Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Marć-Pieńkowska"

Mięso drobiowe - wydajność rzeźna, podstawowe parametry jakości i skład chemiczny DOI:


  Poultry meat - slaughter yield, basic quality parameters and chemical composition Współczesny konsument coraz częściej wybiera produkty lekkostrawne oraz niskokaloryczne. Nie dziwi zatem wzrost zainteresowania mięsem drobiowym i informacja, że w 2017 roku jego roczne spożycie przekroczyło 30 kg na jednego mieszkańca Polski. Popularność mięsa drobiowego wynika również z krótkiego cyklu produkcyjnego i niższych kosztów produkcji, w porównaniu z mięsem dużych zwierząt rzeźnych. Około 72% mięsa drobiowego stanowi mięso kurcząt brojlerów. Niniejszy artykuł charakteryzuje końcowy produkt uzyskiwany właśnie z brojlerów kurzych, począwszy od udziału mięsa w tuszce, poprzez jego cechy jakościowe, na składzie chemicznym kończąc. Słowa kluczowe: mięso drobiowe, wydajność rzeźna, jakość mięsa, skład chemiczny The modern consumer is increasingly choosing light and low-calorie products. Therefore, it is not surprising that the interest in poultry meat increases and the fact that in 2017 its annual consumption exceeded 30 kg per one inhabitant of Poland. The popularity of poultry meat is also due to the short production cycle and lower production costs compared to the meat of large slaughter animals. About 72% of poultry meat consumed comes from broiler chickens. This article characterizes the final product obtained exactly from broiler chickens, starting from the share of meat in the carcass, through its basic quality parameters, on the chemical composition ending. Key words: poultry meat, slaughter yield, meat quality, chemical composition Wydajność rzeźna Odchów brojlerów kurzych jest krótki, z reguły trwa 42 dni. Do tego czasu ptaki powinny osiągnąć masę ciała na poziomie 2,5 kg. O efektywności produkcji drobiarskiej decyduje między innymi wydajność rzeźna, czyli procentowy stosunek masy tuszy mięsne[...]

Wpływ bliskości siłowni wiatrowej na skład chemiczny mięsa gęsi DOI:


  The impact of the wind plant vicinity on the chemical composition of goose meat.W Polsce od kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej. Choć turbiny wiatrowe są źródłem energii wolnej od chemicznych zanieczyszczeń, to emitują również hałas słyszalny oraz infradźwięki, które, jak wykazaliśmy w badaniach własnych, mogą być poważnym źródłem stresu dla gęsi. Celem doświadczenia było stwierdzenie czy stres wywołany przez hałas generowany przez siłownie wiatrowe wpływa na skład chemiczny mięsa gęsiego. Badanie obejmowało 60 sztuk 5-tygodniowych gęsi domowej (Anser anser f. domestica), podzielonych na 3 stada (po 20 sztuk), umieszczone w różnych odległościach (50 m, 500 m i 1000 m) od masztu siłowni. Na stanowiskach ptaków wykonano pomiar emisji hałasu w zakresie słyszalnym (skala A) i w zakresie infradźwięków (skala G). Po 12-tygodniach doświadczenia z każdej grupy wybrano 8 zwierząt o masie ciała zbliżonej do średniej masy ciała grupy i poddano je głodówce, a następnie ubito. Na pobranych mięśniach oznaczono skład chemiczny: suchą masę, białko ogólne i tłuszcz surowy. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej przy użyciu programu SAS. Poziom hałasu słyszalnego był niższy od poziomu hałasu infradźwiękowego. Poziomy hałasu 50 m i 500 m od siłowni były zbliżone. Istotne zmniejszenie hałasu nastąpiło dopiero 1000 m od turbiny. Nie stwierdzono jednak wpływu bliskości siłowni wiatrowej na skład chemiczny mięsa gęsi. Słowa kluczowe: Anser anser f. domestica, gęś domowa, infradźwięki, siłownie wiatrowe, skład chemiczny mięsa In Poland the rapid development of wind energy occured. While wind energy is the energy source that is free of chemical pollution, it also produces audible noise and infrasound, which as we have shown in our study, may be a major source of stress for geese. The aim of the present study was to determine whether the stress caused by the noise generated by wind turbines affects the chemical composition o[...]

 Strona 1