Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"A. ROGOZIŃSKA"

Dolomity

Czytaj za darmo! »

Dolomity zajmują powierzchnię około 4 000 km2. Od północy są ograniczone doliną Pustertal (Val Pusteria), od zachodu dolinami rzek Adyga i Eisack (Isarco), od wschodu doliną Piawy, od południa doliną Val Sugana. Administracyjnie leżą we włoskim regionie autonomicznym Trydent-Górna Adyga oraz w regionie Veneto. Dolomity nie tworzą łańcuchów górskich lecz rozdzielone dolinami grupy górskie[...]

Impresje z egzaminów zawodowych w Bydgoszczy

Czytaj za darmo! »

Egzaminy potwierdzające kwalifi kacje zawodowe mogą stanowić doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między nauczycielami z różnych szkół i miast. W Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy przez trzy tygodnie, od 25 czerwca do 13 lipca 2007 r., pracowała komisja egzaminująca piekarzy. W skład komisji weszły nauczycielki z Golubia-Dobrzynia, Bydgoszczy i Gdańska.W przerwie między egzaminami mo[...]

Analysis of the coal-gas system for intensification of methane recovery with carbon dioxide Analiza układu węgiel kamienny-gaz pod kątem intensyfikacji wydobycia metanu z użyciem ditlenku węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.2008


  Five Polish bituminous coals from Upper Silesian Coal Basin were studied for adsorption and desorption of CH4 and CO2 under lab. conditions at elevated temp. and pressure. Correlations between sorption capacity of CO2 and CH4 desorption ability, pressure of CH4 in the coal deposit and characteristic parameters of coal beds were established. A threshold pressure of CH4 in the bed for its displacement with CO2 was detd. Badano procesy sorpcji/desorpcji metanu oraz ditlenku węgla w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury w skali laboratoryjnej na pięciu próbkach węgla kamiennego pochodzącego z polskich kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przedstawione wyniki badań układu węgiel-gaz wykazują zależność chłonności sorpcyjnej ditlenku węgla oraz zdolności desorpcji metanu od ciśnienia złożowego gazu w pokładzie węgla, jak również wybranych parametrów charakteryzujących złoże. Stwierdzono także, że istnieje pewne graniczne ciśnienie w złożu węgla, powyżej którego może mieć miejsce wypieranie metanu z pokładów węgla przez CO2. Zmiany klimatu w długoterminowej perspektywie mogą wywołać wiele nieprzewidzianych zagrożeń. Uważa się, że są one spowodowane m.in. przez wzmożoną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a w szczególności ditlenku węgla pochodzącego z działalności człowieka, głównie ze spalania paliw kopalnych1). Należy jednak pamiętać, że obecność w powietrzu atmosferycznym takich gazów, jak para wodna, ditlenek węgla lub metan są zjawiskiem naturalnym, a wręcz w pewnym stopniu wskazanym. Gazy cieplarniane mają zdolność do absorbowania charakterystycznych części promieniowania podczerwonego utrzymując średnią temperaturę na Ziemi ok. 15°C (a nie -19°C w przypadku braku ich obecności), co pozwala na istnienie życia2). Zmniejszenie emisji CO2 można osiągnąć m.in. poprzez ograniczenie spalania paliw kopalnych, zwiększenie udziałów produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz energetykę atomową. Jednak takie d[...]

Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. I

Czytaj za darmo! »

Chruściki to rząd owadów (Insecta) blisko spokrewnionych z motylami (Lepidoptera - łuskoskrzydłe) często łączonych we wspólną grupę "odziano-skrzydłych" (Aphiesmenoptera). Łacińską nazwę Trichoptera - włoskoskrzydłe - zawdzięczają włoskom obecnym na skrzydłach postaci dorosłych (imagines). Są organizmami merolimnicznymi (ze zmianą środowiska w czasie cyklu życiowego), gdzie larwy dorastają w środowisku wodnym, a imago jest formą lądową (rys. 1. i 2.). Rys. 1. Imago (K. Frąckiel) http://pte.au.poznan.pl/trichopteron/grfika/Semblis.jpg Rys. 2. Larwa http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Sericostoma.personatum.jpg Wielkość ciała imagines u poszczególnych gatunków waha się w granicach od 0,2 do 4,5 cm. Zazwyczaj są ubarwione w odcieniach szarości, brązu, czerni (rys. 1. i 2.). Tylko nieliczne gatunki subtropikalne są kolorowo i jaskrawo ubarwione. Skrzydła, składane wzdłuż ciała, pokryte są włoskami oraz czasem łuseczkami. Czułki są długie i skierowane do przodu. Na gło[...]

Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. II

Czytaj za darmo! »

Badano właściwości morfologiczne i fizyczne włókien chruścikowych pochodzących od larw piątego stadium Hydropsyche angustipennis. Do wyznaczenia grubości włókien posłużono się mikroskopem skaningowym JSM-5200LV firmy JEOL (Japonia). Badania wytrzymałościowe prowadzono wykorzystując maszynę zrywającą INSTRON 4204. W celu identyfikacji oprzędu chruścików przeprowadzono próby rozpuszczalności włókien chruścika w różnych rozpuszczalnikach. Badanie grubości włókien chruścika Badanie grubości włókien chruścika prowadzano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego. Następnie wykonano wydruki i określono pole powierzchni przekroju poprzecznego włókien (rys. 9.). Na podstawie tych wyników obliczono masę liniową włókien Tt, posługując się wzorem (1). s l s l l Tt M  ⋅ ⋅ ⋅   ρ ρ (1) gdzie: M - masa włókna, mg, l - długość włókna, m, ρ - gęstość tworzywa włókna, g/cm3, s - pole przekroju poprzecznego włókna, m2. Rys. 9. Zdjęcie przekrojów poprzecznych włókien chruścika z mikroskopu skaningowego Po przeprowadzeniu pomiarów włókien otrzymano średnią wartość pola powierzchni przekroju poprzecznego równą s = 9,8 · 10-12 m2. Przy obliczaniu masy liniowej posłużono się wartością gęstości tworzywa włókien chruścika wyznaczonej w pracy [18], ρ = 1,446 = 1,45 mg/m3. Otrzymano wartość masy liniowej wynoszącą 14,21 mtex. Badanie wytrzymałości włókien chruścika W badaniach wytrzymałości włókien chruścika wyznaczano siłę zrywająca i wydłużenie przy zerwaniu. Przed przystąpieniem do wyznaczenia siły i wydłużenia należało przygotować ramki o wymiarach 20 x 60 mm, z wyciętym otworem o[...]

 Strona 1