Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew STAROSZCZYK"

Analiza warunków oszczędnego kondycjonowania sygnałów elektroenergetycznych prądu i napięcia dla potrzeb szerokopasmowych analiz CPS

Czytaj za darmo! »

W referacie poruszono ważny problem przydatności sygnałów prądu i napięcia rejestrowanych w sieci elektroenergetycznej przy niedotrzymaniu warunków próbkowania tw. Shannona do identyfikacji impedancji sieci. Szerokopasmowe pobudzenia używane w procesie identyfikacji formalnie wymagają korzystania z profesjonalnych i kosztownych rejestratorów sygnałów wyposażonych w filtry antyaliasingowe. Praktyka pomiarowa zazwyczaj jest inna. Wyniki badań wykazują znaczną przydatność rutynowych rejestracji do wstępnej oceny impedancji sieci. Abstract. In the paper the usefulness of directly sampled output signals from industrial voltage/current power signal conditioners for the grid impedance estimation is discussed. As such signals do not fulfill Shannon condition they can be easily gathered in field condition with the use of standard instrumentation, however they are not reliable from the DSP point of view. The presented results confirm that, in spite of that, they can well serve as valuable data for initial estimation of the grid impedance. (Analysis of the cheap, simplified power signals conditioning influence on the quality of wide band power grid properties description) Słowa kluczowe: impedancja sieci elektroenergetycznej, kondycjonowanie sygnałów, analiza widmowa, filtr antyaliasingowy Keywords: Power grid impedance, signal conditioning, spectrum analysis, antialiasing filter Wstęp Treścią referatu jest analiza warunków taniego i sprzętowo oszczędnego kondycjonowania sygnałów elektroenergetycznych prądu i napięcia dla potrzeb szerokopasmowych analiz widmowych w paśmie 2 i 10 kHz, zorientowanych na pomiary impedancji. Praktyka pomiarowa sieci elektroenergetycznej (s.e.) wychodzi z potrzeb opisu systemu na częstotliwości podstawowej (50/60 Hz), dla której opracowano i zaimplementowano profesjonalną strukturę pomiarową pozwalającą z dużą dokładnością mierzyć wszystkie istotne parametry sieci. Potrzeba analiz systemu w szerszym paśmie częstotliw[...]

Problemy i dokładności modelowania nieliniowości rdzenia transformatora energetycznego w środowisku Simulink: badania symulacyjno-eksperymentalne DOI:10.12915/pe.2014.08.052

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano metodykę wypracowania modelu nieliniowości rdzenia transformatora w środowisku Simulink/SimPowerSystems w oparciu o eksperymentalnie wyznaczone pętle histerezy i pierwotne krzywe magnesowania realnego transformatora. Zweryfikowano jakość takiego modelu poprzez odniesienie wyników symulacji zachowania się transformatora w różnych scenariuszach obwodowych do wyników obserwacji realnego obiektu. Abstract. In the paper the method for Simulink/SimPowerSystems nonlinear core transformer model parameterization based on real transformer core data observations is proposed. The quality of such a model was verified through comparison of simulated and real transformer behavior observations in different circuit scenarios. The method for Simulink/SimPowerSystems nonlinear core transformer model parameterization based on real transformer core data observations Słowa kluczowe: transformator energetyczny, nieliniowy rdzeń, histereza, symulacje Keywords: power transformer, nonlinear core, hysteresis, simulations doi:10.12915/pe.2014.08.52 Wstęp Transformatory eksploatowane w typowych warunkach obciążenia tylko nieznacznie manifestują obecność rdzenia i związaną z nim indukcyjność główną. W przypadku transformatorów energetycznych względy praktyczne wymuszają pracę transformatorów w warunkach znamionowych z lekkim nasyceniem rdzenia, co powoduje pojawienie się odkształconych prądów po jego stronie pierwotnej (dystrybutora). Podstawowa harmoniczna prądu magnesującego (50 Hz w warunkach europejskich) jest zazwyczaj mało zauważalna na tle znacząco wyższych wartości prądów przenoszących energię od dystrybutora do odbiorcy. Obecność komponentów harmonicznych prądu magnesującego są wyraźniej obserwowalna, zwłaszcza w konfiguracjach sieci sprzyjających występowaniu rezonansów napięciowych. Należy jednak zaznaczyć, że głównym źródłem występowania harmonicznych w sieci są prądy odkształcone wywołane nieliniowością odbiorników a ni[...]

Struktura informatyczna rozproszonego systemu kontrolno pomiarowego do monitorowania skażeń środowiska wodnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono strukturę informatyczną rozproszonego terytorialnie, bezprzewodowego systemu kontrolno pomiarowego do monitorowania skażeń środowiska wodnego wykorzystującą środowisko Windows. Abstract. Information structure of territorially distributed, wireless, measurement system dedicated to pollution monitoring based on Windows environment is presented (Information infrastructure [...]

