Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"A. KRAŚNIEWSKI"

RESA-OLSR: MECHANIZM ROUTINGU UWZGLĘDNIAJĄCY ZASOBY WĘZŁÓW MOBILNYCH SIECI AD-HOC DOI:10.15199/59.2015.8-9.80


  Autor proponuje wzbogacenie standardowego protokołu OLSR o mechanizm uwzględniający zasoby węzłów mobilnych sieci ad-hoc (RESA-OLSR, RESources Aware OLSR). W stosunku do standardowego protokołu OLSR zmieniono sposób wyboru węzłów MPR (MultiPoint Relays). Wybór ten uzależniono od zasobów lokalnych węzłów: poziomu naładowania baterii oraz obciążenia węzła ruchem. Zastosowanie takiego podejścia pozwala na wydłużenie czasu życia węzłów oraz zwiększenie wydajności i niezawodności sieci. 1. WSTĘP Zapewnienie efektywnej komunikacji w doraźnie organizowanych sieciach bezprzewodowych, w których miejsce i rola węzłów jest zmienna w czasie, jest zadaniem złożonym. Problem dodatkowo pogłębia fakt, że na skutek istnienia szeregu zjawisk towarzyszących rozchodzeniu się fali radiowej, zasięg łączności może się zmieniać nawet w przypadku względnej stabilności węzłów. Węzły zazwyczaj wykorzystują szybko wyczerpujące się zasoby zasilania bateryjnego, co w konsekwencji może prowadzić do istotnego ograniczenia ich funkcjonowania. W efekcie, wymagania dotyczące wydajności oraz niezawodności sieci ad-hoc są trudne do spełnienia. Wymagania te kładą duży nacisk na zastosowany w sieci protokół routingu. Konsekwencją tego stanu są liczne prace nad poszukiwaniem rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności istniejących mechanizmów routingowych [1]. Obecnie istnieje wiele propozycji protokołów routingu dla bezprzewodowych sieci ad-hoc. Przedstawiony w artykule mechanizm routingu wykorzystuje proaktywny charakter budowania wiedzy na temat topologii sieci i trasach do węzłów ją tworzących. Oznacza to, że każdy z węzłów utrzymuje informacje o topologii sieci i przechowuje trasy do wszystkich węzłów sieci, niezależnie od ich aktualnego wykorzystania. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie opracowanego mechanizmu routingu RESA-OLSR dla sieci ad-hoc charakteryzujących się niskimi przepustowościami oraz posiadających ograniczone zasoby z[...]

Badanie wpływu temperatury na parametry termiczne i elektryczne diod LED mocy

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk statycznych prądowo-napięciowych (zarówno izo- jak i nieizotermicznych) białych diod LED wysokiej mocy w różnych temperaturach otoczenia. Zaprezentowano również wyniki pomiarów przejściowej impedancji termicznej tych diod. Abstract. In the following article the measurement results of static current-voltage characteristics (both iso and non-isothermal) of white powerLED are presented. Also, measurement results of thermal transient impedance of the powerLED are presented. (Measurement results of static current-voltage characteristics of white power LED) Słowa kluczowe: powerLED, impedancja termiczna, rezystancja termiczna, Cree XR-E. Keywords: powerLED, thermal impedance, thermal resistance, Cree XR-E. Wprowadzenie W ciągu kilku ostatnich lat tak zwane "białe" diody LED znacząco zwiększyły swoją sprawność. W 2002 roku firma Philips-Lumileds wprowadziła 5W diodę LED, która cechowała się wydajnością rzędu 18-22 lm/W. W 2011 roku firma Cree produkuje seryjnie diody 5W o wydajności 139 lm/W (przy prądzie 350 mA, wartość ta spada do 90 lm/W przy prądzie 1500 mA), a doniesienia z laboratoriów tej firmy mówią o diodach, których sprawność sięga 208 lm/W, co w porównaniu z idealnym monochromatycznym źródłem światła o długości fali 555 nm daje sprawność na poziomie 33%. Przekracza to znacząco sprawność żarówek zwykłych, halogenowych, a nawet typu HID (Hyper Intensive Discharge), popularnie zwanych ksenonami, których wydajność sięga 7% (50 lm/W). Z tego względu białe diody LED są coraz częściej wykorzystywane w zastosowaniach praktycznych, poczynając od świateł pozycyjnych i jazdy dziennej w samochodach, dużych wyświetlaczach typu backlight, a kończąc na oświetleniu roboczym i dekoracyjnym. Zastosowania te stawiają duże wymagania, co do stałości natężenia oświetlenia, jego widma i bezawaryjności pracy. Wszystkie te parametry zależą od temperatury struktury [...]

