Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW JAEGERMANN"

PROFESOR JÓZEF WIDAJ - DROGI ŻYCIA

Czytaj za darmo! »

W niniejszym, kró­tkim tekście pragnę przybliżyć czytelnikom postać pro­f. dr inż. Józe­fa­ Wida­ja­. Okazją do tego jest 80. rocznica urodzin i 60-lecie pracy zawodowej Profesora. Profesor Jó­zef Widaj jest najstarszym absolwentem wśró­d członkó­w Koła Stowarzyszenia Wychowankó­w Akademii Gó­rniczo-Hutniczej, działającym przy Instytucie Szkła, Ceramiki, Materiałó­w Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, któ­rego jestem rzecznikiem. Był także moim nauczycielem i wychowawcą akademickim. Zaraził mnie swoim zainteresowaniem ceramiką elektroniczną i aktywnie wspierał moje pierwsze kroki w życiu zawodowym. Jestem pewien, że warto poznać - choć pokró­tce - życiorys tego niezwykłego człowieka.Profesor Jó­zef Widaj urodził się w roku 1928 w Mościskach. W roku 1943 wyjechał do Lwowa i wstą[...]

Tworzywa ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie wpływu spiekania pod ciśnieniem izostatycznym na wybrane właściwości tworzyw korundowych. Część I *

Czytaj za darmo! »

Celem opisanego w artykule etapu badań tworzyw ceramicznych dla protetyki stomatologicznej była próba oceny zależności właściwości fizycznych (w tym przeświecalności) i mikrostruktury wybranych tworzyw korundowych od sposobu ich przygotowania (prasowania i spiekania). Szczególnie interesujący był wpływ spiekania pod ciśnieniem izostatycznym (HIP) na właściwości materiałów. Z przeprowadzonych badań tworzyw korundowych, prowadzonych w oparciu o proszki tlenków glinu TMDAR i Nabalox 713-10 wynika, że pomimo iż spiekanie pod ciśnieniem wpływa na wzrost gęstości pozornej obu materiałów, to jego wpływ na przeświecalność i wielkość ziaren tworzywa TM-DAR jest wyraźny, natomiast tworzywa Nabalox 713-10 jest niewielki. Analizując wyniki zaobserwowano, że proces spiekania pod ciśnieniem najszybciej przebiega w zewnętrznych warstwach próbki. W praktyce oznacza to m.in. możliwość wystąpienia naprężeń wewnętrznych wynikających z niejednorodności mikrostruktury materiału. Słowa kluczowe: protetyka stomatologiczna, tworzywa korundowe, spiekanie pod ciśnieniem izostatycznym, przeświecalność. Abstract Ceramic materials for dental prosthetics - influence of hot isostatic pressing on selected properties of alumina materials The purpose of the research of ceramic materials for dental prosthetics described in the article was to evaluate the influence of the way of preparation (pressing and sintering) on physical properties (including translucency) and microstructure of selected alumina materials. The influence of hot isostatic pressing (HIP) on the properties of materials was of particular interest. The study of alumina based on Al2O3 powders TM-DAR and Nabalox 713-10 shows that although HIP increases the apparent density of both materials, its impact on translucency and grain size of TM-DAR material is obvious. In the case of Nabalox 713-10 material that relation is very limited. Looking at the results it was observed that the HIP sinte[...]

Tworzywa ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie wpływu spiekania pod ciśnieniem izostatycznym na wybrane właściwości tworzyw korundowych. Część II

Czytaj za darmo! »

Celem opisanego w artykule etapu badań tworzyw ceramicznych dla protetyki stomatologicznej była próba oceny zależności właściwości fizycznych (w tym przeświecalności) i mikrostruktury wybranych tworzyw korundowych od sposobu ich przygotowania (prasowania i spiekania). Szczególnie interesujący był wpływ spiekania pod ciśnieniem izostatycznym (HIP) na właściwości materiałów. Z przeprowadzonych badań tworzyw korundowych, prowadzonych w oparciu o proszki tlenków glinu TMDAR i Nabalox 713-10 wynika, że pomimo iż spiekanie pod ciśnieniem wpływa na wzrost gęstości pozornej obu materiałów, to jego wpływ na przeświecalność i wielkość ziaren tworzywa TM-DAR jest wyraźny, natomiast tworzywa Nabalox 713-10 jest niewielki. Analizując wyniki zaobserwowano, że proces spiekania pod ciśnieniem najszybciej przebiega w zewnętrznych warstwach próbki. W praktyce oznacza to m.in. możliwość wystąpienia naprężeń wewnętrznych wynikających z niejednorodności mikrostruktury materiału. Słowa kluczowe: protetyka stomatologiczna, tworzywa korundowe, spiekanie pod ciśnieniem izostatycznym, przeświecalność.Celem niniejszej pracy była wstępna ocena zależności właściwości fizycznych (w tym przeświecalności) i mikrostrukturalnych wybranych tworzyw korundowych od sposobu ich przygotowania (prasowania i spiekania). W niniejszej części artykułu przedstawiono omówienie wyników i podsumowanie badań wpływu sposobu zagęszczania tworzyw korundowych na ich właściwości fizyczne i mikrostrukturę. Badania prowadzono w oparciu o wysokiej czystości nanoproszek tlenku glinu o symbolu TM-DAR oraz proszek tlenku glinu o symbolu NABALOX 713-10. Próbki badawcze przygotowano metodami prasowania osiowego i dopasowania izostatycznego, a następnie wypalono swobodnie i dogęszczano metodą spiekania pod ciśnieniem izostatycznym (HIP). Zmierzono gęstość pozorną, przeświecalność i parametry barwowe spieków, a także przeprowadzono obserwację mikrostruktury i określono rozmiary zia[...]

Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - właściwości optyczne i mikrostrukturalne wybranych materiałów cyrkonowych

Czytaj za darmo! »

Celem badań było wybranie metody oznaczania przeświecalności, porównanie cech optycznych wybranych materiałów cyrkonowych, a także próba określenia zależności przeświecalności od wybranych właściwości fizycznych i cech mikrostrukturalnych materiałów cyrkonowych. Przygotowano i zbadano próbki komercyjnych materiałów cyrkonowych stosowanych w protetyce stomatologicznej w zakresie ich podstawowych właściwości fizycznych i optycznych (gęstość pozorna, barwa, przeświecalność, białość). Ponadto wykonano badania mikroskopowe morfologii porów i ziaren oraz przeprowadzono ocenę zależności przeświecalności od właściwości fizycznych i budowy materiałów cyrkonowych. Scharakteryzowano właściwości optyczne badanych materiałów cyrkonowych i wskazano właściwości, które miały największy wpływ na przeświecalność materiałów.Wprowadzenie W nowoczesnej protetyce stomatologicznej szczególnie duży nacisk kładzie się na estetykę odbudowy zarówno ubytków zębowych, jak też stałych uzupełnień protetycznych. Istotne znaczenie dla ich wyglądu estetycznego, a tym samym dla nierozróżnialności sztucznych koron od naturalnych zębów ma przeświecalność materiału, z którego wykonana jest podbudowa uzupełnienia. Porównawcze badania przeświecalności w połączeniu z badaniami mikrostruktury materiałów cyrkonowych mają szansę pomóc w wyjaśnieniu wpływu mikrostruktury na przeświecalność tego typu materiałów. Problem jest ważny, gdyż największy wysiłek badawczy producentów materiałów dla protetyki jest skierowany w ostatnich latach na poprawienie cech estetycznych uzupełnień protetycznych, co w głównej mierze zależy od cech optycznych użytych materiałów. Jednakże zarówno literatura fachowa jak i informacje firm komercyjnych zawierają niewiele danych liczbowych dotyczących przeświecalności materiałów. W opisach komercyjnych materiałów ceramicznych stosowanych w protetyce stomatologicznej większość producentów praktycznie nie podaje wartości liczbowych dotyczący[...]

Oszczędzanie energii w przemyśle ceramicznym

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł podsumowuje cząstkowe wyniki prac prowadzonych w ramach projektu Unii Europejskiej pt. "Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego" CERAMIN, którego podstawowym celem jest zachęcenie wytwórców produktów ceramicznych do wdrażania innowacji technologicznych związanych z oszczędnym gospodarowaniem energią. W pierwszej części przedstawiono dane statystyczne udziału przedsiębiorstw w projekcie CERAMIN oraz wstępne wyniki współzawodnictwa zakładów w oszczędzaniu energii. Druga część stanowi wybór najważniejszych uwag i zaleceń dotyczących oszczędzania energii w branżach ceramiki sanitarnej, wyrobów stołowych i płytek ceramicznych zamieszczonych w Podręczniku Oszczędzania Energii, który jest jednym z efektów realizacji projektu. Główny[...]

Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie właściwości fizycznych i mikrostruktury tworzyw cyrkonowych

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule opisano wstępne próby otrzymania ceramicznego tworzywa cyrkonowego charakteryzującego się wysoką wytrzymałością mechaniczną na zginanie i wysoką odpornością na kruche pękanie, służącego do wytwarzania ceramicznych koron zębowych metodą CAD/CAM. Aby zrealizować powyższy cel przeprowadzono próby formowania poprzez prasowanie osiowe i izostatyczne granulatu cyrkonowego oraz próby wstępnego wypalania wyprasek. Zbadano właściwości fizyczne wyprasek, wstępnie wypalonych kształtek oraz właściwości wytrzymałościowe i mikrostrukturalne spieków cyrkonowych. Otrzymano ceramiczne tworzywo cyrkonowe, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością mechaniczną (na zginanie w granicach 1010÷1040 MPa) i wysoką odpornością na kruche pękanie (KIc - 9,1÷9,4 MPam1/2), które uzyskało pozytywną ocenę formowania koron ceramicznych metodą skrawania przy użyciu obrabiarki CNC. Słowa kluczowe: protetyka stomatologiczna, korony protetyczne, materiały ceramiczne, tworzywa cyrkonowe, właściwości fizyczne, wytrzymałość na zginanie, mikrostruktura.Naturalne zęby ludzkie zbudowane są z dwóch części: korzeniowej i koronowej. Granica oddzielająca obie części to szyjka zęba. Czynniki chemiczne i fizyczne występujące w jamie ustnej pacjenta najczęściej powodują uszkodzenia części koronowej zęba. Utrata tkanki szkliwnej może być częściowa lub całkowita. Ubytki częściowe uzupełnia się za pomocą wkładów koronowych typu inlay lub onlay wykonanych z kompozytów światło- i chemoutwardzalnych lub materiałów ceramicznych (szkło-ceramika skaleniowa lub leucytowa). Ubytki całkowite odbudowuje się za pomocą koron protetycznych wykonywanych z różnych materiałów [1]. Najbardziej popularne korony metalowo-porcelanowe wypierane są dziś z rynku przez korony pełnoceramiczne ze względu na ich bardzo dobrą estetykę i wysoką biozgodność z tkankami ludzkimi [2]. Od wielu lat tworzywa ceramiczne są podstawowym materiałem rekonstrukcyjnym do wytwarzania uzupełn[...]

