Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Bogdan"

SZEROKOPASMOWY PLANARNY SZYK ANTENOWY Z POLARYZACJĄ KOŁOWĄ DOI:10.15199/59.2016.6.22


  WIDEBAND PLANAR Streszczenie: W artykule przedstawiono 64 planarny szyk antenowy złożony z 16 znanych podszyków i zrealizowany w technologii mikropaskowej wy pracuje w paśmie 4,4-5,0 GHz co stanowi 13% wzglę nej szerokości pasma. Zysk maksymalny w polaryzacji kołowej lewoskrętnej wynosi 22 dBi i nie mniej niż 17 w paśmie pracy. Sieć zasilającą zrealizowano w paskowej umieszczonej pod warstwą promienników a poł czenie promienników z siecią zasilająca zrealizowano za pomocą przelotek. Abstract: In this paper a 64-element planar antenna array composed of 16 known sub-arrays is presented. The ante na bandwidth is from 4.4 GHz to 5.0 GHz which equals 13% of relative bandwidth. The gain in left hand circular polarization was measured around 22 dBi (maximum) and is not less than 17 dBi in whole operational bandwidth. The feeding network is implemented as stripline technology underneath the radiators’ substrate. Radiators and the feeding network are interconnected by vias. Słowa kluczowe: anteny, anteny mikropaskowe, polaryzacja kołowa, szyki antenowe Keywords: antenna arrays, antennas, circular pol microstrip antennas 1. WSTĘP Anteny mikropaskowe o polaryzacji dują zastosowanie m.in. w komunikacji sate systemach radiolokacji oraz łączności z urządzeniami ruchomymi. Główne zalety takich anten koszt produkcji oraz łatwość integracji z płytkami o wodów drukowanych. Antena o polaryzacji kołowej, w porównaniu do anteny o polaryzacji l zwiększyć odporność na niezgodność polaryzacji p między anteną a propagującą się w przestrzeni falą. Jednym z rodzajów anteny o polaryzacji kołowej jest promiennik w postaci łatki o przyciętych dwóch prz ciwległych rogach. Wadą tego rozwiązania jest wąs pasmo przenoszenia (1%-2%) [2]. Jedną z popularnych technik na zwiększenie pasma przenoszenia anteny jest umieszczenie warstwy powietrznej pomiędzy płaszcz zną promienników a płaszczyzną przewodzącą smo impedancyjne (określone przez wartość w[...]

KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERYSTYKI GRUPOWEJ ZA POMOCĄ WIELOPORTOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW MIKROFALOWYCH DOI:10.15199/59.2015.4.43


  Cechą charakterystyczną szyków antenowych z modulacją czasową jest możliwość zmiany kształtu charakterystyki kierunkowej przy pomocy szybkich przełączników umieszczonych w sieci zasilającej szyk. Sprawność energetyczna takiego szyku zależy od typu wykorzystanych przełączników. W tym artykule przedstawiono nową metodę modulacji czasowej oraz nową architekturę szyku, która bazuje na wykorzystaniu przełączników typu SP4T (ang. single-pole four-throw). Opracowana metoda pozwala na wprowadzenie takich rozkładów funkcji przełączających, które są równoważne stałym skokom fazy pomiędzy elementami szyku. Ponadto, opracowana architektura eliminuje stan "wyłączony", co powoduje poprawę sprawności energetycznej szyku. 1. WSTĘP Modulacja czasowa jest techniką znaną od roku 1963, w którym po raz pierwszy wykorzystano metodę modulacji czasowej do obniżenia poziomu listków bocznych charakterystyki kierunkowej [1]. Architektura szyków antenowych z modulacją czasową jest podobna do architektury szyków fazowanych z tym wyjątkiem, że przesuwniki fazy zostały zastąpione przez szybkie przełączniki mikrofalowe. Dzięki temu, szyki antenowe z modulacją czasową mogą być wykorzystane jako tańsza alternatywa dla szyków fazowanych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia opracowano liczne algorytmy i metody modulacji czasowej szyków z niezależnymi przełącznikami SPST (ang. single-pole single-throw) [2, 3, 4]. Przełącznik SPST w stanie "włączony" pobudza element szyku, a w stanie "wyłączony" rozprasza w dopasowanym obciążeniu moc sygnału w.cz., co zmniejsza sprawność energetyczną szyku antenowego. Poprawa sprawności za pomocą przełączania pomiędzy dwoma promiennikami, zamiast przełączania pomiędzy promiennikiem i dopasowaniem, została przedstawiona w [5]. Elementy liniowego szyku antenowego zostały pogrupowane w pary i połączone z wrotami przełącznika SPDT (ang. single-pole doublethrow), co pozwoliło zwiększyć zysk o blisko 2 dB względem realizacji na [...]

STANOWISKO DO BADAŃ SYSTEMÓWMIMO WIELKIEJ SKALI W PAŚMIE MIKROFALOWYM I SUBTERAHERCOWYM DOI:10.15199/59.2017.6.28


  Technika MIMO (ang. multiple input multiple ou put) pozwala na znaczące zwiększenie pojemno łu radiowego w warunkach propagacji wielodrogowej dzięki czemu upowszechniła się w ostatnich latach i jest stosowana w wielu systemach radiokomunikacyjnych, np. IEEE 802.11, WiMAX, LTE. Możliwo nia techniki MIMO zależy w znacznym ściwości kanału radiowego. Do jego można wykorzystać macierz H, która zawiera informacje o amplitudzie i fazie składowych wielodrogowych między antenami nadajnika i odbiornika wynikające z zastosowania techniki MIMO sze, im mniejsza jest korelacja wzajemna elementów , jaszczyszyn}@ire.pw.edu.pl Poznań SYSTEMÓW MIMO W PAŚMIE MIKROFALOWYM I SUBTERAHERCOWYM IN MICROWAVE AND RANGE posystemów w zakre- . dzięki czemu rodowiska wy- ca pozorowanie norodnych żliwości pomiarowych badania characteri- is presented. The for precise posisetup allows to measure ties have : propagacja, outkszenie pojemności kanaw wielodrogowej, żliwość zastosowanym stopniu od włajego charakteryzacji ponadajnika [1]. Korzyści są tym więkim macierzy H. Określenia możliwo danych warunkach propagacyjnych pomocą badań transmisyjnych powiedzi impulsowej kanału radiowego nymi parami anten. Obecnie coraz większym zainteresowaniem ze strony świata nauki i przemysłu ciesz MIMO wielkiej skali (ang. m MIMO), która jest rozwinięciem idei techniki MI Dzięki dużej liczbie (rzędu setek możliwe jest jednoczesne przesyłanie sygnałów ze stacji bazowej do Przynosi to liczne korzyści, w tym ści widmowej oraz pojemności systemu ka MIMO wielkiej skali jest przewidywana do zastos wania w sieciach piątej generacji 5G doniesieniach literaturowych opisano konstrukcje lini wych, planarnych, cylindrycznych dów antenowych [5], [6] oraz empiryczne badania kan łu propagacyjnego. Pomiary charakterystyk kanału r diowego przeprowadzane były najcz stych środowiskach wewnątrz czeń [4], [8] albo w komorze rewerberacyjnej szczegółowo opisano odmienn[...]

 Strona 1