Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Tracz"

Changes in surface roughness of the polylactide film over time after modifying by corona discharge method Zmiany chropowatości powierzchni folii polilaktydowej zachodzące w czasie po zmodyfikowaniu jej metodą wyładowań koronowych DOI:10.15199/62.2015.1.7


  Extruded polylactide film was surface-modified by corona discharge treatment (3.5 or 10 kJ/m2) and studied by at. force microscopy for surface roughness immediately after treatment and after 3 mo. long storage or after washing with water. The corona discharge resulted in an increase in the surface roughness. The roughness increased with increasing the modification energy but decreased during the film storage or after washing with water. Przedstawiono wyniki badania zmian chropowatości powierzchni folii polilaktydowej zachodzących w okresie 3 miesięcy po jej zmodyfikowaniu metodą wyładowań koronowych. Proces modyfikowania prowadzono w atmosferze powietrza, z jednostkową energią wyładowań koronowych wynoszącą 3,5 lub 10 kJ/m2. Badania chropowatości wykonano metodą mikroskopii sił atomowych. Wykazały one znaczny wzrost chropowatości powierzchni folii zachodzący pod wpływem wyładowań koronowych, a następnie powolne zmniejszanie się chropowatości wraz z upływem czasu.Warstwę wierzchnią (WW) materiałów polimerowych modyfikuje się głównie w celu polepszenia ich właściwości adhezyjnych, zwiększenia czystości i chropowatości powierzchni oraz poprawy zwilżalności1). Metoda wyładowań koronowych (WK) 2-4), którą opracowano w USA w latach sześćdziesiątych XX w., jest popularnym sposobem przemysłowego modyfikowania WW tworzyw polimerowych. Jest ona stosowana powszechnie w przemyśle foliowych opakowań z tworzyw sztucznych5-7). Polilaktyd (PLA), ze względu na swoją biokompatybilność i biodegradowalność, znalazł zastosowanie początkowo w medycynie, a obecnie w coraz szerszym zakresie zaczyna się go stosować w przemyśle opakowaniowym. Główną zaletą PLA jako materiału opakowaniowego jest to, że podczas jego biodegradacji zachodzącej w warunkach kompostowania przemysłowego powstają jedynie woda, ditlenek węgla i składniki mineralne. Substancje te stanowią dużo mniejsze obciążenie środowiska naturalnego niż odpady polimerowe składowane na wys[...]

Effect of corona discharge on the surface structure of polylactide for autocatalytic metallization. Wpływ wyładowań koronowych na strukturę powierzchni polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania


  Polylactide film was corona discharge treated (1-20 kJ/m2) in air or N2, washed with H2O under ultrasound (to remove degrdn. products) and studied for surface quality by scanning microscopy and at. force microscopy. This way, the film surface was prepd. to catalytic metallization. Przedstawiono wyniki badań, z wykorzystaniem elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i mikroskopii sił atomowych (AFM), polilaktydu (PLA) modyfikowanego wyładowaniami koronowymi w atmosferze powietrza lub azotu, jako metody przygotowania powierzchni PLA do procesu autokatalitycznego metalizowania tego polimeru. Stwierdzono, że w wyniku wyładowań koronowych na powierzchni PLA powstają kropelki oligomerów, będących produktami degradacji tego polimeru. W celu usunięcia warstwy oligomerów przeprowadzono sonifikację, która spowodowała odsłonięcie chropowatej powierzchni zmodyfikowanego PLA. Badania wykazały, że na chropowatość tej powierzchni wpływa jednostkowa energia modyfikowania, rodzaj zastosowanego gazu oraz czas sonifikacji. Stwierdzono również, że w procesie autokatalitycznego metalizowania PLA zmodyfikowanego wyładowaniami koronowymi jest korzystne przeprowadzenie sonifikacji. Polilaktyd (PLA) jest obecnie przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz aplikacyjnych. Uznawany jest on za jeden z najbardziej obiecujących materiałów mogących być alternatywą dla polimerów otrzymywanych z ropy naftowej1, 2). Można wyróżnić dwa główne kierunki jego zastosowań. Pierwszy obejmuje specjalistyczne zastosowania w medycynie, jako nici chirurgiczne, implanty i nośniki leków. Drugi obejmuje wytwory powszechnego użytku, takie jak materiały opakowaniowe [...]

 Strona 1