Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ ĆWIEK"

Wpływ wodoru na warstwy azotowane na stali 34CrAlNi7-10


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warstwy azotowanej jarzeniowo na stali 34CrAlNi7-10 na jej podatność na niszczenie wodorowe. Badania przeprowadzono rozciągając próbki z małą prędkością w powietrzu i środowisku kwaśnym podczas polaryzacji katodowej. Badano przenikanie oraz absorpcję wodoru przez warstwę azotowaną - wykonano elektrochemiczne pomiary przenikania wodoru przez membranę oraz pomiary ekstrakcji próżniowej. Przełomy próbek po próbach rozciągania obserwowano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego w celu określenia wpływu wodoru na zmianę charakteru pękania. Warstwy azotowane stanowią barierę dla wnikania wodoru do stali, przez co zmniejsza się jej podatność na niszczenie wodorowe. Wodór jest głównie akumulowany w strefi e azotków. Nawodorowanie warstwy azotowanej nie powoduje zwiększenia jej kruchości w próbie odkształcania z małą prędkością. Słowa kluczowe: warstwy azotowane, azotowanie jarzeniowe, przenikanie wodoru, absorpcja wodoru, niszczenie wodorowe Infl uence of hydrogen on nitrided layers on 34CrAlNi7-10 steel Studies on the infl uence of nitrided layer on 34CrAlNi7-10 on the susceptibility of steel to hydrogen degradation has been presented in the paper. Investigations were carried out using the slow strain tensile rate test (SSRT) in air and in an acidic environment under cathodic polarization. Permeation and absorption of hydrogen in nitrided layer were evaluated - an electrochemical hydrogen permeation test through a membrane, and hydrogen vacuum extraction test were performed. The fractured surface of the specimens with modifi ed layers were examined using a scanning electron microscope (SEM) in order to determine the infl uence of hydrogen on change in the fracture mode. Plasma nitrided layers, being effective barriers to hydrogen entry into steel, decrease the susceptibility of steel to hydrogen degradation. Hydrogen is mainly accumulated in a compound nitrides zone. There is no evid[...]

Ocena trwałości powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych pracujących na rurach ekranowych w kotłach pyłowych niskoemisyjnych. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni-30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Oceniono trwałość powłok po jednym i dwóch latach eksploatacji w warunkach bezpośredniego oddziaływania płomienia i spalin, oraz erozyjnego oddziaływania strumienia powietrza ze zdmuchiwacza. Stwierdzono, że badane powłoki ochronne nie zabezpieczają powierzchni ogrzewanej rur ekranowych przed korozją płomieniową, w tym siarkową, w warunkach spalania podstechiometrycznego. Trwałość powłok wynosi od jednego do dwóch lat eksploatacji kotła. Słowa kluczowe: kotły niskoemisyjne, korozja płomieniowa, korozja siarkowa, powłoki ochronne, natryskiwanie cieplne Durability evaluation of protection coatings on water-wall tubes of low-emission boilers Diagnostic research on durability of protection coatings on water-wall tubes in lowemission boilers has been presented in the paper. Thermal spraying Al2O3/Ni-30Cr and hybrid paint coatings were evaluated. Durability of the coatings was evaluated after one and two years of service in direct action of fl ame, fl ue gas, and air fl ux from blower. It has been said that the coatings do not protect heating surface of waterwall tubes from hot corrosion, including sulfi dation under substoichiometric burning. Durability of the coatings is from one to two years of exploitation of a boiler only. Keywords: low-emission boilers, hot corrosion, sulfi dation, protection coatings, thermal spraying XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Przepisy prawne [1-5] wymusiły w ostatnich 20 latach zmniejszenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych z procesów spalania w urządzeniach energetycznych, w tym pyłów NOx, SO2, CO, CO2, co przyczyniło się do poprawy jakości środowiska. Tlenki azotu (NOx) zaliczane są[...]

Wpływ wyjściowego stanu obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości typu C-Mn na maksymalną twardość strefy wpływu ciepła

Czytaj za darmo! »

Stale o podwyższonej wytrzymałości mogą być dostarczane w stanie walcowanym na gorąco, normalizowanym, ulepszonym cieplnie i po obróbce cieplno-plastycznej [1, 2]. Stale te wykorzystywane są m.in. do budowy statków, konstrukcji przybrzeżnych, spawanych zbiorników, rurociągów do transportu paliw płynnych i gazów. Ze względu na zastosowanie powinny odznaczać się dobrą spawalnością, którą ogran[...]

Application of isothermal heat treatment for perlite rail-steel DOI:10.15199/28.2017.2.4


  Rail steel production consists of proper combination of alloying elements and heat treatment, where a wide range of grades can be produced, differing in terms of hardness and the corresponding resistance to wear. A railway’s choice of rail grade is made in terms of traffic and track conditions and excellent service life can be achieved, particularly if modern rail head lubrication and grinding practices are used. This investigations deal with changing the standard heat treatment, based on classic perlitic steel to save energy during the production. For this reason the investigated R350HT steel was subjected to isothermal heat treatment, consisting of hardening to obtain bainitic microstructure. The steel was then annealed, after this step a further cooling took place with furnace then final cooling have been made in air. The microstructure of the steel was examined in the light metallographic microscope Zeiss and scanning electron microscope. In addition, on samples cross-section Vicker's microhardness examination was performed as well as friction wear test was carried out with the use of a tribometer. Also Charpy impact toughness test was performed at room temperature for evaluation of the obtained mechanical properties. On the basis of the carried out analysis of the light microscope structure investigations, it was found, that the microstructure of the R350B steel was formed of relative large irregular grains. The obtained results of the mechanical properties investigations reveals only a low increase of the hardness, wear resistance of the 350B steel compared to the classical 350HT steel. The obtained results have not confirmed the occurrence of the bainitic structure in the 350B steel, however the present ferritic structure reveals some advantage related mainly to lower energy consumption during heat treatment with a hardness and wear resistance values nearly on the same level as in case of the 350HT steel. Key words: isothermal hea[...]

 Strona 1