Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Szer"

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Czytaj za darmo! »

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB) w Łodzi działa od 1999 r. i sprawuje nadzór nad 24 powiatowymi inspektoratami nadzoru budowlanego, w tym3 grodzkimi. FunkcjęWojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi pełni dr inż. Jacek Szer, a jego zastępcą jest inż. Marian Głowacki. WWojewódzkimInspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi jest zatrudnionych 36 osób. Pracownicy mają wyższe wykształcenie techniczne, prawnicze lub administracyjne, wśród nich są doświadczeni inżynierowie posiadający uprawnienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanych, drogowych, kolejowych, hydrotechnicznych, elektrycznych i sanitarnych. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi współpracuje z: Państwową Strażą Pożarną, Inspekcją Pracy i Izbą Budownictwa oraz innymi organami [...]

Czynniki oddziałujące na obiekty budowlane


  Przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) normują działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz określają zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. W szczególności dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa w projektowaniu, budowaniu, utrzymaniu i rozbiórce obiektów budowlanych [1]. Wart. 5 Prawa budowlanego określone zostały wymagania podstawowe, jakie powinien spełniać obiekt budowlany, odnoszące się do jego projektowania, budowy, użytkowania i utrzymywania. Przepis ten stanowi, że przy projektowaniu i budowie obiektu budowlanego, mając na uwadze przewidywany okres jego użytkowania oraz wymagania określone w przepisach, a także kierując się zasadami wiedzy technicznej, należy zapewnić przede wszystkim spełnienie: ● wymagań dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii; ● możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; ● warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. O bezpieczeństwie wybudowanego obiektu budowlanego decyduje przede wszystkim właściwe jego użytkowanie, które powinno być zgodne z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Obiekt budowlany trzeba utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, tak aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, a w szczególności wpływających na jego bezpieczeństwo [2]. Czynniki oddziałujące na obiekt budowlany mające wpływ na bezpieczeństwo to m.in.: ■ otaczające środowisko (np. rodzaj gruntu, podmywanie wodą fundamentów, zanieczyszczenia powietrza); ■ zużycie techniczne (np. sposób użytk[...]

Przegląd katastrof budowlanych w Polsce i na świecie spowodowanych wybuchem gazu DOI:10.15199/33.2016.08.46


  Katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu stanowią niewielką część wszystkich tego typu zdarzeń, ale są niejednokrotnie tragiczne w skutkach. Świadczyć o tym może liczba osób poszkodowanych w wyniku katastrof "gazowych", która np. w Polsce wg danych z ostatnich 20 lat stanowi aż 39% spośród wszystkich rannych oraz 14% spośród wszystkich osób, które poniosły śmierć. Są to zdarzenia, których częstomożna byłoby uniknąć, stąd zrozumiałe jest ogromne zainteresowanie, m.in. społeczeństwa i środowiska budowlanego, skutkami imożliwymi sposobami zapobiegania katastrofom"gazowym". Problematykę tę przedstawiono, posługując się wybranymi przykładami katastrof budowlanych spowodowanych wybuchami gazu na świecie. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, katastrofa budowlana, gaz, wybuch, zniszczenie obiektu, poszkodowani, działania prewencyjne.Zanaliz danych przeprowadzonych przez: Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) [1], European Gas Pipeline Incident Data Group (EGIG) [2] oraz przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) [15] wynika, że katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu nie są zdarzeniami częstymi, ale konsekwencje, jakie za sobą niosą, są bardzo duże. W Polsce stanowią jedynie 5% wszystkich katastrof zaistniałychwostatnich dwudziestu latach, ale liczba zabitych w wyniku katastrof "gazowych" to 14%, a rannych - aż 39%wszystkich ofiar i poszkodowanych w wyniku ogółu katastrof budowlanych [15]. Gdy uświadomimy sobie, że są to zdarzenia, którychmoż[...]

