Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD M. JANKA"

Koncepcja mechaniczno-chemicznego rozwoju szczelin w metalach i stopach

Czytaj za darmo! »

Istniejąca dotychczas koncepcja mechaniki korozyjnego niszczenia metali i stopów, opracowana przez O. B. Kurowa, W. D. Panasiuka, J. N. Dmytracha i innych [1÷8], stanowiąca podstawę opisu i rozwoju teorii rozwoju szczelin w stali i stopach w warunkach występowania korozji naprężeniowej, w wielu przyjętych założeniach, co wykazano w artykule [9], nie obrazuje w sposób poprawny i przekonujący przebiegu procesów zachodzących w szczelinie. Nie umożliwia ona dokładnej oceny korozyjno-mechanicznej odporności badanego metalu, ani też prognozowania rozwoju szczelin w środowisku korozyjnym, co sugerują jej autorzy. Wykazuje nieścisłości, a przy tym nie uwzględnia różnorodności zjawisk zachodzących w szczelinie. Uwzględniając to, w artykule przedstawiono zmodyfikowaną koncepcję mechanizm[...]

Ocena oddziaływania wodoru na własności mechaniczno-chemiczne stali węglowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu elektrolitycznego wodorowania na zmiany własności mechaniczno-chemicznych wybranych gatunków stali. Wykazano, że elektrolityczne wodorowanie stali węglowych S195 i DC01 w stanie dostawy powoduje nie tylko zmianę ich własności mechanicznych, ale i odporności korozyjnej, a przede wszystkim przyczynia się do powstawania silnych galwanicznych ogniw wodorowych. Słowa kluczowe: wodór, galwaniczne ogniwo wodorowe, potencjał elektrodowy stali, wodorowanie, własności mechaniczno-chemiczne stali Impact assessment of hydrogen on the mechanical-chemical properties of carbon steels This work presents the results of the infl uence of electrolytic hydrogenating on the mechanical and chemical properties for the chosen kinds of steal. It was proved that the electrolytic hydrogenating of carbon steels S195 and DC01 in the delivery conditions causes not only changes of the mechanical qualities and the resistance to corrosion, but most of all, it results in creating strong hydrogen galvanic cells. Keywords: hydrogen, galvanic hydrogen cell, electrode potential of steel, hydrogenation, mechanical-chemical properties of steel.Małe rozmiary i prosta struktura elektronowa atomu wodoru sprawia, że pierwiastek ten z dużą łatwością wnika do wnętrza wielu metali i ich stopów. Jego obecność w strukturze metalu bądź stopu z jednej strony poprawia plastyczność oraz zmienia rozdrobnienie ziarna i składników mikrostruktury (procesy technologiczne obróbki stopów tytanu) [1], a z drugiej strony jest przyczyną wielu awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń i rurociągów przesyłowych gazu ziemnego, generujących ogromne straty w przemyśle chemicznym, stoczniowym, wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego oraz energetyce [2, 3]. Powszechnie uważa się, że wodór, aby mógł wniknąć do wnętrza metalu lub stopu, musi przedtem zostać zaadsorbowany na jego powierzchni (rys. 1). Wnikanie wodoru można przedstawić równaniem MHads ͛[...]

 Strona 1