Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Franus"

Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances Charakterystyka zeolitów i ich zastosowanie jako adsorbentów substancji ropopochodnych DOI:10.15199/62.2015.3.11


  Na-P1 and Na-X zeolites were prepd. by conversion of fly ash, studied for mineral compn., morphol. and textural properties and used for sorption of 2 com. petroleum-derived oils. The synthetic zeolites showed higher sorption capacity than the com. sorbent and clinoptilolite used for comparison. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania zeolitów jako adsorbentów do usuwania substancji ropopochodnych. Jako adsorbenty zastosowano zeolity syntetyczne (Na-P1 i Na-X) otrzymane z popiołów lotnych, zeolit naturalny (klinoptilolit) i adsorbent komercyjny (Damolin). Sorbenty scharakteryzowano pod kątem składu mineralnego i tekstury oraz zbadano ich właściwości adsorpcyjne względem popularnych paliw silnikowych. Zeolity syntetyczne z popiołów lotnych wykazały większe pojemności sorpcyjne względem tych paliw niż klinoptilolit i adsorbent firmy Damolin. Ropa naftowa oraz produkty ropopochodne niepodważalnie stanowią w dzisiejszym świecie jedno z najważniejszych źródeł energii. Wydobywanie, transport, magazynowanie, jak również eksploatacja ropy naftowej i jej produktów wiążą się z ryzykiem przedostania się tych substancji do środowiska. W konsekwencji może to doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego, dotkliwych strat ekologicznych oraz ekonomicznych1-3). Szczególnie niebezpieczne w skutkach są wycieki ropy naftowej lub jej produktów olejowych z tankowców i cystern transportowych. Zdarzenia takie powodują przedostanie się do środowiska bardzo dużych ilości substancji niebezpiecznych, Politechnika Lubelska Lidia Bandura, Małgorzata Franus, Rafał Panek, Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus* Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances Charakterystyka zeolitów i ich zastosowanie jako adsorbentów substancji ropopochodnych DOI: 10.15199/62.2015.3.11 Dr inż. Małgorzata FRANUS w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Ceramiki i Inżynierii Materiałowej AGH w Krakowie. Pracuje na stanowisku [...]

Adsorption of organic dyes onto activated carbons obtained from agricultural and industrial waste materials Adsorpcja barwników organicznych na węglach aktywnych otrzymanych z porolniczych i poprodukcyjnych materiałów odpadowych DOI:10.15199/62.2016.7.2


  Two activated C were produced by carbonization of low quality hay and sawdust from coniferous wood in a microwave oven under CO2 at 800°C, 1400 W, and 2.45 GHz studied for elementary compn., textural parameters and acidbase properties and then used for removal of methylene blue, methyl red and Kongo red dies from their aq. solns. (concns. 10-60 mg/L). The adsorption efficiency was described by Langmuir and Freundlich isotherms. The activated C produced by microwave heating were only in some cases more effective adsorbents than those produced under conventional heating. Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem węgli aktywnych za pomocą ogrzewania mikrofalowego oraz wykorzystaniem ich jako adsorbentów barwników organicznych z roztworów wodnych. Sorbenty otrzymywano przez aktywację bezpośrednią niskiej jakości siana oraz trocin drzew iglastych w piecu mikrofalowym o mocy 1400 W, przy częstotliwości 2,45 GHz. Zbadano wpływ rodzaju użytego prekursora na parametry teksturalne, właściwości kwasowo-zasadowe powierzchni oraz zdolności sorpcyjne otrzymanych materiałów. W celu porównania efektywności stosowanej metody badania obejmowały również wytworzenie węgli aktywnych z wykorzystaniem ogrzewania konwencjonalnego. Jednym z problemów środowiskowych współczesnego świata przybierającym charakter globalny jest zanieczyszczenie wód. Najbardziej narażone na zanieczyszczenie są wody powierzchniowe oraz gruntowe, w mniejszym stopniu podziemne i morskie. Największe skażenie wód morskich i oceanicznych powodują związki ołowiu, rtęci, toksyczne dioksyny, polichlorowane bifenyle oraz wycieki ropy naftowej pochodzące z platform wiertniczych lub katastrof tankowców1-4). Wśród zanieczyszczeń wód powierzchniowych, gruntowych oraz ścieków przeważają różnego rodzaju barwniki i pigmenty. Ich źródłem są przede wszystkim różne gałęzie przemysłu, takie jak: przemysł włókienniczy, farbiarski, garbarski, papierniczy i kosmetyczny. Nawet niewielkie[...]

