Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Cichowski"

Aktywny system RFID do lokalizacji i identyfikacji obiektów w wielomodalnej infrastrukturze bezpieczeństwa


  Coraz szybszy rozwój techniki, elektroniki, teleinformatyki, radiokomunikacji oraz innych dziedzin nauki jest zorientowany na tworzenie przestrzeni tzw. inteligentnych miast (Smart Cities). Jeden z podstawowych paradygmatów rozwoju takich miast stanowi interoperacyjność wielu z pozoru niezależnych dziedzin nauki i techniki. Istotnym obszarem związanym z koncepcją inteligentnych miast jest bezpieczeństwo publiczne. Obserwowane na przełomie ostatnich lat zagrożenia bezpieczeństwa i spowodowany nimi wzrost zaniepokojenia społecznego skłoniły Komisję Europejską do ufundowania - w ramach Siódmego Programu Ramowego - oddzielnej puli grantów, przeznaczonej wyłącznie na badania i rozwój w tej dziedzinie. Rozwój nauki i technologii, skoncentrowany w obszarze bezpieczeństwa, przyczynił się do zdefiniowania pojęcia inteligentnego monitoringu (smart surveillance). Termin ten określa grupę systemów teleinformatycznych, potrafiących automatycznie analizować otrzymywane dane w celu wykrywania zdarzeń i zachowań potencjalnie niebezpiecznych. Inteligentne systemy bezpieczeństwa w większości opierają się na analizie strumieni wizyjnych [1]. Działanie takich systemów polega na przetwarzaniu danych wizyjnych w celu detekcji [2] i klasyfikacji obiektów [3], śledzenia tych obiektów [4], wykrywania twarzy [5], zliczania obiektów oraz analizy zachowań tłumu. Odpowiednia konfiguracja procesu analizy umożliwia automatyczną detekcję zdefiniowanych zdarzeń złożonych, np. takich, jak przekroczenie wirtualnej bariery, poruszanie się obiektu niezgodnie z obowiązującym kierunkiem ruchu, przebywanie w zastrzeżonym obszarze czy pozostawienie bagażu bez nadzoru. Stosowanie inteligentnych systemów bezpieczeństwa ma na celu automatyzację procesu analizy danych oraz bezobsługowe informowanie personelu o wykrytych zagrożeniach i zdarzeniach niebezpiecznych. Decyzja o ewentualnej interwencji jest podejmowana przez pracowników ochrony na podstawie obserwacji i anal[...]

ZDALNY ZINTEGROWANY MODUŁ NADZORU RADIOWO – WIZYJNEGO DOI:10.15199/59.2015.8-9.24


  Przedstawiono prace koncepcyjne, badawcze oraz implementacyjne skoncentrowane na praktycznej realizacji systemu lokalizacji i śledzenia obiektów z wykorzystaniem kamer wizyjnych i identyfikacji radiowej. Zaproponowano metodę integracji danych w celu zwiększenia dokładności i skuteczności detekcji obiektów. Omówiono założenia projektowe oraz technologie opracowane w ramach rozwijanego multimodalnego modułu nadzoru. Zaproponowano i przedyskutowano praktyczne zastosowania opisanego systemu. 1. WPROWADZENIE Aktualny coraz szybszy rozwój techniki, elektroniki, teleinformatyki, radiokomunikacji oraz innych dziedzin nauki możliwy jest dzięki właściwemu funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych. Elementy infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej jak również mechanizmy i protokóły ukryte w wyższych warstwach systemów mają strategiczne znaczenie w kontekście niezawodności i skuteczności wymiany informacji. Coraz częściej sieci telekomunikacyjne i systemy teleinformatyczne pełnią istotną funkcję w procesach utrzymania i zarządzania infrastrukturą krytyczną np. energetyczną [1]. Zapewnienie bezpieczeństwa strategicznym obiektom infrastruktury państwa wymaga działania w dwóch płaszczyznach: bezpieczeństwo sieci oraz fizyczne bezpieczeństwo obiektu. Ze względu na rozwijający się problem bezpieczeństwa informatycznego istnieje wiele mechanizmów, w tym komercyjnych, pozwalających zabezpieczyć infrastrukturę przed nieupoważnionymi dostępem do zasobów np. za pośrednictwem sieci Internet. Druga warstwa, która nie może być pominięta, związana jest z kontrolą fizycznego dostępu do obiektu. Istotne jest przeciwdziałanie nieuprawnionym próbom dostępu do obiektów strategicznych z zewnątrz, jak również zabezpieczenie przed niepowołanym celowym uszkodzeniem infrastruktury od środka przez personel obiektu np. sabotaż. Obserwowane na przełomie ostatnich lat zagrożenia bezpieczeństwa i spowodowany nimi wzrost [...]

 Strona 1