Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW SZUBA"

WPŁYW DODATKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ODZYSK Zn I Pb ZE SZLAMÓW CYNKONOŚNYCH


  Przedstawiono wyniki prób przerobu szlamów cynkonośnych w instalacji pilotowej IMN oraz prób przemysłowych. Badania te wykazały korzystny wpływ dodatku kamienia wapiennego na stopień redukcji i odpędzenia Zn ze wsadu do pyłów. Przedstawiono bilans masowy i energetyczny prób przemysłowych. Słowa kluczowe: cynk, ołów, szlam cynkonośny, prażenie, piec przewałowy INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL ADDITIVES ON Zn AND Pb RECOVERY FROM ZINC‐BEARING SLIMES Results of the tests into treatment of zinc‐bearing slimes in IMN pilot installation and in industrial conditions are presented. The conducted tests demonstrated advantageous influence of limestone on the degree of reduction and removal of Zn from the charge to dusts. Mass and energy balance of industrial tests are presented. Keywords: zinc, lead, zinc‐bearing slime, roasting, Waelz furnace Mgr inż. Lech Adamkiewicz, dr inż. Ryszard Prajsnar, dr inż. Józef Czernecki, prof. IMN, mgr inż. Andrzej Cybulski, mgr inż. Katarzyna Anyszkiewicz, inż. Piotr Bednarek, mgr Stanisław Szuba — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, mgr inż. Jacek Jakubowski — Bolesław Recycling Spółka z o. o., Bukowno. 818 Wprowadzenie W pierwszym etapie badań procesu redukcyjnego prażenia szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym określono wpływ podstawowych parametrów procesu na efektywność odzysku cynku i ołowiu [1]. Wyniki tych badań wskazują, że największe szanse intensyfikacji odzysku metali ze szlamów cynkonośnych daje odpowiedni dobór dodatku technologicznego. Badania wpływu różnych dodatków technologicznych na odzysk metali były celem prezentowanych tutaj badań. Badania przeprowadzono w instalacji pilotowej IMN Gliwice oraz w skali przemysłowej — w piecu przewałowym Bolesław Recycling Sp. z o.o. Badania w instalacji pilotowej IMN Aparatura Schemat instalacji pilotowej pieca przewałowego IMN przedstawiono na rysunku 1. Piec przewałowy 1 o długości 6124 mm, średnicy wewnętrznej 8[...]

 Strona 1