie ustawa zakłada, że wspólnoty gruntowe mają służyć wspólnemu gospodarowaniu w rolnictwie i leśnictwie, trudno jednak znaleźć w niej ich formalną definicję. Ustawodawca wymienia jedynie rodzaje nieruchomości, które mogą wchodzić w jej skład i uprawnionych do korzystania z tych dóbr. Również przyjęta w ustawie koncepcja, zgodnie z którą w[...]

 Strona 1