Wyniki 1-10 spośród 87 dla zapytania: authorDesc:"A. CZYŻEWSKI"

Oświetlenie terenów zewnętrznych - wymagania i procedury weryfikacyjne według normy CIE S 015/E:2005

Czytaj za darmo! »

W 2005r. Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE) wydała normę CIE S 015/E:2005 "Lighting of Outdoor Work Places". W artykule, na podstawie normy, scharakteryzowano wymagania i zalecenia oświetleniowe dotyczące terenów zewnętrznych, a także omówiono procedury weryfikacyjne. Abstract. In 2005 the International Commission on Illumination published standard CIE S 015/E:2005 "Lighting of Outdoor [...]

Selected problems of defining the luminous area of electroluminescent diodes

Czytaj za darmo! »

The article contains analysis of the area devoted to chosen electroluminescent diodes. The presented initial results of the research work pointed to a considerable changeability of size, shape and luminance of the luminous area of LEDs for various directions of observation. Streszczenie. Artykuł zawiera analizę obszaru świecącego w wybranych diodach elektroluminescencyjnych. Zaprezentowane wstęp[...]

Jubileusze projakościowe

Czytaj za darmo! »

W bieżącym roku przypadają rocznice: 50-lecia powołania w Poznaniu Oddziału Sekcji Metrologii i Mechaniki Precyzyjnej SIMP, której misją było społeczne stymulowanie poprawy jakości wyrobów w przemyśle metalowym oraz 35-lecia powstania przy Radzie NOT w Poznaniu Wielkopolskiego Klubu Dobrej Roboty (obecnie Jakości), którego celem było zintegrowanie projakościowej społecznej działalności wszystkich poznańskich stowarzyszeń naukowotechnicznych. Działalność obu tych organizacji popularyzowała wśród kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłowych nowoczesne rozwiązania organizacji i metod kontroli jakości i jej pomiarów, systemów osiągania i doskonalenia.SEKCJA METROLOGII, AUTOMATYKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ SIMP w Poznaniu została założona w dniu 26 lutego 1959 roku z inspiracji [...]

Oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami światła typu LED

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie zauważa się znaczący rozwój opraw oświetlenia drogowego z elektroluminescencyjnymi źródłami światła Śledząc rozwój LED-ów oraz opraw zbudowanych na ich bazie oraz ofertę handlową powstaje pytanie: czy oprawy oświetleniowe typu LED mogą zastąpić klasyczne oprawy oświetlenia drogowego. Oferta handlowa oraz dane podawane przez cześć producentów budzi pewne wątpliwości. Stąd w artykule podjęto próbę rzeczowego i rzetelnego spojrzenia na oprawy oświetleniowe tego typu. Abstract The development of street lighting luminaires with LEDs is growing very fast at this time. There is the question during notice development of LEDs, luminaires with LEDs and their commerce offer: Is it possible that LED street lighting luminaire can exchange traditional street lighting luminaire? T[...]

Metody statystyczne w sterowaniu jakością procesów technologicznych

Czytaj za darmo! »

Ustalenie wymaganej zdolności jakościowej procesu zależy od stopnia istotności kontrolowanych właściwości. Obliczanie granic kontrolnych Po wyborze karty kontrolnej i ustaleniu liczności próbki można przystąpić do projektowania toru (torów) karty kontrolnej. Dla każdego parametru statystycznego wybranej dla określonego procesu karty kontrolnej obliczane są granice kontrolne - najczęściej 3-sigmowe - których przekroczenie będzie sygnalizować rozregulowanie procesu oraz obliczana lub zadawana średnia wartość tego parametru. Często ustalane są również granice ostrzegawcze, przekroczenie których sygnalizuje zbliżające się rozregulowanie procesu. Istnieją dwie metody obliczania granic kontrolnych: 􀂃 metoda stabilizacyjna (bez zadania wartości normatywnych) bazuje na dan[...]

Profesor doktor inżynier Jan Oderfeld 1908-2010

Czytaj za darmo! »

W dniu 17 marca 2010 zmarł w wieku 102 lat prof. inż. Jan Oderfeld doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej, człowiek, którego innowacyjne dokonania inżynierskie a szczególnie naukowe były zawsze związane z wdrożeniami przemysłowymi oraz badaniami i nauczaniem nowatorskich technik. Profesor prowadził równocześnie wiele prac, których wyniki zostawiły trwały ślad w licznych opracowaniach, publikacjach i zastosowaniach przemysłowych. Swoją ogromną wszechstronną wiedzę przekazywał prowadząc wykłady z bardzo różnych dziedzin szczególnie w swojej macierzystej uczelni Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w roku 1930 z tytułem inżyniera mechanika. Nie jest moim celem, ani też nie odważyłbym się przedstawić całego[...]

