Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR DUDEK"

WPŁYW LOKALNEJ MIKROATMOSFERY NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI SPIEKANYCH STALI CHROMOWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu lokalnej atmosfery na strukturę i własności spiekanych stali chromowych. Badania prowadzono na spiekach wytworzonych z rozpylanego wodą proszku Astaloy CrM firmy Höganäs z dodatkiem 0,5 % mas. węgla w postaci proszku C-UF. Materiały do badań wytworzono na drodze jednokrotnego prasowania i spiekania, które następnie poddano odpuszczaniu na powiet[...]

Badanie możliwości zastosowania dwusensorycznej fuzji danych w skanowaniu powierzchni po obróbce przyrostowej DOI:10.15199/148.2016.12.9


  Skanowanie wyrobów kształtowanych w technologii przyrostowej na bazie materiałów polimerowych wymaga odtworzenia pełnej geometrii z zachowaniem tekstury i kolorów. W artykule rozważono możliwość zastosowania fuzji danych pozwalającej na łączenie informacji pochodzącej z dwóch przyrządów pomiarowych, różniących się charakterystyką metrologiczną, właściwościami i specyfiką pracy. Przedstawiono fragment badań mających na celu ocenę wpływu wybranych czynników zewnętrznych kształtujących warunki pracy konkretnych modeli skanerów na jakość otrzymanych wyników. Wnioski z przeprowadzonych badań będą mogły być uwzględnione podczas dokonywania pomiarów tymi przyrządami, w celu wypracowania odpowiednio korzystnych wyników fuzji. Słowa kluczowe: skanowanie, fuzja danych, obróbka przyrostowa.- Fuzja danych Rozwój informatyki i zaawansowane narzędzia matematyczne stworzyły solidne zaplecze nowoczesnych technik pomiarowych, umożliwiając łączenie różnych urządzeń i przetwarzanie informacji pochodzącej z wielu źródeł [1]. Proces integracji danych, nazywany fuzją danych, jest interdyscyplinarnym obszarem badań w wielu dziedzinach, szczególnie ważnym w obszarze nowoczesnych technik akwizycji i przetwarzania danych, czyli systemów pomiarowych. Podstawowym elementem systemu pomiarowego jest czujnik - sensor, którego zadaniem jest detekcja sygnału i przetworzenie go w informację o wielkości mierzonej. W metrologii wielkości geometrycznych czujniki tworzą dużą i różnorodną ze względu na zasadę pomiaru, budowę czy też reprezentowany poziom techniczny, grupę urządzeń. Główna linia podziału uwzględnia jednak sposób odbierania informacji pomiarowej, czyli kontaktową lub bezkontaktową technikę mierzenia. Zwłaszcza w grupie pomiarów bezstykowych zaobserwować można znaczny postęp w konstruowaniu czujników, będący wynikiem intensywnego rozwoju optoelektroniki i fotoniki. Czujniki bezdotykowe, w których nośnikiem informacji o ukształtowaniu obiektu jest s[...]

Laboratoryjny generator energii elektrycznej o mocy 360W zawierający niskotemperaturowy stos ogniw paliwowych PEMFC chłodzony za pomocą medium ciekłego DOI:10.15199/48.2016.10.54

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano właściwości i stan rozwoju technologii wodorowo-tlenowych niskotemperaturowych ogniw paliwowych (ang. polymer membrane fuel cell, PEMFC). Zbudowano laboratoryjny generator energii elektrycznej zawierający komercyjny stos ogniw paliwowych PEMFC FC-42 (Shunk, Niemcy) o mocy 360W chłodzony za pomocą medium ciekłego. Zbadano właściwości tego generatora w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zaproponowano metodykę działań zmierzających do uproszczenia konstrukcji i masy tego generatora Abstract. In this paper the properties and current state of development of low-temperature hydrogen-oxygen fuel cells (polymer membrane fuel cells, or PEMFCs) are characterised. A 360W laboratory electric power generator was constructed, incorporating a commercial FC-42 PEMFC fuel stack (Shunk, Germany) and cooled with a liquid medium. The properties of this generator were studied in different operating conditions. A method of operation was proposed, aimed at simplification of the construction and weight of this generator. A 360W laboratory electric power generator incorporating a low-temperature PEMFC fuel cell stack cooled using a liquid medium Keywords: fuel cell, PEM (Polimer Electrolyte Membrane), power energy, application. Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, membrana polimerowa, energia elektryczna, aplikacje Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania energetyką rozproszoną jak również technologią ogniw paliwowych w celu ich praktycznego wykorzystania jako generatorów energii elektrycznej w różnych dziedzinach techniki [1-3]. Ogniwa paliwowe (OP) to urządzenia elektrochemiczne, w których zachodzi bezpośrednia konwersja energii chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło. Cechą charakterystyczną OP jest to, że substancje elektroaktywne: utleniacz i paliwo dostarczane są do niego z zewnątrz, zaś produkty reakcji odprowadzane są poza ogniwo. Podstawą klasyfikacji ogniw paliwowych są zazwyczaj d[...]