Magiczny świat szkła na kenijskiej sawannie KITENGELA GLASS


  Większości turystów Kenia kojarzy się z parkami dzikich zwierząt, Masajami i z pięknymi plażami Oceanu Indyjskiego. Intrygującą atrakcją turystyczną, o której istnieniu dowiedzieliśmy się od jednego z zaprzyjaźnionych Kenijczyków, okazała się "huta szkła" w samym sercu buszu. Mieszkańcy stolicy Kenii znają jej wyroby sprzedawane w eleganckich centrach handlowych. Opowieści o wytwórni szkła, jej założycielach oraz o niezwykłym otoczeniu skłoniły nas do odwiedzenia tego miejsca.Studio szkła artystycznego Kitengela Glass położone jest 30 km od Nairobi, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Nairobi. Zmyleni słowem Kitengela wybraliśmy się do miejscowości o tej nazwie i tam dopytywaliśmy - bez powodzenia - o wytwórnię szkła. W końcu skierowano nas na nieutwardzoną, wyboistą drogę biegnącą wśród mniejszych i większych kamieniołomów. Pokonanie 15-kilometrowego odcinka samochodem terenowym zajęło nam ponad 2 godziny. Niedogodności drogi wynagradzały obserwacje rzemieślniczych technik pozyskiwania kamienia, a wreszcie - magia oczekiwania na cel naszej podróży. Na miejscu okazało się, że prowadzi doń wygodna, niemal na całej długości asfaltowa droga, niemająca nic wspólnego z wybraną przez n[...]

Historia Zakładów Ceramiki Radiowej CERAD DOI:


  Z akłady Ceramiki Radiowej CERAD w Warszawie produkowały wyroby dla przemysłu elektronicznego i teletechnicznego, w znacznym stopniu przyczyniając się do rozwoju polskiej elektroniki. Na owe czasy był to jeden z najbardziej nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się zakładów w przemyśle elektronicznym w Polsce. Na przestrzeni lat 1955-1985 Zakład zawdzięczał swój dynamiczny rozwój dobrze zorganizowanym komórkom przygotowującym i kontrolującym procesy produkcyjne. Były to m.in.: Biuro Rozwojowe, Dział Technologiczny, Wydział Automatyzacji Produkcji, Dział Kontroli Technicznej oraz Zakład Doświadczalno- Badawczy Ceramiki Elektronicznej. Kluczową rolę odegrały także wykwalifi kowana kadra kierownicza i wspaniała załoga. Większość osób pracujących w pionie badawczo- rozwojowym i w nadzorze produkcji miało wyższe wykształcenie. Aby śledzić aktualne trendy rozwojowe w zakresie produkcji tworzyw i elementów ceramicznych oraz podzespołów dla elektroniki, pracownicy Zakładu uczestniczyli czynnie w różnego rodzajach sympozjach naukowych i konferencjach odbywających się w kraju oraz zagranicą, wygłaszając komunikaty i referaty. Duża grupa pracowników szczyci się wieloma patentami i dziesiątkami publikacji z zakresu technologii tworzyw i elementów elektronicznych, uzyskanymi w czasie pracy w Zakładach Ceramiki Radiowej. Wydano również monografi ę Dielektryki ceramiczne - pracę zbiorową podsumowującą stan aktualnej wiedzy w zakresie ceramicznych materiałów stosowanych w przemyśle elektronicznym. Niewątpliwym osiągnięciem naukowym jest fakt, że w okresie dynamicznego rozwoju, 13 pracowników Zakładów Ceramiki Radiowej uzyskało stopień doktora nauk technicznych kilku polskich uczelni. O wysokiej randze Zakładu w zakresie nowoczesności, dobrej organizacji produkcji i wysokiej jakości wytwarzanych produktów świadczy między innymi fakt, że wyższe uczelnie zabiegały o praktyki zawodowe dla studentów oraz wykonywanie przez nich prac dyplo[...]

 Strona 1  Następna strona »