Selected aspects of wireless sensor networks for petroleum derivative pollution monitoring system

Czytaj za darmo! »

This paper discusses the solution of the www petroleum derivative pollution monitoring system. The main aim of this paper is to present the authors’ approach to the very current problem of the practical realization of the www, server based, measuring system. The idea of the system is based on collecting data from mobile GSM/GPRS accessed observation points (MOP), and delivering information on potential pollution to the authorized www clients. Data transfer between MOP and the clients is controlled by the www server. Streszczenie: W artykule przedstawiono strukturę rozproszonego terytorialnie systemu pomiarowego do oceny skażenia środowiska produktami ropopochodnymi. Głównym celem artykułu było przedstawienie podejścia autorów do realizacji systemu pomiarowego wykorzystującego WW[...]

Model fizyczny sieci do rozwoju oprogramowania i oprzyrządowania badawczego realnych sieci elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano stanowisko pomiarowe przeznaczone do rozbudowy oprogramowania i sprzętu do szerokopasmowej analizy parametrów realnych sieci elektroenergetycznych. Celem budowy stanowiska jest stworzenie bezpiecznego i wygodnego dla programisty obiektu niskonapięciowego zastępującego realną sieć w eksperymentach weryfikujących poprawność strony funkcjonalnej i numerycznej oprogramowania do wyznaczania zastępczej impedancji sieci. Przedstawiono konstrukcję stanowiska i wykazano jego przydatność przy wzbogacaniu oprogramowania przyrządu używanego do pomiarów realnych sieci w metody modelowania parametrycznego ARMA. Abstract. The article describes the bench for software and hardware development of instrumentation for wideband analysis of the parameters of real power grids. The aim of the bench is to replace a real grid with the safe low voltage physical model in experiments verifying quality of instrumentation implemented software and hardware. The solution of the bench is discussed and its usefulness on software development of new ARMA methods is presented. (Physical model of the power grid for software development of real power grid test equipment) Słowa kluczowe: sieć energetyczna, harmoniczne, akwizycja danych, mikroprocesor o bardzo niskim poborze energii Keywords: power grid, harmonics, data acquisition, ultra-low-power microprocessor Wprowadzenie Przedmiotem referatu jest prezentacja stanowiska kontrolno-pomiarowego przeznaczonego do badania parametrów zastępczych realnych sieci elektroenergetycznych. Obiektem zainteresowania jest zastępcza widmowa impedancja widziana z punktu pomiaru (PCC) w stronę źródła zasilania. Na charakter impedancji wpływają naturalne indukcyjności linii przesyłowych, indukcyjności transformatorów a także obciążenia rezystancyjne. Do sieci przyłączane są również urządzenia których celem jest poprawa warunków przesyłania energii elektrycznej na podstawowej harmonicznej. Należą do nich instalacje kompens[...]

Synchronization of the iterative process for voltage harmonic mitigation DOI:10.15199/48.2019.06.18

Czytaj za darmo! »

The control of active power filters can be divided into three groups: control based on instantaneous power, control based on current, and control based on voltage measurements. The shunt active filters based on voltage detection at the points of compensator installation seem to be more flexible then current-controlled compensators [1]. The power necessary for active filtering can be maintained at a very low level with an accurate design of control and of the passive components. For example, the power usage of the active filter can be about 1.5% of the nominal value. The voltage-controlled method, which does not require the knowledge of the load current, determines the reference signal basing only on voltage waveform observations at the point of filter installation (PCC) and then injects the proper compensating current. Such filters should be installed in the power system rather not by consumers, but by the grid operator. The voltage-controlled method proposed in [2] forms a feedback control loop. The filter detects voltage harmonics at the point of filter installation, and then injects a compensating current. The active filter forms a short-cut for all harmonic except of the fundamental frequency. For fundamental harmonics it forms the open circuit. This method is fast as it is based on instantaneous voltage and current observations. However time delays (phase shifts) in active controller deteriorate harmonics damping and can lead to filter instability. The modifications presented in [3] are based on the assumption that all harmonics of the compensator current should be orthogonal to voltage harmonics (phase shift of π/2) as the grid impedance has dominating inductive character. More information on system parameters can be obtained from the experiments proposed in [4,5]. The vector control is the another common approach to harmonics compensation. With the synchronous reference frame implemented in grid-tie converters[...]

Wykorzystanie fuzji danych do estymacji liczebności sinic w jeziorze Dobczyckim

Czytaj za darmo! »

