Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Kowalczyk"

Ocena wpływu środka hydrofobowego na mrozoodporność betonu DOI:10.15199/33.2019.04.10


  Uszkodzenia zamarzającego betonu można podzielić na wewnętrzne (pękanie) i zewnętrze (łuszczenie) [7].Norma PN-EN 206 [2] przedstawia 4 klasy ekspozycji ze względu na zamrażanie i rozmrażanie w obecności i bez obecności soli odladzających oraz zaleca użycie domieszek napowietrzających w celu uzyskania betonu odpornego na działanie mrozu. Dodatkowo określa minimalną ilość cementu imaksymalny stosunekwodno-cementowy. W przypadku braku napowietrzenia zaleca badanie mrozoodporności betonu, ale nie precyzuje, jaką metodą. Stosowanie soli odladzających jest powszechnymw Polsce sposobemprzeciwdziałania oblodzeniu elementów drogowych i mostowych. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie, spowodowane częstymi zmianami temperatury, może prowadzić do powierzchniowego uszkodzenia elementów, natomiast obecność środkówodladzających,wtym najczęściej stosowanego roztworu NaCl - do odrywania niewielkich fragmentów betonu z jego powierzchni. Proces ten nazywany jest powierzchniowym łuszczeniem i charakteryzuje się odsłonięciem kruszywa grubego. Uszkodzenia tego typu nie prowadzą bezpośrednio do zniszczenia elementu betonowego, ale ułatwiają dostęp wody do wnętrza betonu. Z badań wynika, że największe uszkodzenia spowodowane są przez roztwór soli o stężeniu 3% [9]. Norma PN-EN 12390-9 [3] opisuje trzymetody badania odpornościmrozowej elementów betonowych uszkodzonych przez powierzchniowe łuszczenie: referencyjną - płytkową i dwie metody alternatywne - kostkową i CF/CDF. Każda polega na cyklicznym zamrażaniu i rozmrażaniu próbek betonowych w obecności roztworu NaCl o stężeniu 3%, ale w przypadku metody kostkowej, płytkowej iCF próbki poddawane są 56 cyklom, a metody CDF tylko 28 cyklom. Metody różnią się także sposobem przygotowania próbek. Sposób klasyfikacji mrozoodporności betonu bez obecności środków odladzających określa PN-B-06265 [4] na podstawie liczby cykli zamrażania i rozmrażania oraz biorąc pod uwagę planowane lat[...]

Metrologiczne narzędzia kontroli serwera komunikacyjnego na pokładzie śmigłowca wojskowego DOI:10.15199/48.2015.08.13

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono narzędzia badawcze wykorzystywane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) do budowy, uruchomienia, testowania zintegrowanego systemu łączności, którego głównym elementem jest serwer komunikacyjny. Omówiono wybrane zadania realizowane za pomocą serwera komunikacyjnego oraz problemy pojawiające się podczas jego funkcjonowania i niezawodnej pracy w bieżącej eksploatacji. Przedstawiono także aparaturę kontrolno-pomiarową wykorzystywaną do pomiaru parametrów technicznych zintegrowanego systemu łączności (ZSŁ), która umożliwia m.in. wprowadzanie i testowanie oprogramowania serwera komunikacyjnego oraz poszczególnych radiostacji pokładowych na pokładzie śmigłowca wojskowego. Abstract. What has been presented in the paper is research/testing tools used in the Air Force Institute of Technology to build, actuate, measurement, test, and unify integrated communication systems as far as both a set of devices the system is composed of and the applied software are concerned. Particular attention has been paid to the communication computer and unify communication systems integrated on the basis of digital data. Some selected tasks performed with this equipment have been discussed. Also, problems arising while actuating and testing the software developed to integrate communication devices/systems including digitally controlled radio stations and computer communication. Presented are also additional monitoring and measuring systems used to test this software the ZDZSŁ laptop computer used to diagnose the communication systems integrated on board the military aircraft. (Metrology tools of computer communication control on board the military aircraft). Słowa kluczowe: serwer komunikacyjny, zintegrowany system łączności, aparatura kontrolno -pomiarowa. Keywords: integrated communication systems, measuring systems, research/testing. Wstęp Śmigłowiec jest jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi współczesnego pola walki. Wyk[...]

 Strona 1