Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kachel Leszek"

STAN ŚRODOWISKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W POBLIŻU SZLAKU KOLEJOWEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW DOI:


  1. WSTĘP Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem urządzeń grzejnych, które zamieniają wprost energie elektryczną na ciepło generują niepożądana energię elektromagnetyczną wielkiej częstotliwości wprowadzaną do środowiska. Skutki oddziaływania pola elektromagnetycznego dotyczą przede wszystkim urządzeń elektronicznych instalowanych w tym środowisku lub jego pobliżu. Dotyczy to zarówno sprzętu profesjonalnego kolejowego i telekomunikacyjnego, jak również urządzeń zainstalowanych w osiedlach mieszkalnych budowanych coraz częściej w pobliżu szlaku kolejowego. Ocena stanu środowiska w pobliżu szlaku kolejowego dotyczy pasma od 9kHz do 1GHz z podziałem na podzakresy dotyczące pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego zaburzeń radioelektrycznych w odległości 10m od toru kolejowego i oceny wartości zmierzonego pola z wartościami granicznymi zawartymi w standardach europejskich. Problematyka ta również dotyczy coraz większego nasycania elektroniką obiektów kolejowych w elektroniczne urządzenia cyfrowe. Pomimo znacznej modernizacji taboru kolejowego na przestrzeni ostatnich lat ocena poziomu generowanych zaburzeń radioelektrycznych przez tabor i inne urządzenia kolejowe stanowi dość istotny element brany pod uwagę przy dopuszczaniu poszczególnych obiektów do eksploatacji. Konieczne jest, zatem rozpoznanie źródeł pól elektromagnetycznych przeanalizowanie zgodności ich generowanych poziomów z wymaganiami i obowiązującymi standardami w tym zakresie. Należy podkreślić, że przepisy normalizacyjne dotyczące niepożądanej emisji elektromagnetycznej powstały przede wszystkim w celu zabezpieczenia niezakłóconego odbioru początkowo radiowego a następnie telewizyjnego. W późniejszym okresie objęto normalizacją elektroniczny sprzęt profesjonalny i powszechnego użytku. 2. GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH YSTĘPUJĄCE NA SZLAKU KOLEJOWYM Do głównych źródeł zaburzeń radioelektrycznych można zaliczyć obiekty stacj[...]

METODY MINIMALIZACJI ZAKŁÓCEŃ W PRACY SIECI RADIOWYCH INSTALOWANYCH W WARUNKACH KRYZYSOWYCH DOI:10.15199/59.2018.8-9.32


  1. WSTĘP W ostatnich latach w Polsce występują coraz częściej zjawiska atmosferyczne o bardzo gwałtownym przebiegu. Powodują one nie tylko duże zniszczenia dotyczące obiektów budowlanych, zniszczenia w drzewostanie na danym obszarze, uszkodzenia infrastruktury drogowej i kolejowej oraz niestety również ofiary śmiertelne. Występujące tornado w województwie pomorskim w roku 2015 spowodowało zniszczenie ogromnego obszaru lasu, zniszczenie wielu zabudowań w okolicznych wsiach i spowodowało ofiary smiertelne. Połamane drzewa, uszkodzone drogi uniemożliwiały szybkie dotarcie z niezbędną pomocą ze strony służb medycznych, straży pożarnej, policji oraz zablokowanie w kilku miejscach szlaku kolejowego przez połamane drzewa i zerwaną sieć trakcyjną uniemożliwiału również dotarcie z pomocą. W takich sytuacjach niezbędne jest zapewnienie mieszkańcom odszaru objętego kataklizmem niezbędnej pomocy i szybką regenerację infrastruktury komunikacyjnej. Wymaga to zbudowania i zapewnienia działania dorażnej dobrze funkconującej sieci radiokomunikacyjnej dla wszystkich służb działających na tym obszarze. Bardzo często w ocalałych obietach muszą zostać rozmieszczone doraźnie zainstalowane urządzenia radiokomunikacyjne wszystkich służb biorących udział w akci ratunkowej. Często również w takiej sytuacji występują awarie sieci radiokomunikacyjnej GSM, co stanowi dodatkowe utrudnienie w prowadzeniu akcji ratowniczej Występowanie jednoczesne wielu służb radiokomunikacyjnych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie może utrudniać ich pracę poprzez wzajemne zakłócanie odbioru radiowego szczególnie, jeżeli te służby korzystają z sieci radiowych FM. Duże zagęszczenie sieci radiowych FM różnych służb pracujących na danym terenie oraz obecność niepożądanych sygnałów pochodzenia przemysłowego stało się dość powszechne. Sygnały zaburzeń elektromagnetycznych docierające do odbiornika wpływają niekorzystnie na jego pracę poprzez pogarszanie jego parametr[...]

STAN ŚRODOWISKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W POJAZDACH TRAKCYJNYCH I WAGONACH PASAŻERSKICH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW DOI:10.15199/59.2016.8-9.86


  W referacie zostaną przedstawione metody pomiarów, wyniki z pomiarów oraz sposoby zabezpieczeń przed ewentualną ekspozycją pasażera na te pola. Otrzymane wyniki z pomiarów porównywane są dopuszczalnymi poziomami przy jednoczesnym wnioskowaniu, czy dany pojazd spełnia wymagania zawarte w odpowiednich normach oraz przepisach krajowych i czy może zostać dopuszczony do ruchu aglomeracyjnego na terenie kolejowym. Omówione zostaną pomiary pól promieniowanych bezpośrednio oraz zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia. Abstract: The paper presents measurement methods, measurement results and methods protecting a passenger against exposure to electromagnetic field. The results of the measurements are compared with acceptable levels of electromagnetic radiation and at the same time it is analyzed if a given vehicle complies with the applicable norms and regulations and if it may be allowed to circulate in the railway traffic. The herewith article analyzes the measurement results of directly radiated fields and electromagnetic interferance conducted in the onboard low-voltage power system. Słowa kluczowe: odbiornik pomiarowy, środowisko elektromagnetyczne, tryb dynamiczny, zaburzenie elektromagnetyczne. Keywords: measuring instrument, electromagnetic environment, dynamic mode, electromagnetic interference. 1. WSTĘP Eksploatacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w elektrycznym pojeździe trakcyjnym oraz w wagonie pasażerskim jest związana z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych nie tylko na sąsiednie urządzenia, ale również na pasażera odbywającego podróż. Do najliczniejszych źródeł pól elektromagnetycznych występujących w tym środowisku należą wszelkiego rodzaju instalacje elektroenergetyczne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, systemy bezprzewodowego przesyłania informacji. Ekspozycja pasażerów na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez te urządzenia[...]

 Strona 1