Use of chitosan-modified fly ashes and zeolites for removal of heavy metal ions Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich DOI:10.15199/62.2017.1.12


  Five fly ashes and 4 zeolites optionally modified with chitosan were used for removing Cu(II) ions by sorption from their aq. solns. at pH 3-5. The modification resulted in improving the sorption capacity of the sorbents. Zeolity modyfikowane za pomocą chitozanu zastosowano do usuwania jonów Cu(II). Omówiono wpływ czasu kontaktu faz, stężenia, pH i wielkości próbki, a także rodzaju zeolitu na efektywność procesu sorpcji. Jak wykazano zastosowanie popiołów lotnych w syntezie zeolitów i wykorzystanie zeolitów syntetycznych w oczyszczaniu ścieków ma uzasadnienie ekonomiczne oraz duże znaczenie dla ochrony środowiska. Zeolity (grec. zéo ‘wrzeć’, lithos ‘kamień’) są porowatymi, uwodnionymi glinokrzemianami o wzorze ogólnym Mx/n[(AlO2)xSiO2y)]·zH2O, w którym Mx/n oznacza kationy ulegające wymianie, a jednostka [(AlO2)xSiO2y)] stanowi szkielet zeolitu. Trójwymiarowa, krystaliczna sieć zeolitów składa się z tetraedrów SiO4 i AlO4 połączonych ze sobą wierzchołkami, przy czym ładunek wypadkowy sieci jest ujemny i kompensowany kationami Na(I), K(I), Mg(II), Ca(II), Sr(II) lub Ba(II), w zależności od typu zeolitu. Tetraedry zwane pierwotnymi jednostkami budowy są ze sobą połączone narożami poprzez atomy tlenu (T-O-T), tworząc pierścienie wieloczłonowe nazwane wtórnymi jednostkami budowy1-3). Ważną cechą charakteryzującą zarówno zeolity syntetyczne, jak i naturalne jest stosunek Si/Al w szkielecie krystalicznym. Determinuje on nie tylko typ mineralogiczny zeolitu, wielkość kanałów i komór, ale również wpływa na ich zdolności jonowymienne oraz właściwości hydrofilowo-hydrofobowe. Ze względu na stosunek krzemu do glinu zeolity naturalne i syntetyczne można podzielić na niskokrzemowe Si/Al 1,0-1,5 (zeolity typu A, X), średniokrzemowe Si/Al 2-5 (zeolity typu X, Y) oraz wysokokrzemowe Si/Al 10-100 (zeolity typu ZSM-5)4, 5). Najczęściej otrzymywanymi w skali przemysłowej syntetycznymi zeolitami są struktury typu A[...]

Właściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu DOI:10.15199/33.2017.08.18


  Wytwarzanie HMA (Hot Mix Asphalt) na gorąco wymaga podgrzania asfaltu do temperatury 140-200°C[7],wktórej uzyskuje odpowiednio małą lepkość umożliwiającą prawidłowe otoczenie nimkruszywa. Efektemwysokiej temperatury wymaganej podczas wytwarzania i wbudowywania HMA jest duże zużycie energii, a także duża emisja CO2, SO2 i NOx oraz aerozoli i oparów asfaltu stanowiących zagrożenie dla środowiska i zdrowia pracowników. Współczesny przemysł nawierzchni asfaltowych ukierunkowany jest na technologie bardziej przyjazne środowisku. W ciągu ostatniego dwudziestolecia opracowano kilkadziesiąt technologii produkcji WMA (Warm Mix Asphalt), umożliwiających obniżenie temperatury technologicznej o 20 - 40 ºC [11, 16]. Powoduje to znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych związków [6, 13]. Budowa nawierzchni drogowych w technologii WMA, to także zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów wykonania [1, 14, 17]. Jedną z możliwości obniżenia temperatury produkcji MMA jest spienianie asfaltu przez dodanie niewielkiej ilości wody do gorącego lepiszcza lub bezpośrednio do mieszalnika kruszywa z asfaltem[ 3, 5, 10]. Innymrozwiązaniemjest zastosowanie zeolitów, czyli glinokrzemianów szkieletowych o zróżnicowanej strukturze. Organizacja The Structure Commision of the International Zeolite Association (IZA-SC) przypisuje trzyliterowy kod każdej strukturze zeolitowej (np. kod HEU dla klinoptilolitu, czy GIS dla Na-P1), który stanowi oficjalną nomenklaturę IUPAC [2]. W strukturze krystalicznej zeolitów występują puste przestrzenie w postaci komór i kanałów. Taka specyficzna budowa wewnętrzna nadaje im wiele cech fizycznych i chemicznych, które są niezwykle korzystne w różnego rodzaju zastosowaniu przemysłowym, w tymtakże w produkcjiWMA. Charakterystyczną cechą minerałów z tej grupy jest obecność w ich składzie cząsteczek wody związanych w specyficzny sposób z ich strukturą. Jest to tzw. woda zeolitowa. Podczas ogrzewania minerał[...]

 Strona 1