Uśredniony model impulsowej przetwornicy Buck sterowanej prądowo DOI:10.15199/48.2017.08.32

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy impulsowej przetwornicy napięcia stałego obniżającej napięcie (Buck) pracującej z modulacją szerokości impulsów (pulse-width modulation - PWM), ze stałą częstotliwością przełączania. W układzie przetwornicy wyróżniamy blok główny (power stage) oraz blok regulatora (control circuit). Regulacja PWM w odniesieniu do najprostszych przetwornic polega na tym, że przełącznik sterowany w bloku głównym przetwornicy (tranzystor) jest załączany na początku każdego okresu przełączania, a momenty jego wyłączania są ustalane przez blok regulacji. Jedną z możliwych klasyfikacji metod sterowania przetwornic jest podział na metody napięciowe (voltage mode control - VMC) i prądowe (current mode control - CMC). W technice VMC, momenty wyłączania przełącznika są ustalane przez porównanie napięcia sygnału sterującego z zewnętrznym przebiegiem piłokształtnym zaś w technice CMC - z wartością chwilową sygnału proporcjonalnego do prądu cewki. Sposoby realizacji tych metod, porównanie ich wad i zalet oraz możliwe warianty szczegółowe są opisywane w literaturze (np. [1, 2, 3]). W projektowaniu bloku regulatora niezbędne jest posługiwanie się modelem uśrednionym bloku głównego, opisującym związki między wartościami prądów i napięć uśrednionymi na okres przełączania oraz sygnałem sterującym. Modele uśrednione reprezentujące blok główny przetwornic sterowanych napięciowo i prądowo różnią się. Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowego sposobu tworzenia modelu przetwornicy sterowanej prądowo, w wersji wielkosygnałowej. Przedstawione zależności odnoszą się do tak zwanej przetwornicy idealnej (bez uwzględnienia pasożytniczych rezystancji poszczególnych elementów), pracującej w trybie ciągłego przewodzenia (CCM), co oznacza, że prąd cewki pozostaje niezerowy dla obu stanów pracy (ON i OFF) przełącznika sterowanego. W literaturowych opisach technik tworzenia uśrednionych modeli przekształtnika napięcia sterowanego prądowo trak[...]

Termiczne stany przejściowe w mikrofalowych tranzystorach MESFET z węglika krzemu

Czytaj za darmo! »

Różne typy współczesnych układów mikrofalowych oparte są na wykorzystaniu dyskretnych tranzystorów jako elementów wzmacniających. Istnieje wiele odmian tranzystorów mikrofalowych o różnych konstrukcjach i zasadach działania, zbudowanych z różnych materiałów półprzewodnikowych [1, 2]. Do najnowszych odmian tranzystorów mikrofalowych należą tranzystory MESFET z węglika krzemu. Są one odpowiednikiem tradycyjnych MESFET’ów z GaAs, a ich podstawowe zalety wynikają z właściwości węglika krzemu jako materiału półprzewodnikowego. Węglik krzemu w porównaniu z arsenkiem galu i krzemem pozwala na uzyskiwanie większych napięć dopuszczalnych przy tych samych wymiarach struktury i stwarza potencjalne możliwości pracy w wyższych temperaturach. W wielu układach mikrofalowych stosuje się impulsowe zasilanie tranzystorów i duże wartości mocy chwilowej. Pociąga to za sobą czasowe zmiany chwilowej wartości temperatury wewnątrz elementów, która wpływa na ich parametry elektryczne. Niezależnie od tego, układy te powinny pracować w szerokim zakresie zmian temperatury otoczenia. Dla prawidłowego projektowania układów tego typu potrzebna jest znajomość przejściowych charakterystyk termicznych stosowanych tranzystorów oraz narzędzia symulacyjne umożliwiające wyznaczanie przebiegów temperatury wnętrza przy impulsowych zmianach mocy [3]. Dynamiczne właściwości cieplne elementów opisywane są przez ich prz[...]

