Wyniki 1-10 spośród 55 dla zapytania: authorDesc:"A. MARCZAK"

Wpływ niskotemperaturowej obróbki termicznej w różnych mediach na wybarwialność włókien poliakrylonitrylowych

Czytaj za darmo! »

Olbrzymie możliwości techniczne wytwarzania włókien poliakrylonitrylowych, dotyczące metod polimeryzacji, sposobów formowania włókien oraz różnorodność wykorzystywanych w produkcji wielkoprzemysłowej kopolimerów powodują, że na rynku występuje duże zróżnicowanie włókien PAN. Ponadto włókna te wyróżniają się w stosunku do innych rodzajów włókien pod względem właściwości termicznych, łącząc w sobie cechy włókien termoplastycznych i termoreaktywnych [1, 2]. Szeroko opisywane w literaturze badania, dotyczące oddziaływania wysokich temperatur na włókna poliakrylonitrylowe, w dużej mierze wyjaśniają procesy zachodzącej przebudowy molekularnej [3-13]. W dostępnych opracowaniach brak jest potwierdzonych badaniami danych, dotyczących wpływu obróbki termicznej prowadzonej w niższych temperaturach[...]

Wpływ obróbki cieplnej na odkształcalność włókien PAN w aspekcie zmian ich mikrostruktury

Czytaj za darmo! »

Włókna poddawane są obróbce cieplnej zarówno w procesach ich wytwarzania (stabilizacja, suszenie), przerobu i uszlachetniania (karbikowanie), wykończenia (barwienie), jak i w czasie ich użytkowania (pranie, prasowanie).Działanie energii cieplnej powoduje zmiany w budowie moleku- larnej, nadmolekularnej i strukturze morfologicznej tworzywa włókien. W pierwszej kolejności następuje rozrywanie wiązań międzycząsteczkowych (obniżenie wartości energii kohezji molekularnej). Dalszym skutkiem oddziaływania ciepła może być przebudowa makrocząsteczek zarówno w zakresie konformacji łańcucha głównego [1], przebudowy chemicznej polimeru [2, 3, 4, 5], jak i destrukcji cieplnej polimeru [6, 7]. Oddziaływanie ciepła powoduje także wystąpienie trwałych zmian w strukturze nadmolekularnej włókien, przejaw[...]

Wpływ obróbki termicznej w różnych mediach na wybarwialność włókien poliakrylonitrylowych barwnikami zawiesinowymi

Czytaj za darmo! »

Badania zostały przeprowadzone na produkowanych w skali przemysłowej włóknach poliakrylonitrylowych : - Crumeron, węgierskiej firmy Zoltek; - Aksa, tureckiej firmy Aksa; - Nitron, białoruskiej firmy Polymir. Zróżnicowane pod względem składu chemicznego tworzywa i technologii wytwarzania włókna (tabela 1.), poddane obróbce termicznej w różnych mediach: powietrzu, parze wodnej i wodzie (tabela 2.) , zostały wybarwione barwnikiem zawiesinowym Celliton Rosa FF3B o budowie przedstawionej na rysunku 1. i charakterystyce zamieszczonej w tabeli 3. Tabela 1. Charakterystyka badanych włókien Nazwa handlowa włókna Crumeron (Węgry) Aksa (Turcja) Nitron (Białoruś) Producent Zoltek Aksa Polymir Skład chemiczny tworzywa włókna akrylonitryl 91% akrylan metylu 8% alilosulfonian sodu 1% akrylonitryl octan winylu akrylonitryl 92% akrylan metylu 6,3% kwas itakonowy 1,7% Metoda polimeryzacji roztworowa suspensyjna roztworowa Rozpuszczalnik DMF dimetyloacetamid NaCNS Sposób przędzenia na mokro na mokro na mokro Wpływ obróbki termicznej w różnych mediach na wybarwialność włókien poliakrylonitrylowych barwnikami zawiesinowymi Ewa Marczak , Piotr Marczak 28 Przegląd - WOS 11/2010 TECHNOLOGIE Rys. 1. Budowa chemiczna barwnika Celliton Rosa FF3B Tabela 3. Charakterystyka barwnika Lp. Nazwa barwnika Numer barwnika wg C.I. Masa cząsteczkowa Moment dipolowy 25 °C 1. Celliton Rosa FF3B 11/62015 268 3,0D Zastosowanie do wybarwiania włókien wymienionego barwnika zawiesinowego jako indykatora zmian właściwości farbiarskich badanych włókien PAN pod wpływem zastosowanych rodzajów obróbki termicznej, uzasadniają następujące fakty: jego duża neutralność z punktu widzenia oddziaływań z tworzywem włókna, niska wartość momentu dipolowego cząsteczki, relatywnie niska masa cząsteczki oraz brak rozbudowania przestrzennego, sprzyjające możliwości swobodnego przemieszczania się we wnętrzu badanych włókien. Barwienie przeprowadzono[...]

