Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Papier"

Jakość i certyfikacja wyrobó­w ze szkła w gospodarce wolnorynkowej

Czytaj za darmo! »

Od 1 maja 2004 r., Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej. Od tego czasu wprowadzanie wyrobó­w na rynek polski, zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towaró­w w obrębie Wspó­lnoty jest ró­wnoznaczne z wprowadzeniem go na rynek europejski. Dlatego wyroby wprowadzane na rynek w Polsce muszą spełniać określone wymogi prawa unijnego, zawarte w Dyrektywach nowego podejścia. Dyre[...]

Znak Q potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobó­w ze szkła i ceramiki

Czytaj za darmo! »

Zmiany w gospodarce jakie zaszły w ostatnich latach (zniesienie barier geograficznych i gospodarczych, swobodny przepływ towaró­w) sprawiły, że firmy działające na rynku konkurencyjnym muszą podejmować wiele działań aby zdobyć klienta. Muszą ulepszać swoją ofertę doskonaląc procesy produkcyjne, stosując nowoczesne technologie, tak aby klient wybrał właśnie produkt tej, a nie innej firmy. Klienta można przekonać do podjęcia decyzji zakupu w ró­żny sposó­b: zaoferować atrakcyjną cenę, zastosować skuteczną akcję reklamową, można ró­wnież eksponować markę, a także zaoferować mu certyfikowany wyró­b. Gospodarka wolnorynkowa sprawiła, że jakość wyrobó­w stała się bardzo istotnym kryterium decydującym o sukcesie przedsiębiorstw na rynku. Dziś odbiorca krajowy coraz częściej zadaje p[...]

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu wg CPR


  1 lipca 2013 r. nastąpiła zmiana zasad funkcjonowania rynku wyrobów budowlanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR - Construction Products Regulation) z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania tych wyrobów do obrotu i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPD - Construction Products Directive).Rozporzadzenie jest obligatoryjne dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi oraz europejskimi dokumentami oceny. Producent wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wyrobu zgodnego z wydaną dla niego europejską oceną techniczną jest zobowiązany przed jego wprowadzeniem do obrotu do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu oznakowaniem CE. Sporządzając deklaracje właściwości użytkowych oraz nanosząc oznakowanie CE na wyrób, producent powinien stosować określone regulacje w tym zakresie zawarte w rozporządzeniu nr 305/2011, w tym przepisy określające zmienione zasady i warunki umieszczania oznakowania CE na wyrobach. Wnioski z Rozporządzenia - Deklaracja właściwości użytkowych nie jest deklaracją z[...]

Certyfikacja dobrowolna mozaiki szklanej i ceramicznej


  M ozaikę do zastosowania w budownictwie definiuje się jako płytki o wymiarach boku do 70 mm i grubości 4 - 8 mm, wykonane ze szkła lub z ceramiki. W formie handlowej występują w postaci kwadratów, prostokątów lub w innych kształtach i są naklejone na folię, papier lub siatkę (z włókna szklanego lub tworzywa), tworząc płyty (arkusze), najczęściej o wymiarach 20 x 20 lub 33 x 33 cm. Poszczególne elementy takiej płyty mogą składać się z mozaiki jednobarwnej lub jednakowo dekorowanej, albo występować w różnych kolorach, różnych odcieniach barwy, a także różnorodnych dekoracjach. Ułożenie na płycie poszczególnych, różniących się między sobą elementów składowych, nie jest przypadkowe. Tego rodzaju płyty stanowią zamierzone przez producenta kompozycje i przeznaczone są do ułożenia w tak zaprojektowanej konfiguracji, w celu uzyskania konkretnego efektu dekoracyjnego. Płyty mozaikowe dają się łatwo i szybko ciąć na żądaną wielkość i kształty - a więc listwy, paski, prostokąty lub kwadraty. Mozaika szklana i ceramiczna może być stosowana w budownictwie jako okładzina zabezpieczająca i dekorująca powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne budynków. Jest materiałem dającym się łatwo dopasowywać do różnych kształtów powierzchni (łuki, wąskie krawędzie). Doskonale sprawdza się na dużych i małych powierzchniach, takich jak elewacje, wykończenia kuchni i łazienek. Może[...]

