Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF RUDNICKI"

EKOLOGICZNE MATERIAŁY STYKOWE NA OSNOWIE SREBRA


  Przedstawiono dorobek Instytutu Metali Nieżelaznych w zakresie rozwoju technologii wytwarzania ekologicznych materiałów stykowych na osnowie srebra z kompozytu AgSnO2Bi2O3 oraz nanokompozytu AgRe10. Omówiono wyniki prac badawczo‐ doświadczalnych związanych z rozwojem procesów wytwarzania tego typu materiałów w postaci półfabrykatów — drutu oraz gotowych styków w formie nitów litych i bimetalowych. Dokonano analizy porównawczej poziomu ich techniki i technologii w stosunku do znanych w świecie wytwórców tych materiałów. Wskazano na kierunki rozwoju i modernizacji tej produkcji. Słowa kluczowe: styki elektryczne, materiały stykowe, nanokompozyty, własności elektryczne ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SILVER‐BASED CONTACT MATERIALS The paper presents achievements of the Institute of Non‐Ferrous Metals in development of technologies for production of environmentally friendly silver‐based contact materials from AgSnO2Bi2O3 composite and AgRe10 nanocomposite. Results of research studies and experimental tests related to the development of processes for production of those materials in a form of semi‐products (wire) and final contact materials in a form of solid and bimetallic rivets are discussed. Comparative analysis of the technology and technique with the methods used by world leading manufacturers of the materials is included as well as recommendations for further development and modernization of the production. Keywords: electrical contacts, contact materials, nanocomposites, electrical properties Wstęp Produkcja materiałów stykowych zarówno w postaci półfabrykatów, takich jak taśmy i druty, a także nakładki oraz nity stykowe, prowadzona była w Instytucie Metali Nieżelaznych (głównie w Zakładzie Doświadczalnym) już od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wytwarzano głównie stopy AgCd25, AgCd13 i AgCd8 modyfikowane niklem oraz utleniane wewnętrznie materiały AgCdO(10‐13) i AgCuO10. Szczególnie uciążli[...]

WYTWARZANIE PROSZKÓW SFERYCZNYCH ZE SPOIWA TWARDEGO NA BAZIE SREBRA PRZEZNACZONEGO DO PAST LUTOWNICZYCH


  W artykule przedstawiono teoretyczne założenia procesowe otrzymywania proszków na drodze rozpylania wodą lub gazem obojętnym. Opisano wpływ podstawowych parametrów procesu rozpylania na właściwości fizyczne, technologiczne, morfologię oraz rozkład wielkości ziarna. W dalszej jego części, w ujęciu technologicznym opisano proces wytwarzania lutowniczego proszku sferycznego na bazie srebra gatunku BAg-34 (wg ANSI/AWS A5.8-92), przeznaczonego do past lutowniczych. Omówiono próby związane z opracowaniem technologii wytwarzania wymienionego proszku oraz sposób jego wytwarzania na linii do rozpylania proszków wodą i gazem. Słowa kluczowe: rozpylanie, proszek sferyczny, spoiwo twarde, pasta lutownicza, lutowanie automatyczne THE PRODUCTION OF SPHERICAL POWDERS FROM SILVER BASED BRAZING ALLOY FOR SOLDER PASTES The paper presents theoretical process assumptions of production of powders by water or inert gas atomization. There was also described effect of basic parameters of the atomization process on physical and technological properties, morphology and particle size distribution. The further part of article describes, mainly in technological approach, the production process of silver based spherical solder powder — BAg-34 (according to ANSI/ AWS A5.8-92), intended for solder pastes. There are presented tests connected with development of production technology of above-mentioned powder and a method for its production on the line for powder atomization by water and gas. Keywords: atomization, spherical powder, brazing alloy, solder paste, automatic soldering Wstęp W ostatnich latach ciągły postęp w dziedzinie nowych technologii miał ogromny wpływ na doskonalenie i rozwój metod lutowania. Przy wykorzystaniu tego procesu można łączyć metale i ich stopy, porowate i nieporowate spieki metali, materiały magnetyczne, cierne i spiekane stale, metale i stopy, spiekane kompozyty o metalicznej osnowie itp. [1]. Najczęściej stosowane metody lutowan[...]

KOMPOZYTOWY MATERIAŁ STYKOWY NA BAZIE SREBRA Z DODATKIEM AZOTKU CHROMU PRZEZNACZONY NA STYKI ELEKTRYCZNE DOI:10.15199/67.2015.8.2