Wpływ temperatury na charakterystyki optyczne i elektryczne diod LED mocy DOI:10.12915/pe.2014.09.23

Czytaj za darmo! »

Diody LED dużej mocy, których sprawność w ostatnim czasie znacząco wzrasta, znajdują zastosowanie w coraz to nowych aplikacjach. Ze względu na duże gęstości wydzielanej mocy, znaczącym problemem jest właściwe odprowadzanie ciepła generowanego w strukturze. Znajomość wpływu temperatury na zmiany charakterystyk optyczno-elektrycznych (luminancji, wydajności energetycznej, oraz temperatury barwowej światła), staje się w tym momencie ważnym zagadnieniem. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk optycznych i elektrycznych białych diod LED dużej mocy w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Abstract. Efficacy of high power LED diodes has risen substantially in last decade, this technological advancement has led to a rise of popularity of LED in many different applications. Due to high power density Excitated in said LEDs, proper heat management is a concern. Dependency of optical and electrical characteristics (luminance, luminous efficacy, and color temperature) on changes of temperature becomes an important factor. In the following article, measurement results of high power white LEDs optical and electrical characteristics in wide range of temperatures are presented. Temperature influence on optical and electrical characteristics of power LED diodes. Słowa kluczowe: powerLED, cree, charakterystyki widmowe, zależności termiczne, skuteczność świetlna, LED mocy. Keywords: powerLED, cree, spectral characteristics, thermal dependencies, luminous efficacy doi:10.12915/pe.2014.09.23 Wprowadzenie Białe diody LED posiadają szereg zalet, w porównaniu z innymi źródłami światła: długość życia, mały pobór mocy, kompaktowe rozmiary i wytrzymałość mechaniczna. W ciągu ostatniej dekady osiągnięto znaczący wzrost skuteczności świetlnej białych diod LED. W 2002 roku firma Philips-Lumileds wprowadziła 5 W diodę Ledo skuteczności świetlnej rzędu 18-22 lm/W. W 201[...]

Hierarchiczna indukcja reguł decyzyjnych DOI:10.15199/59.2015.2-3.4


  Indukcja reguł decyzyjnych jest jednym z najważniejszych zadań w eksploracji danych. Cel indukcji ukierunkowanej na predykcję to wygenerowanie z danych zbioru reguł, które będą użyte do klasyfikowania nowych obiektów. Przez nowe obiekty rozumie się takie, które nie służyły do indukcji. Znany jest ich opis za pomocą wartości atrybutów, natomiast celem klasyfikowania jest przyporządkowanie obiektu do odpowiedniej klasy decyzyjnej. Jeżeli dla klasyfikowanego obiektu znana jest ponadto jego rzeczywista klasyfikacja, to nazywa się go przykładem testowym, gdyż możliwe jest wtedy porównanie proponowanej decyzji klasyfikacyjnej z rzeczywistą. Klasyfikowanie obiektów opiera się na dopasowaniu opisu obiektu do części warunkowych reguł decyzyjnych. Należy podkreślić, że zarówno rozwój algorytmów indukcji reguł, jak i sposób ich oceny, ukierunkowany jest przede wszystkim na perspektywę klasyfikowania nowych obiektów. Ponieważ zbiór reguł traktuje się wtedy jako klasyfikator, poprawność klasyfikowania jak największej liczby obiektów stanowi główną miarę oceny. Problem znalezienia minimalnego zbioru reguł, który obejmuje zbiór przykładów i poprawnie je klasyfikuje, jest NP-zupełny. W dowodach wykorzystuje się transformację tego problemu do problemu minimalnego pokrycia zbioru [1]. Najbardziej znane z dotychczas zaproponowanych opierają się na zasadzie generowania kolejnych pokryć (sequential covering). Polegają one na uczeniu się pojedynczej reguły, usuwaniu przykładów, które ona obejmuje i powtarzaniu procesu dla pozostałych przykładów. W rezultacie powstaje zbiór reguł obejmujących rozważany zbiór przykładów. Inną metodę indukcji reguł zastosowano w algorytmie LEM2 zaproponowanym przez Grzymałę-Busse [8]. Ta podstawowa metoda doczekała się wielu modyfikacji i jest stosowana w systemie RSES [23]. Niestety, mimo wielu modyfikacji algorytmów, generowane przez nie reguły klasyfikują obiekty ze zbyt małą precyzją. Bezpośrednią przyczyną jest[...]