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

Wspólną cechą napojów, które w ciągu wieków, pomimo bardzo dużej zmienności, klasyfikowane były jako piwo, jest wytwarzanie ich z ziarna zbóż; jednak na tym podobieństwa się kończą. W każdej epoce piwo smakowało nieco inaczej i powstawało w wyniku odmiennych technologii. Niezmienne w historii piwa było jedno - dążenie do wyprodukowania jak najlepszego napoju.Zamierzchłe początki Ze względu n[...]

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

Piwna cywilizacja (cd.) Innym dokumentem sprzed ok. 6000 lat dotyczącym produkcji piwa jest kalendarz, który przedstawia zarówno sposób warzenia piwa, jak i towarzyszące temu rytuały [11]. Wiele informacji o sumeryjskim piwie dostarczyły obrazy przedstawiające jego produkcję i spożywanie. Wiemy z nich, że piwo przechowywano w naczyniach z długimi wąskimi szyjkami i zaostrzonymi podstawami. Su[...]

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

W kolebce Europy. Grecy poznali piwo ok. 2700 lat temu, a dwa stulecia później rozpoczęli jego produkcję. Napój nie cieszył się dużą popularnością i początkowo nie miał nawet nazwy, lecz z czasem z egipskiego "Zythum" przyjęto nazwę "Zythos" [15]. Piwo w Grecji uznawano za napój niższych sfer. Mimo to Grekom zawdzięczamy pierwsze naukowe podejście do piwa - Arystoteles zaobserwował bowiem, że[...]

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

Piwo dla ludu. W drugiej połowie XIII i na początku XIV w. kolejne miasta europejskie otrzymują prawa wytwarzania piwa. W okresie tym następuje znaczne polepszenie jego jakości [6], a do najlepszych piw w tych czasach zaliczane były piwa Franciszkanów z Bawarii. Wprowadzony zakaz produkcji piwa obowiązujący od 23 kwietnia do 29 września (to jest od dnia św. Michała do dnia św. Jerzego) miał n[...]

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

Zanim jeszcze zaczęto używać maszyny chłodniczej stosowano już w browarnictwie maszyny parowe Jamesa Watta, wprowadzone po raz pierwszy w 1846 r. Pojawienie się piw dolnej fermentacji zagroziło piwom fermentacji górnej. W 1873 r. w Niemczech piwa górnej fermentacji stanowiły 40% piwa, ale już w 1900 r. tylko 17% [9]. Czeskie piwowarstwo ustanowione było na dobrych podstawach teoretycznych, o[...]

Laserowe oczyszczanie dzieł sztuki

Czytaj za darmo! »

Głównym zadaniem konserwatorów dzieł sztuki i obiektów zabytkowych jest oszacowanie i analiza uszkodzeń (aktualny stan obiektu), restauracja obiektu (np. proces oczyszczania) oraz zabezpieczenie dzieła sztuki przed dalszą jego degradacją. Jedną z metod fizycznych, która staje się coraz bardziej popularna w procesie usuwania warstw wierzchnich (czyszczenia) jest metoda laserowa. Metoda laserow[...]

Piwo gaszące pragnienie rewolucji

Czytaj za darmo! »

Piwo było znane w czasach pierwszej cywilizacji Mezopotamii, budowy egipskich piramid i wypraw wojennych Juliusza Cezara [6]. Nie sposób, aby mogło go zabraknąć w czasie ważnego zwrotu w dziejach, jakim była rewolucja przemysłowa. Powstało w kolebce rewolucji, Wielkiej Brytanii, i poniekąd oddawało jej charakter i smak. Narodziny, jak to bywa w przypadkach ważnych wydarzeń, owiane są legendą; z nazwy Porter wnioskować można, że piwo to związane było z pracownikami transportowymi Londynu. Legenda podaje jakoby jeden z browarów londyńskich uwarzył piwo ze zbyt mocno palonego słodu i nieudany, zdaniem browarników, produkt oddał pracownikom przewozowym; ku zaskoczeniu wszystkich piwo to znalazło swoich entuzjastów. Dlaczego wobec tego nie zaspokoić potrzeb tej grupy konsumentów i nie [...]

 Strona 1  Następna strona »