Determination of Electrical and Efficiency Parameters of Air Cooling of Low-Temperature PEM Fuel Cell Stack with Power of 5kW DOI:10.15199/48.2018.04.34

Czytaj za darmo! »

Among the five advanced types of hydrogen-oxygen fuel cells, the Polymer Membrane Fuel Cells (PEMFC) are more and more used in portable, stationary, and transport energy systems in different economic sectors. Nowadays, in Poland and worldwide, more and more attention is paid to the application of fuel cells (FC) in construction of power units for electric vehicles of a different type, unmanned aerial vehicles, aircrafts, means of the maritime and land transport, including submarines, inspection facilities for seabed, etc. [1-3]. According to the Fuel Cell Industry Review, in 2016, for the first time the total power of the fuel cells supplied for transport sector (280MW) was higher than the power of energy generators with fuel cells designated for stationary solutions (200MW). The main reason was the introduction of hydrogen-oxygen PEMFCs for construction of power units fueling the cars of Toyota Mirai in Japan, California and to a lesser extent in Europe [4]. The range of cars amounts to approx. 500-700 km, while the charge procedure for hydrogen containers takes approx. 5-6 minutes. PEMFCs are also increasingly used for construction of power units powering trucks, buses, and forklift trucks [5]. Generators with fuel cells (FC) with lower power, ranging from 100W to approx. 5 kW, are also used to power electric engines in scooters, bicycles, wheelchairs, unmanned ground robots [6,7]. An outstanding example is the “Burgman" scooter - the first motorcycle using hydrogen-oxygen fuel cells for power system. The motorcycle was designed by Suzuki, while PEMFC system is provided by Intelligent Energy. The motorcycle received the European type-approval as the first fuel cell vehicle in the world. Another interesting product is the hydrogenoxygen PEMFC bicycle developed by the consortium composed of the following companies: i) Cycleurope, manufacturer of electric bikes, ii) Ventec, manufacturer of energy management systems in[...]

Elektrolity stałe w układzie CeO2-Sm2O3-Nd2O3


  Jednofazowe proszki roztworów stałych w układzie CeO2-Sm2O3-Nd2O3 syntezowano metodą Pechiniego. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej określono wielkości krystalitów d(hkl). Na podstawie tych pomiarów stwierdzono, że wielkości cząstek d(hkl) tych proszków wynoszą od ok. 17 do ok. 21 nm. Budowę morfologiczną otrzymanych proszków obserwowano pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym. Wypraski sporządzone z otrzymanych proszków na bazie CeO2 zagęszczają się w temperaturze 1500oC na poziomie 95-97% gęstości względnej. Obserwacji mikrostruktury dokonano pod skaningowym mikroskopem elektronowym. Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej pozwoliło na określenie zmian wielkości przewodności jonowej spieków roztworów stałych Ce0.8Sm0.2-xNdxO2. Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, że stopniowa zamiana kationów Sm3+ kationami Nd3+ w roztworze stałym Ce0.8Sm0.2-xNdxO2 prowadzi do poprawy przewodności jonowej w porównaniu do spieków Ce0.8 M0.2O2, M = Sm, Gd. Materiał Ce0.8Sm0.1Nd0.1O2 wydaje się bardziej predysponowanym elektrolitem tlenkowym do pracy w stałotlenkowych ogniwach paliwowych o obniżonej temperaturze pracy (600-800oC). Słowa kluczowe: elektrolity stałe, przewodnictwo jonowe, roztwory stałe.Tlenkowe elektrolity stałe stanowią grupę materiałów ceramicznych coraz częściej stosowaną do budowy nowoczesnych urządzeń elektrochemicznych. Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (ang. Solid Oxide Fuel Cell, SOFC), elektrochemiczne analizatory gazowe, pompy tlenowe, reaktory chemiczne to tylko nieliczne przykłady możliwości ich aplikacji [1, 2]. Obecnie najczęściej stosowanym elektrolitem tlenkowym w urządzeniach elektrochemicznych jest ZrO2 stabilizowany 8% mol Y2O3 (8YSZ). Podstawowymi zaletami, decydującymi o komercyjnym stosowaniu 8YSZ są: stabilność chemiczna i termiczna w temperaturach nawet powyżej 1000oC, szeroki zakres ciśnień parcjalnych, w którym materiał ten jest przewodnikiem jonów tlenkowych, dobre właściwości me[...]

 Strona 1