Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Jonderko"

Nośność prefabrykowanych nadproży z ABK DOI:10.15199/33.2017.11.52


  Wmurach wykonanych z betonów lekkich można stosować nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego pozwalające na "ręczny" montaż oraz uzyskanie ściany bez mostków termicznych i o jednolitym współczynniku przenikania ciepła. Rozwiązania takie są znane i dostępne na polskim rynku od kilkudziesięciu lat, jednak nadal nie są powszechnie stosowane. Wynika to m.in. z braku dostatecznej wiedzy projektantów na temat właściwości elementów z ABK wporównaniu z dobrze rozpoznanymi i bogatymi w opracowania naukowe elementami żelbetowymi oraz stalowymi. Nośność elementów z ABK podawana przez producentów zgodnie z normą PN-EN 846-9 wyraża się przez charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone. Badania normowe PN-EN 1356 polegają na obciążaniu prefabrykatów parą sił skupionych przyłożonych w teoretycznie najmniej korzystnym położeniu. Zarówno badania normowe, jak i nośność podana przez producenta nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji oraz nie oddają rzeczywistego schematu pracy nadproża wbudowanego w mur i współpracującego z żelbetowym wieńcem. W związku z tym, faktycznamorfologia zarysowań i mechanizm zniszczenia może nie odpowiadać temu, co otrzymano w badaniach, a uzyskane zgodnie z procedurami normowymi wartości sił i momentów niszczących mogą okazać się mylące. Wartykule przedstawiono wyniki badań prefabrykowanych zbrojonych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego zróżnicowanych pod względem geometrii zbrojenia.Wykonano również obliczenia sprawdzające, których celem było sformułowanie wstępnych wniosków dotyczących procedur sprawdzania nośności zbrojonych elementów zABK.Wyniki uzyskane zgodnie z zaleceniami norm PN-EN 1992-1-1 (EC-2) i PN-EN 12602 porównano z rezultatami eksperymentów.Artykuł stanowi rozwinięcie problematyki opublikowanejw[6]. Badania Badania doświadczalne obejmowały trzy serie elementów zróżnicowanych pod względem geometrii, struktury zbrojenia poprzecznego i podłużnego, oz[...]

 Strona 1