Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Kokowska"

Zabezpieczanie konstrukcji budowlanych przed agresywnymi wpływami środowiska DOI:10.15199/33.2015.11.14


  Artykuł dotyczy ochrony konstrukcji betonowych przed działaniem czynników niszczących występujących w warunkach użytkowania. Omówiono wymagania odnośnie do wyrobów i systemów przeznaczonych do powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych i żelbetowych, wyspecyfikowane w normie PN-EN 1504-2 oraz w dokumentach opracowanych w Instytucie Techniki Budowlanej. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych i in situ wykonane w celu oceny trwałości systemu powłokowego stanowiącego zabezpieczenie chłodni kominowych. Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe i żelbetowe, środowisko agresywne, ochrona powierzchniowa, trwałość. Abstract. The paper relates to the protection of concrete structures against destructive factors occurring in the conditions of use. Discusses requirements for products and systems for surface protection of concrete and reinforced concrete, specified in PN-EN 1504-2 and in the documents developed at the Building Research Institute ITB. The results of laboratory and in situ tests to assess the durability of the coating system on cooling towers were presented. Keywords: concrete and reinforced concrete structures, aggressive impact, surface treatment, durability.Konstrukcje betonowe i żelbetowe użytkowane są w środowisku zewnętrznym oraz wewnętrznym i w związku z tym działają na nie różne czynniki fizyczne i chemiczne, powodujące niszczenie.Od zewnątrz konstrukcje z betonu narażone są na czynniki atmosferyczne oraz działanie gruntu, wody morskiej i środków odladzających [1]. Natomiast wewnątrz obiektów budownictwa przemysłowego, spożywczego lub pokrewnych,wktórych podczas eksploatacji używane i/lub wydzielane są substancje chemiczne, elementy konstrukcji z betonu narażone są na działanie agresywnych środowisk chemicznych. Szczególną rolę w procesie niszczenia odgrywa woda. Mechanizm niszczenia betonu i zbrojenia z udziałem wody ma charakter fizyczny, chemiczny i elektrochemiczny. Szkodliwe działanie wody polega ni[...]

 Strona 1