Mozaika szklana i ceramiczna - certyfikacja dobrowolna


  Mozaikę do zastosowań w budownictwie definiuje się jako płytki o wymiarach boku do 70 mm i grubości 4 - 8 mm, wykonane głównie ze szkła lub z ceramiki. W formie handlowej występują w postaci kwadratów lub prostokątów naklejonych na folię, papier lub siatkę (z włókna szklanego lub tworzywa) tworząc płyty (arkusze), najczęściej o wymiarach 20 x 20 lub 33 x 33 cm. Poszczególne elementy takiej płyty mogą składać się z mozaiki jednobarwnej lub jednakowo dekorowanej, albo mogą występować w różnych kolorach, różnych odcieniach barwy, a także różnorodnych dekoracjach. Ułożenie na płycie poszczególnych, różniących się między sobą elementów składowych, nie jest przypadkowe. Tego rodzaju płyty stanowią zamierzone przez producenta kompozycje i przeznaczone są, do ułożenia na pokrywanej nimi powierzchni, w tak zaprojektowanej konfiguracji, w celu uzyskania konkretnego efektu dekoracyjnego. Utworzenie płyt z naklejonymi płytkami mozaiki pozwala na szybkie wyłożenie danej powierzchni, a różnorodne rozłożenie płytek pozwala na szybkie uzyskanie efektu dekoracyjnego. Tak przygotowane płyty mozaikowe dają się łatwo i szybko ciąć na żądaną wielkość, tworząc w miarę potrzeb, listwy, paski, prostokąty lub kwadraty. Mozaika szklana i ceramiczna może być stosowana w budownictwie jako okładzina zabezpieczająca i dekorująca powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne budynków. Jest materiałem dającym się łatwo kształtować na danej powierzchni i dopasowywać do różnych jej kształtów (łuki, wąskie krawędzie). Doskonale sprawdza się na dużych i małych powierzchniach, takich jak elew[...]

Wymagania dotyczące dynamicznego współczynnika tarcia podłogowych płytek ceramicznych


  Płytki ceramiczne są powszechnie stosowane do wykładania ścian i podłóg w pomieszczeniach domowych, jak kuchnie i łazienki, ale także w obiektach użyteczności publicznej, często o specyficznych i zróżnicowanych warunkach użytkowania. Z tego powodu, poza podstawowymi właściwościami płytek ceramicznych, jak nasiąkliwość wodna, wytrzymałość mechaniczna, odporność na działanie środków chemicznych i mrozoodporność, istotnym parametrem jest poślizg, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników. Antypoślizgowość rozumiana jako zdolność danej powierzchni do przeciwdziałania poślizgowi, jest ściśle związana z rodzajem powierzchni płytek. Rozróżnia się powierzchnie szkliwione i nieszkliwione gładkie i tzw. reliefowe, strukturalne, chropowate, szorstkie, faliste itp. oraz polerowane. Norma PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja właściwości i znakowanie nie podaje wymagań dotyczących poślizgu, ale wymaga od producenta deklaracji wartości dla konkretnej płytki przeznaczonej do wyłożenia podłóg z podaniem metody badawczej. Metody badania właściwości antypoślizgowych Znane metody stosowane do badania zjawiska poślizgu to: ??metoda I polegająca na określeniu statycznego współczynnika tarcia na powierzchni suchej i mokrej, z zastosowaniem dynamometru, na podstawie wyznaczania siły inicjującej wywołanie ruchu na badanej powierzchni. Ocena uzyskanych wyników prowadzona jest na podstawie klasyfikacji wartości statycznego współczynnika tarcia μ (tabela 1);metoda II polegająca na określeniu maksymalnego kąta α nachylenia badanej powierzchni (i kwalifikacji współczynnika poślizgu R), przy którym człowiek poruszający się w ściśle ustalonym obuwiu, z podesz[...]

Antypoślizgowość podłogowych płytek ceramicznych CZ. 1. METODY BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWYCH

Czytaj za darmo! »

Płytki ceramiczne jako materiał budowlany są powszechnie stosowane do wykładania ścian i podłóg zarówno w pomieszczeniach domowych takich jak kuchnie i łazienki, jak i w obiektach użyteczności publicznej, często o specyfi cznych i zróżnicowanych warunkach użytkowania. Stąd też poza podstawowymi właściwościami (nasiąkliwość wodna, wytrzymałość mechaniczna, odporność na działanie środków chemicznych i mrozoodporność) istotnym ich parametrem jest również poślizg, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników.Antypoślizgo[...]

Antypoślizgowość podłogowych płytek ceramicznych CZ. 2. DYNAMICZNY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA


  Najbardziej rozpowszechnioną metodą badania poślizgu jest metoda opisana w normie DIN 51130:2004. Norma ta wyznacza ryzyko poślizgnięcia się w obuwiu według osiągnięcia tzw. kąta krytycznego (maksymalnego kąta alfa nachylenia badanej powierzchni) i wyliczeniu współczynnika poślizgu R.Jako uzupełnienie normy opracowana została informacja ZH 1/571 - Zalecenia klasy zdolności przeciwpoślizgowej powierzchni pokrywającej podłogę w zależności od przeznaczenia danej powierzchni. Na podstawie klasyfi kacji przedstawionej w tabeli 2 w cz. 1. (SiC 3/2014) można sądzić, że płytki o najniższym współczynniku R nadają się do zastosowania w większości powszechnie użytkowanych miejsc. Stąd zaistniała potrzeba opracowania wymagań dotyczących poślizgu wg metody badawczej, której wynik jest niezależny od człowieka. Przeprowadzona analiza wyników badań poślizgu z wykorzystaniem wymienionych w cz. 1. metod wykazała, że najbardziej obiektywną i możliwą do wykonania w każdych warunkach, metodą badań tego parametru jest metoda dynamicznego współczynnika tarcia. Dynamiczny współczynnik tarcia Tarcie dynamiczne jest to tarcie zewnętrzne występujące między powierzchniami stykających się ciał stałych będących względem siebie w ruchu. Współczynnik tarcia można wyznaczyć [...]

 Strona 1