EFEKTYWNOŚĆ PROTOKOŁU OLSR Z MECHANIZMEM OCENY JAKOŚCI ŁĄCZA I ADAPTACYJNYM WYBOREM TRASY DOI:10.15199/59.2016.6.46


  EFFICIENCY OF THE ENHANCED OLSR-BASED ROUTING MECHANISM WITH THE LINK QUALITY ASSESSMENT AND ADAPTIVE ROUTING Streszczenie: W artykule zaprezentowano mechanizm RELQA-OLSR (ang. REsources and Link Quality Aware OLSR) rozszerzający RESA-OLSR (ang. RESources Aware OLSR) o metrykę jakości łącza radiowego. Mechanizm uwzględnia obciążenie węzła ruchem i stan baterii do odwzorowania parametru Willingness oraz bierze dodatkowo pod uwagę jakość łącza radiowego ocenianą na podstawie SNR (ang. Signal to Noise Ratio). Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i dokonano oceny wydajności mechanizmu na podstawie czasu życia sieci oraz liczby dostarczonych pakietów. Abstract: This paper presents the RELQA-OLSR (REsources and Link Quality Aware OLSR) extending RESAOLSR (RESources Aware OLSR) with link quality metric. This mechanism takes into account the node performance metric with respect to the local resources, i.e., the battery level and the available bandwidth and also the link quality expressed by the level of the received SNR (Signal to Noise Ratio). Simulation results confirmed that the RELQAOLSR mechanism extends the network lifetime and increases the network reliability. Słowa kluczowe: MANET, routing proaktywny, protokół OLSR, zasoby węzłów, jakość łącza. Keywords: MANET, proactive routing, OLSR protocol, node resources, link quality. 1. WSTĘP Niniejszy artykuł stanowi kontynuację prac zaprezentowanych w [1,2], których przedmiotem jest mechanizm routingu RESA-OLSR, uwzględniający zasoby węzłów sieci MANET (ang. Mobile Ad-hoc NETworks). W literaturze powszechnie przyjmuje się, że standardowe protokoły routingu opracowane dla sieci stacjonarnych są mało wydajne w sieciach MANET. Wynika to z faktu swobodnego i losowego przemieszczania się węzłów i dynamicznie zmieniającej się topologii sieci. W tego typu sieciach generowany jest dodatkowy ruch związany z odkrywaniem węzłów sąsiednich. W związku z tym istnieje konieczność poszu[...]

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PROTOKOŁU OLSR W SIECIACH SENSOROWYCH ROZWIJANYCH W TERENIE ZURBANIZOWANYM DOI:10.15199/59.2017.6.91


  Niniejszy artykuł stanowi kontynuację prac dotyczących protokołu routingowego OLSR zaprezentowanych w [1,2], a zarazem poszerza obszar dotychczasowego przeznaczenia tego protokołu, tj. sieci MANET (ang. Mobile Ad-hoc NETworks). W artykule dokonano oceny możliwości zastosowania protokołu routingowego OLSR w sieciach sensorowych rozwijanych w terenie zurbanizowanym. W sieci bezprzewodowej z protokołem OLSR (ang. Optimized Link State Routing) każdy węzeł wysyła okresowo zaktualizowane informacje o węzłach sąsiednich pierwszego skoku (wiadomości HELLO). Na podstawie tych wiadomości każdy węzeł wybiera swój zestaw węzłów pośredniczących, tzw. MPR (ang. MultiPoint Relays), który zapewnia im dostęp do wszystkich węzłów sąsiednich drugiego skoku. Przy wyborze węzłów MPR uwzględniana jest wartość parametru Willingness, rozgłaszana przez wszystkie węzły wraz z wysyłaniem wiadomości HELLO. Poprzez ustawienie parametru Willingness każdy węzeł określa swoją "zdolność" do pełnienia funkcji węzła MPR [3]. Węzły pośredniczące okresowo wysyłają wiadomości TC (ang. Topology Control), które zawierają informacje o wszystkich dostępnych węzłach za ich pośrednictwem. Druga wersja protokołu OLSRv2, opublikowana w kwietniu 2014 roku jako RFC 7181, zachowuje podstawowe mechanizmy i algorytmy OLSRv1, które zostały wzbogacone o możliwość korzystania z innych metryk łącza niż tylko liczba skoków w procesie wyboru najkrótszej trasy [4]. Protokół AODV [7, 10] wykorzystuje cechy protokołów DSDV [5] i DSR [6]. Protokół AODV, podobnie jak DSDV, wykorzystuje numery sekwencyjne w celu wyboru najbardziej aktualnej ścieżki. Każdy węzeł sieci stosuje numer sekwencyjny (ang. Sequence Number). Numer ten oznacza liczbę, która może być modyfikowana tylko przez właściciela i służy do oznaczenia aktualności danych wysyłanych w wiadomościach protokołu przez każdy z węzłów. Protokół odkrywania ścieżek działa w podobny sposób jak dla DSR. Routowanie źródłowe (ang[...]

 Strona 1  Następna strona »