Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PATRYCJA SZCZEPAŃSKA"

Ocena jakościowa komórek rozrodczych zwierząt hodowlanych z wykorzystaniem mikrocytometru typu lab-chip

Czytaj za darmo! »

Jakość komórek rozrodczych decyduje o jakości rozrodu w hodowli zwierząt. Stosowana obecnie metoda oceny komórek rozrodczych zwierząt hodowlanych (np. świń, krów) jest niejednoznaczna. Polega ona na ocenie jakości i dojrzałości pęcherzyka jajnikowego oraz obserwacji pod mikroskopem optycznym cech morfologicznych komórek rozrodczych tj.: ilości komórek cumulusa otaczających pojedynczy oocyt oraz jego kolor i jednorodność. Tak przeprowadzona klasyfikacja doprowadza w normalnej hodowli nawet do pogorszenia jej wyniku i strat finansowych hodowcy. Dlatego też, ocena jakości komórek rozrodczych (oocytów) jest istotnym zagadnieniem weterynaryjnym i ekonomicznym. Idealna metoda do badania jakości komórek rozrodczych powinna być nieniszcząca i dawać wynik analizy w czasie kilku minut, a urządzenie dla takiej metody - tanie, łatwe w transporcie i obsłudze. Istotny jest również fakt, iż ocena jakości powinna dotyczyć pojedynczej komórki. Możliwe jest to tylko w przypadku, gdy wymiary celi pomiarowej są zbliżone do wymiarów komórki. W przypadku komórek rozrodczych krów i świń, średnica komórki (oocytu lub zarodka) mieści się w zakresie 80…150 μm. Są to wymiary charakterystyczne dla lab-chipów. Znane z literatury rozwiązania techniczne lab-chipów umożliwiające ocenę jakości komórek rozrodczych ssaków wykorzystują metody mechaniczne [1], biochemiczne [2] lub optyczne [3]. Metoda mechaniczna, za pomocą której wyznaczana jest elastyczność, komórki może być metodą niszczącą. W metodzie biochemicznej analizowane są produkty metabolizmu komórek, a więc jest to metoda pośrednia i wymagająca skomplikowanego osprzętu analitycznego. Metoda optyczna, polegająca na pom[...]

Lab-on-a-chip for developmental competence assessment of bovine oocytes

Czytaj za darmo! »

The recent development of assisted reproductive technologies is based on apply of advanced molecular biology and cell biology techniques, including analysis of genes expression, transcriptional profile and proteomics research of oocytes and embryos. Currently by using of new molecular biology techniques it is possible to define the quality of oocytes in relation to its ability to maturation, fertilization and proper embryo development in preimplantation stages. However, applying of molecular genetics methods in gametes and embryos quality assessment are invasive and lead to partially or completely loss of cell viability. On the other hand, the popular veterinarian method of qualitative selection of animals oocytes for artificial fertilization is based on morphological aspects of reproductive cells. In case of oocytes quality and maturity of ovarian follicles (more mature gives better oocytes) and complex of the cumulus cells surrounding particular oocyte (greater number of cells is a positive factor) are two most important morphological factors to be taken into account prior in vitro fertilization. Qualification and selection is done by a trained veterinarian specialist observing under a microscope oocytes “flowing" in a buffer. As long as the cell has the surrounding cumulus, it is relatively easy to divide oocyte into boundary classes. However, there is no sharp criteria dividing the oocytes into intermediate classes. What more, before in vitro fertilization, cumulus of the oocyte is removed. It causes, that on the pre-fertilization step it is very hard to classified the “naked" oocytes by microscope observation only. This is unsatisfactory selection method and one of the weakest points of agriculture breading industry because introduces large personal factor and can not be automated. For example, only in Poland at least ten thousand artificial fertilizations of bovines oocytes is done yearly, what introduces pr[...]

Miniaturowy amplifikator DNA PCR

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad miniaturowym systemem do amplifikacji DNA metodą PCR. Opracowano technologię taniego biochipu ceramicznego, spełniającego rolę mikroreaktora do prowadzenia reakcji PCR. Zaprezentowano układ sterowania procesem PCR oraz układ detekcji, wykorzystujący technikę fluorescencyjną. W opracowanym systemie przeprowadzono procesy powielania DNA bakterii fekalnej Escherichia Coli. Pozytywne wyniki eksperymentów potwierdziły możliwość budowy miniaturowego, przenośnego amplifikatora DNA. Abstract. In paper the results of works on a miniaturization of an amplification system with use PCR method is presented. Inexpensive, ceramic biochip with PCR microreator integrated with glass optical fibre has been elaborated. Control system built for steering of a PCR reaction and detection system using the fluorescence method are presented. Processes of amplification of Escherichia Coli DNA have been carried out in elaborated amplificator. Positive results of the PCR reactions confirmed that it is possible to build miniature, mobile DNA PCR system. (Miniature DNA PCR amplification device). Słowa kluczowe: PCR, biochip LTCC, detekcja optyczna, fluorescencja. Keywords: PCR, LTCC biochip, optical detection, fluorescence. Wstęp Łańcuchowa reakcja polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) jest metodą powielania fragmentu DNA z niewielkiej ilości materiału źródłowego. Reakcja PCR jest cyklicznym procesem sterowanym temperaturowo, który składa się z 25-40 powtórzeń trzech procesów zachodzących w różnych temperaturach (denaturacja: 94ºC, przyłączanie starterów: 40ºC-60ºC, elongacja: 72ºC) [2]. Powielony produkt reakcji PCR jest rozdzielany metodą elektroforezy żelowej. Procedura ta umożliwia identyfikację materiału genetycznego, którego fragment został powielony. Obecnie intensywnie rozwijana jest metoda Real-time PCR, która pozwala określić ilość matrycy DNA użytej do reakcji oraz prowadzić obserwację p[...]

 Strona 1