In this paper is presented a research for multisensory data fusion implemented in environmental monitoring system. Described data fusion algorithm will be helpful in decision making process connected with protection a monitoring ecosystems (Using Data Fusion to Estimate Cyanobacteria Number in Dobczyckie Lake ). Streszczenie. W tym artykule zaprezentowane są badania dotyczący implementacji fuzji danych w rozproszonym systemie pomiarowym przeznaczonym do monitorowania parametrów, środowiska naturalnego. Opracowany algorytm fuzji danych pomiarowych, ma za zadanie wspomagać podejmowanie decyzji dotyczących ochrony monitorowanych ekosystemów. Keywords: measurement systems, environmental protection, remote measurements, multisensors data fusion. Słowa kluczowe: systemy pomiarowe, ochrona środowiska, pomiary zdalne, fuzja danych. Wprowadzenie Prezentowane poniżej badania są realizowane w ramach rozwoju rozproszonego, bezprzewodowego systemu pomiarowego do monitoringu jakości wód powierzchniowych, System jest współtworzony przez autorów niniejszego artykułu. Celem działania tego systemu jest pomoc personelowi stacji uzdatniania wody, wodociągów miejskich i innych instytucji odpowiedzialnych za jakość wody pitnej dostarczanej ludności, w realizacji statutowych obowiązków, to znaczy zapewnienia odpowiednich parametrów fizykochemicznych wody. Obecnie stosowane metody opierają się głównie na pomiarach parametrów próbek wody regularne pobieranej ze zbiornika będącego ujęciem wody pitnej, takiego jak na przykład jezioro Dobczyckie, gdzie obecnie umieszczane i testowane są urządzenia pomiarowe wspomnianego systemu. Charakterystyka monitorowanego ekosystemu Obiektem monitorowania jest jezioro Dobczyckie. Jezioro to położone jest 30 kilometrów na południe od Krakowa. Jest to zbiornik retencyjny umieszczony na 60km rzeki Raby. Powierzchnia zbiornika wnosi 1060ha natomiast maksymalna pojemność to 127mln m3. Średnia głębokość jeziora wynosi 11m[...]

System obserwacji dynamicznych stanów zagrożenia środowiska: projekt organizacyjno-funkcjonalny i weryfikacja jego fragmentarycznych rozwiązań

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję systemu monitoringu ekologicznego realizowanego jak system pomiarowy rozległy terytorialnie. Omówiono zagadnienia dotyczące koncepcji systemu i struktury informatycznej systemu. Przedstawiono zagadnienia związane z informatyczną obsługą administracji systemu i wizualizacji danych pomiarowych. Abstract. In the paper the solution of environmental monitoring system built as the wide area distributed measurement system is proposed. The conception of system architecture and information structure is presented. Some problems with system administration and data visualizations are discussed. (System for Environment Dynamic Threats States Observation: Functional-Organizational Project and its Partial Solutions Verification) Słowa kluczowe: ochrona środowiska, rozproszony system pomiarowy, administracja systemu, wizualizacja danych. Keywords: environment protection, distributed measuring system, system administration, data visualization. Wstęp Budowa systemu monitoringu ekologicznego w oparciu o system pomiarowy rozległy terytorialnie jest złożonym zadaniem szczególnie, gdy duża ilość punktów pomiarowych i rozległy obszar obserwacji są brane pod uwagę. Artykuł porusza zagadnienia dotyczące koncepcji i struktury informatycznej systemu przeznaczonego do obserwacji dynamicznych stanów zagrożenia środowiska. Przedstawiono bardziej szczegółowo zagadnienia związane z informatyczną obsługą administracji systemu i wizualizacją danych pomiarowych. Założenia organizacyjno-funkcjonalne systemu monitoringu skażeń Omawiany w referacie system obserwacji dynamicznych stanów zagrożenia środowiska służyć ma do sprawnego reagowania na sytuacje alarmowe związane z zagrożeniem rozległego terytorialnie obiektu, w którym pracują liczone w setkach czujniki pomiarowe, dane zbierane są przez dziesiątki skomputeryzowanych stacji pomiarowych mających dostęp do sieci komputerowej i robiących wpisy w bazie danych systemu. W referacie zapropono[...]

QRS detector approach for on-line purposes

Czytaj za darmo! »

The problem of real time restrictions and effectiveness requirements of the QRS detection algorithm is presented in the paper. Several approaches were taken into account and were tested during the research. CSE ECG databases were used as test signal set. FIR and IIR filters were investigated as well as different filter coefficients floating point data types. The paper summarises Authors’ investigations in the field of QRS detector application to the contemporary market platform. Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wymagań stawianych algorytmom do detekcji zespołów QRS, przeznaczonych do pracy w czasie rzeczywistym. Szczególnie ważne są przeciwstawne problemy, które dotyczą skuteczności pracy algorytmu i szybkości jego działania. W trakcie testów wykorzystano wiele rozwiązań bazujących na filtrach SOI oraz NOI oraz różnych formatach współczynników filtrów. (Zagadnienia pracy w czasie rzeczywistym algorytmu do detekcji zespołów QRS) Keywords: ECG signal automated analysis, QRS complex detection, QRS detection testing and evaluation stage, Real time algorithms Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Detekcja zespołów QRS, Testy detektorów QRS, Algorytmy czasu rzeczywistego Introduction The article concerns the development results of real time ECG analysis algorithm. Proposed solution is dedicated for QRS complex detection and is characterised by two opposing properties. The first one is the ability of stable and uninterrupted functioning on a dedicated low cost platform, in a real time at desired sampling frequency and with the complete set of the ECG signals (leads). The second one is the requirement of the satisfactory level of the detection error rate. The recent parameter should not be lower than 90 % (initial assumption) - if tested on the Measurement and Diagnostics CSE ECG databases. The paper summarises Authors' investigations in the field, together with achieved results and deduc[...]

 Strona 1  Następna strona »