Bezpieczeństwo w trakcie budowy i użytkowania rusztowań


  Podstawowym zastosowaniem rusztowań jest wspomaganie prac budowlanych nawysokości i w miejscach o utrudnionym dostępie. Przykładowe nietypowe rusztowania pokazano na fotografiach 1 i 2. Inne przykłady skomplikowanych rusztowań, ustawianych przy zabytkach, stosowane do napraw obiektów przemysłowych czy wykorzystywane przy obiektach o skomplikowanej geometrii można znaleźć w pracach [1, 2 i 3]. Ponadto rusztowania są wykorzystywane również w innych dziedzinach, np. w stoczniach podczas prac remontowych, jako konstrukcje wsporcze reklam, osłony i ogrodzenia imprezmasowych, estrady, konstrukcje hal tymczasowych, a nawet elementy dekoracyjne. Różnorodność zastosowania powoduje wzrost możliwości wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, rozumianych jako nieprzewidziane zdarzenia zagrażające osobom, znajdującym się na rusztowaniu, jak i w jego otoczeniu. Rusztowania jako elementy tymczasowe na budowie są traktowane dość często jako konstrukcje o małym znaczeniu i nie przywiązuje się wagi do ich prawidłowegomontażu oraz użytkowania. Efektemtego niestety są takie zdarzenia, jak wypadki pracowników, wypadki ludzi (nie zawsze pracowników budowlanych), znajdujących się w otoczeniu rusztowania, katastrofy budowlane rusztowań na placach budów, przewrócnie się rusztowań poza placami robót budowlanych. Należy też zwrócić uwagę, że cały okres "życia" rusztowania może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy konstrukcji, jej użytkowników oraz samych montażystów. Na rysunku 1 przedstawiono podział funkcjonowania rusztowania na pięć etapów, które zostały omówione ze wskazaniem wzajemnych relacji ze względu na zagadnienia BHP. Opracowanie dokumentacji technicznej rusztowania Bardzo istotnymetapemprocesu powstawania rusztowania, decydującym o bezpieczeństwie pracy na rusztowaniu, jest przygotowanie dokumentacji technicznej. W przypadku rusztowań o typowym kształcie i układzie elementów dla danego systemu, czyli takich, dla których [...]

Ocena stanu technicznego budynków z przełomu XIX i XX w. w regionie łódzkim


  Łódź jest miastem, które uzyskało prawa miejskie 589 lat temu (w 1423 r.), natomiast jego rozwój nastąpił w XIX i XX wieku. W bardzo krótkimokresie powstało dużemiasto przemysłowe z przewagą przemysłu włókienniczego. Budowle, które wówczas powstały, można podzielić na trzy grupy: ● budynki przemysłowe - hale fabryczne jedno- i wielokondygnacyjne, budowle techniczne; ● budynki pałacowe i willowe; ● budynki mieszkalne. Krótki okres inwestycyjny bardzo dużej liczby obiektów, stosowanemetody wykonawcze oraz materiały są obecnie przyczyną wielu problemów eksploatacyjnych, z którymi borykają się administratorzy. Część tych problemów jest efektem naturalnego procesu starzenia się konstrukcji, ale okres trwałości można znacznie wydłużyć przez prowadzenie prawidłowej i starannej gospodarki remontowej. W latach 1999 - 2004 prowadziliśmy badania stanu technicznego budynków mieszkalnych w Łodzi [1]. W kolejnych latach badania te były kontynuowane i rozszerzone na obiekty w miejscowościach ościennych, których rozwój związany jest z rozwojem Łodzi. W celu oceny stanu technicznego badanych obiektów wykonano roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne budynków mieszkaniowych i towarzyszących im na terenach posesji - obiektów gospodarczych i usługowych. Opis bad[...]

Naprawa dźwigarów z drewna klejonego warstwowo


  Wlatach 70. i 80. ubiegłego wieku zrealizowano w Polsce kilkadziesiąt hal sportowych, w których konstrukcję przekrycia wykonano z wielkowymiarowych dźwigarów z drewna klejonego warstwowo. Większość tych obiektówjest użytkowana do dziś, alewelementach konstrukcji wystąpiły uszkodzenia, które wymagały naprawy.Wzwiązku z tym, przeprowadzono analizę kilku zlokalizowanych głównie w regionie łódzkim. W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności i trwałości stosowanych w praktyce budowlanej metod napraw, po wieloletnim okresie eksploatacji. Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji oraz metody naprawy Przeprowadzono badania hal sportowo- -widowiskowych w Łodzi, Spale, Zgierzu oraz Bełchatowie zrealizowanych w latach 1979 - 1981. Konstrukcję hal tworzą trójprzegubowe łuki z drewna klejonego warstwowo o rozpiętości 60 m (hala w Zgierzu) i 50 m (hale w Łodzi, Spale i Bełchatowie). Hale w Łodzi i Zgierzu przekryte są na części szerokości (44 m w Łodzi i 54 m w Zgierzu), co sprawia, że część łuków z obu stron jest wyeksponowana na działanie czynników zewnętrznych poza obrysem pokrycia (rysunek 1). Te końcowe części łuków, widoczne poza podłużnymi ścianami hali, zabezpieczone zostały bardzo skromną obróbką blacharską. W halach w Spale i Bełchatowie konstrukcja jest przekryta z jednej strony konstrukcją dachu (funkcjonalnie zlokalizowane są tam pomieszczenia zaplecza), a z drug[...]

Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie DOI:10.15199/33.2015.09.50


  czasowe 1) Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2) Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa iArchitektury *) Autor do korespondencji: e-mail: przemyslaw.jagielski@p.lodz.pl Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie mgr inż. Przemysław Jagielski1)*) dr inż. Jacek Szer1) dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL2) DOI: 10.15199/33.2015.09.50 Fot. 1. Rusztowanie wykorzystywane do prac przy obróbkach blacharskich w Lublinie, 2013 Fot. 3. Rusztowanie wykorzystywane do prac konserwatorskich wWąwolnicy, 2011 Fot. 2. Rusztowanie wykorzystywane do pracmalarskich podczas budowyMuzeum HistoriiŻydówPolskichwWarszawie, 2010 129 PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 9 - 2015 (nr 517) przeciążenie konstrukcji (7%); niedobór stężeń (9%); pozostałe przyczyny (12%). Badania i analizy przedstawione w pracy [2], dotyczące wypadków związanych z rusztowaniami, były punktem wyjścia do wstępnego opracowania programu SCAF-PASS (Scaffold Planning Aid for System Safety), który został następnie wdrożony, aby wspierać działania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w Wielkiej Brytanii. Podobne obserwacje dotyczącewypadkowości na rusztowaniach zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych.Wpracy [3] podano, żew2000 r. odnotowano 5915wypadków, które zakończyły się ciężkimi urazami, z tego 734 zdarzenia dotyczyły upadków, a 85 miało związek z upadkiem z rusztowania. Podjęty projekt badawczy został przeprowadzonywcelu pomiaru stopnia bezpieczeństwa użytkowania rusztowań. Przebadano 113 rusztowań[...]

Najczęściej występujące błędy podczas utrzymania obiektu budowlanego jako przyczyny katastrof budowlanych DOI:10.15199/33.2016.04.35


  Błędy podczas utrzymania obiektu budowlanego nie należą do częstych przyczyn katastrof budowlanych. Ich wartość analityczna sprowadza się do identyfikacji występujących zaniedbań, ich rodzaju, złożoności oraz możliwości zapobiegania skutkom tych zdarzeń. Jednak przyczyny katastrof należy rozpatrywać w aspekcie identyfikacji zagrożeń w budownictwie i ich skutków, rozumianych jako elementy analizy[...]

Klimat akustyczny na rusztowaniach DOI:10.15199/33.2017.08.09


  Głównym zastosowaniem rusztowań budowlanych jest wspomaganie prac budowlanych nawysokości iwmiejscach o utrudnionymdostępie.Oprócz tego rusztowania są również wykorzystywane w innych dziedzinach, np. podczas prac remontowych linii technologicznych, w stoczniach oraz jako konstrukcje wsporcze reklam, osłony imprezmasowych, estrady, konstrukcje hal tymczasowych, elementy dekoracyjne itp. Tak różnorodne zastosowania, a także często skomplikowane rozwiązania konstrukcyjne rusztowań, powodują multiplikację możliwości wystąpienia i rozwoju niebezpiecznych sytuacji, rozumianych jako wszystkie nieprzewidziane ciągi zdarzeń zagrażające osobom znajdującym się na lub w otoczeniu rusztowania. Zachowanie pracowników i ich stan psychofizyczny w dużej mierze zależy od stabilności konstrukcji oraz czynników środowiskowych, czyli bodźców fizycznych otoczenia zewnętrznego, które oddziałują zarówno na człowieka podczas pracy, jak i na konstrukcję. Są to: hałas, temperatura, wilgotność, ciśnienie, wiatr, oświetlenie, drgania, zapylenie, opady, oblodzenie, pole elektromagnetyczne, promieniowanie. Literatura przedmiotu dotyczy przede wszystkim wypadków, które miały miejsce na rusztowaniach, np. aspektów badań wytrzymałościowych elementów rusztowania [1, 2, 9],modelowaniaMES [5] lub oddziaływania wiatru [8].Mało jest informacji na temat oddziaływania hałasu, który stanowi jeden z istotnych czynników środowiskowych. Wartykule przedstawiono analizę oddziaływania hałasu na ludzi pracujących na rusztowaniu. Zewszystkich przebadanych rusztowań do analizy wybrano kilka narażonych na hałas komunikacyjny (rusztowania przy budynkach zlokalizowanych w pobliżu ulicy) oraz takich, które były w dość dużej odległości od ulicy. Przeanalizowano również parametry akustyczne rusztowania zlokalizowanegow pobliżu uczęszczanej trasy kolejowej. Przeprowadzone analizy miały na celu potwierdzenie oczekiwanych zależności oraz oszacowanie ilościowe wpływu hałasu komunikacy[...]

 Strona 1