Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam TCHÓRZ"

MECHANICZNA KONSOLIDACJA PROSZKÓW SREBRA METODĄ CWS


  Proszki srebra AgSnBi oraz AgNi, stosowane na styki elektryczne, poddano mechanicznej konsolidacji przy użyciu metody cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS). Wywierano odkształcenie w zakresie od ϕ = 0,21 (0,5 cykla CWS) do ϕ = 25,3 (60 cykli CWS), stosując średnicę pojemników matrycy 10 mm i średnicę zwężki 9 mm. Odkształcone próbki poddano badaniom struktury za pomocą mikroskopii optycznej (MO), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) oraz badaniom przy użyciu tomografu. Wyniki uzyskane z badań tomograficznych wykazały, że konsolidacja proszków prowadzi do wytworzenia litego materiału, który makroskopowo nie wykazuje nieciągłości. Bardziej szczegółowe obserwacje przy większych powiększeniach ujawniły, że w mikrostrukturze, w szczególności w strefach przypowierzchniowych próbek występują pęknięcia i pory. Próbki AgNi wykazały ponadto liczne nieciągłości na styku fazy Ag i Ni. Słowa kluczowe: proszki srebra, styki elektryczne, mikrostruktura, cykliczne wyciskanie ściskające (CWS), konsolidacja MECHANICAL CONSOLIDATION OF SILVER POWDERS BY THE CEC METHOD The silver powders AgSnBi and AgNi, using for electrical contacts, were mechanically consolidated by the cyclic extrusion compression method (CEC).The deformation in the range from od ϕ = 0.42 (0.5 cycle CWS) to ϕ = 25.3 (60 cycles CWS) were applied, using die chamber diameter 10 mm and narrowing diameter 9 mm. The deformed samples were investigated by optical microscopy techniques (MO), scanning electron microscopy (SEM) and the thomograph investigations were performed. Thomograph results show that mechanical consolidation by CEC leads to the formation of bulk material without cavities in the macroscopic scale. The detailed investigations at higher magnifications revealed that in the microstructure, especially inside the surface areas the cracks and pores exist. In the AgNi samples the numerous pores were found at the phase boundaries between the Ag and Ni. Keywo[...]

Porównanie wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91


  Istotnym czynnikiem decydującym o jakości odlewów ciśnieniowych jest ich porowatość. W pracy testowano przydatność wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych wytwarzanych ze stopu magnezu AZ91. Stosowano następujące metody: pomiary gęstości, rentgenowską tomografią komputerową i mikroskopią akustyczną. Określono zalecany zakres zastosowań poszczególnych metod. The porosity is an important determinant of the pressure die-castings quality. The study examined the usefulness of selected methods for testing the porosity in pressure castings of the AZ91 magnesium alloy. The following methods were tested: density measurements, computed tomography and acoustic microscopy. The recommended range of application of each method was given. Słowa kluczowe: odlewanie ciśnieniowe, stopy magnezu, AZ91, porowatość, tomografia rentgenowska, mikroskopia akustyczna Key words: pressure die casting, Mg-based alloys, AZ91, porosity, computed tomography, acoustic microscopy.Wstęp. Typowymi wadami odlewów ciśnie- niowych są: niedolewy, pęknięcia, pęcherze podpo- wierzchniowe, porowatość, tak zwane twarde strefy i przywarcia do form [1]. Porowatość jest szczegól- nie istotnym czynnikiem determinującym jakość od- lewów ciśnieniowych ze stopów magnezu. Norma PN-H/83105:1985 [2] definiuje porowatość jako licz- ne, drobne, blisko siebie położone pustki, występujące zazwyczaj w miejscach odlewu o grubszych ściankach. Zasadniczymi przyczynami powstawania porowatości mogą być: zbyt mała prędkość tłoka podczas wypełnia- nia wnęki formy ciekłym metalem, złe odpowietrzanie formy, zbyt niska temperatura zalewania formy lub nie- właściwy układ wlewowy [1]. Celem pracy jest określenie przydatności wybra- nych metod badania porowatości do zastosowań w pro- gramach badawczych zmierzających do identyfikacji czynników decydujących o jakości odlewów. Oczeki- wane istotne zmniejszenie wadliwości odlewów może umożliwić redukcję grubości ścianki i prowadzić do re[...]

 Strona 1