Luminance distribution of LED luminous surface

Czytaj za darmo! »

Independent on application, in design process of optical elements for LEDs information about luminance distribution on a light source surface is crucial. The problem consists in straightforward evaluation of LED luminous surface, that is whether the light source is only LED matrix or primary optical system, or often used secondary optical system. Additional problem is connected with different shapes of optical systems that directly influences luminous intensity distributions. The investigations initiated should give answers for some problems. Streszczenie. Niezależnie od aplikacji, w procesie projektowania układów optycznych dla diod elektroluminescencyjnych konieczna jest znajomość rozkładu luminancji powierzchni świecącej. Problem polega na jednoznacznym określeniu powierzchni świecącej LEDów, tzn. czy źródłem światła jest tylko matryca LEDa, czy pierwotny układ optyczny czy często stosowane wtórne układy optyczne. Dodatkowy problem stanowią różne kształty poszczególnych elementów układu optycznego, co wpływa bezpośrednio na różne rozsyły strumienia świetlnego. Rozpoczęte prace badawcze mają pozwolić na odpowiedź na część z postawionych pytań. (Rozkład luminancji na powierzchni świecącej diod elektroluminescencyjnych). Keywords: light sources, LEDs, field lighting. Słowa kluczowe: źródła światła, diody elektroluminescencyjne, obszar świecący. 1. Introduction Light emitting diodes, called LED for short, are relatively new (the first light emitting diode was created in the 1960s) and at the same time most dynamically developing semiconductor light sources. A wide variety of light emitting diodes were created over the years. The general division differentiates between low-power diodes (with power starting at 0,5W, where the typical working currents are up to 30mA) and high-power diodes (with power over 1W, where the typical working current is over 350mA). Due to low unit powers of individual LEDs (reaching up to 5W, though typically th[...]

Monitoring of the lighting conditions of a street illuminated with road lights equipped with LEDs

Czytaj za darmo! »

The concept of LED use in road lighting is new and not widely known. On the lighting market many LED luminaire constructions have appeared. Lighting parameters given by the manufacturers (distributors) are questionable. Moreover, there are no many practical solutions of road lighting with the use of LED luminaires. There is lack of experience showing how such LED luminaires work in real conditions. It was decided to monitor road lighting conditions on one of the Warsaw streets where LED luminaires had been installed. In this paper the report of monitoring will be presented. Streszczenie. Idea zastosowania diod elektroluminescencyjnych w oświetleniu drogowym jest stosunkowo nowa i mało znana. Na rynku oświetleniowym pojawiło się wielu konstrukcji opraw oświetleniowych wykorzystujących LED-y. Parametry oświetleniowe podawane przez producentów (dystrybutorów) budzą jednak pewne wątpliwości. Poza tym, istnieje bardzo niewiele praktycznych rozwiązań oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED. Brak doświadczeń określających jak tego typu oprawy zachowują się w trakcie eksploatacji. Stąd zdecydowano się na monitoring stanu oświetlenia jednej z warszawskich ulic na których zamontowano oprawy drogowe z LED-ami. Raport z monitoringu zostanie zaprezentowany w niniejszym opracowaniu. (Monitoring stanu oświetlenia ulicy oświetlonej oprawami drogowymi wyposażonymi w LED-y) Keywords: LEDs, road lighting, verification procedures. Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, oświetlenie drogowe, weryfikacja oświetlenia. Introduction Light-emitting diodes are one of technologically fastest developing sources of light. Their constantly improving photometric and colorimetric parameters allow them to enter new areas of application. One of their latest applications are road lights. Application of LEDs in the construction of road lights seems a rather promising and futuristic direction of their development. However, in practice a few questions and doub[...]

Metody statystyczne w sterowaniu jakością procesów technologicznych

Czytaj za darmo! »

Ustalenie wymaganej zdolności jakościowej procesu zależy od stopnia istotności kontrolowanych właściwości.W przebiegu wszystkich niemal procesów, w tym też procesów technologicznych, nawet w warunkach ich wyraźnej stabilności występują dające się określić ilościowo zmienności parametrów procesów i właściwości wyrobów. Z faktu tego wynika przydatność technik statystycznych w ocenie tych zmienności w trakcie realizacji procesów technologicznych w celu niedopuszczenia do ich destabilizacji powodującej uzyskiwanie właściwości wyrobu niezgodnych z ustalonymi wymaganiami. Obserwacja przebiegu procesu technologicznego za pomocą technik statystycznych pozwala wykryć w porę destabilizację procesu, co pozwala na jego regulację, a tym samym zapobiega się powstawaniu właściwości nie odpowiadającym wymaganiom. W odniesieniu do procesów technologicznych można więc stworzyć, nie uciekając się do kontroli stuprocentowej, system kontroli dający dostatecznie wiarygodną informację o poprawnym tzn. ustabilizowanym na poziomie jakości uznanej za optymalną lub też sygnalizującym potrzebę regulacji procesu. System ten znany jest pod nazwą statystyczne sterowanie jakością procesów technologicznych (SPC - Staistical Proces Control), które obejmuje: Statystyczne sterowanie jakością - część sterowania jakością korzystająca z technik statystycznych. (PN-ISO 3534-2: 1994, pkt 1.1.7 ƒƒ ocenę zdolności jakościowej maszyn i urządzeń produkcyjnych w celu potwierdzenia, że ich możliwości technologiczne są właściwe dla otrzymania wymaganych właściwości wyrobu, ƒƒ ocenę zdolności jakościowej procesów technologicznych, która jest elementem ich walidacji przed uruchomieniem produkcji, ƒƒ utrzymanie stabilności procesów technologicznych w trakcie ich realizacji przy pomocy kart Shewharta, które są ważnym narzędziem statystycznej kontroli jakości. Statystyczne sterowanie procesami - metody i działania stosowane podczas realiza[...]

 Strona 1  Następna strona »