  W artykule przedstawiono badania elektroerozyjne dwóch kompozytów Ag(Cr2N)10 i AgNi10 na przykładzie nakładek stykowych wykonanych klasyczną metodą metalurgii proszków na drodze prasowania i spiekania. Wykonano pomiary ubytku masy oraz rezystancji zestykowej każdego z kompozytów na poszczególnych etapach ich pracy po 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 i 50 000 łączeń. Przedstawiono także właściwości kompozytowych materiałów stykowych po procesie prasowania, spiekania i dogęszczania. Słowa kluczowe: srebro, azotek chromu, materiał stykowy, nakładka stykowa, metalurgia proszków, odporność na działanie łuku elektrycznego Mgr inż. Dariusz Kołacz, mgr inż. Marian Czepelak, mgr inż. Krzysztof Rudnicki, dr Adriana Wrona, dr inż. Stanisław Księżarek, dr Małgorzata Kamińska, dr Mariusz Staszewski, mgr inż. Katarzyna Bilewska - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. e-mail: dariuszk@imn.gliwice.pl Rudy Metale R60 2015 nr 8 s. 361÷368 362 SILVER BASED COMPOSITE CONTACT MATERIALS WITH ADDITION OF CHROMIUM NITRIDE FOR THE ELECTRICAL CONTACTS The paper presents the electroerosion tests of composites of Ag(Cr2N)10 and AgNi10. The investigated samples were made based on classical powder metallurgy by pressing and sintering processes. The research included measurements of weight loss and contact resistance of each of composites selected moments after 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 and 50 000 switching cycles. The paper describes properties of the composites after pressing, sintering and re-pressing process as well. Keywords: silver, chromium nitride, contact material, contact tip, powder metallurgy, arc erosion resistance Wstęp Do niedawna najczęściej stosowanym materiałem stykowym na osnowie srebra był kompozyt Ag-CdO. Obecnie ze względu na szkodliwe działanie tlenku kadmu, wyroby, do których zaliczane są między innymi materiały stykowe, nie powinny zawierać kadmu i jego związków. Z tego powodu znani światowi producenci materiałów stykowych wp[...]

ASPEKTY TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIA MATERIAŁU STYKOWEGO Ag-CrxN NA DRODZE KONSOLIDACJI DYFUZYJNEJ I PLASTYCZNEJ W PROCESIE SPIEKANIA, WYCISKANIA I CIĄGNIENIA DOI:10.15199/67.2019.9.3


  WSTĘP Ciągły rozwój w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań w projektowaniu współczesnych technologii. Fakt ten powoduje postęp w dziedzinie materiałów stykowych, których parametry lub cena będą konkurencyjne w stosunku do obecnie stosowanych. Najpopularniejszym kompozytem używanym w produkcji łączników niskoprądowych jest kompozyt na bazie srebra z dodatkiem tlenku cyny. Często stosuje się także materiał zawierający 90% wag. srebra i 10% wag. Ni, jednakże według [5] nikiel jest metalem toksycznym działającym mutagennie i alergicznie. Jako alternatywę w stosunku do wymienionych kompozytów, autorzy [4, 6, 7] proponują użycie Ag-Cr2N, jako dobrego zamiennika o podobnych parametrach i działaniu do wycofanego już z użycia materiału stykowego AgCdO10, ze względu na trujące działanie tlenku kadmu. Autor pracy [3] przedstawia wynik prób elektroerozyjnych szeregu materiałów stykowych m.in. AgCdO15, Ag(SnO2)9,6(In2O3)2,4, Ag(Cr2N)12, AgZnO12. Próby odporności na działanie łuku elektrycznego prowadzono na nakładkach użytych w stycznikach jednobiegunowych SU-310 przy napięciu 468-665 V oraz natężeniu prądu stałego 119-160 A z częstotliwością łączeń 1300 na godzinę. Najlepszym wynikiem charakteryzował się materiał z dodatkiem azotku chromu. W pracy [7] opisano badania elektroerozyjne kompozytowych materiałów stykowych na bazie srebra. Testy wykonano przy napięciu 440 V i prądzie stałym 20 A wykonując 250000 łączeń. Ag(Cr2N)13 plasuje się w środku badanych materiałów, co wskazuje na jego przydatność, jako kompozytu do wytwarzania nakładek stykowych. Należy jednak nadmienić, że wspomniane materiały nie były konsolidowane plastycznie na drodze wyciskania i ciągnienia, co zdecydowanie wpływa na obniżenie ich wła- DARIUSZ KOŁACZ KRZYSZTOF RUDNICKI KATARZYNA BILEWSKA MARIUSZ STASZEWSKI MAŁGORZATA KAMIŃSKA ŁUKASZ WIERZBICKI STANISŁAW KSIĘŻAREK MARIAN CZEPELAK PIOTR TOMCZYK 14 DOI 10.15199/67.2[...]

Nanokrystaliczne druty bimetalowe żelazo-miedź - technologia i właściwości fizyko-mechaniczne DOI:10.15199/24.2017.1.12


  Badano proces wytwarzania kompozytowych drutów bimetalowych żelazo-miedź w aspekcie uzyskania wyrobu o podwyższonych właściwościach fizyko-mechanicznych, przeznaczonych do stosowania głównie na przewody elektryczne i kable w kolejnictwie. Koncentrowano się na doborze odpowiednich gatunków półfabrykatów wsadowych, ich właściwym przygotowaniu do wytwarzania wstępnych zestawów bimetalowych, ustaleniu optymalnej technologii w zakresie parametrów procesu przeróbki plastycznej, gwarantujących wytwarzanie gotowych wyrobów, charakteryzujących się nanokrystaliczną strukturą, zapewniającą odpowiednio wysokie właściwości fizyko-mechaniczne i eksploatacyjne. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na opracowanie technologii wytwarzania drutów bimetalowych FeCu30 o średnicy 0,4 mm, które odznaczają się stosunkowo wysokimi parametrami mechanicznymi, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednio wysokiej plastyczności. Druty charakteryzują się także nanokrystaliczną strukturą. Z uzyskanego na bazie opracowanej technologii materiału, wykonane zostały linki wieszakowe L10-zgodnie z normą PN -74/E-90081. Linki poddane zostały nadzorowanym próbom eksploatacyjnym na kolejowej sieci trakcyjnej PKP PLK S.A., uzyskując po dwuletnim okresie eksploatacji bardzo korzystne wyniki, w pełnym zakresie stawianych im wymagań. Przewody i kable wytwarzane z tego typu drutów bimetalowych[...]

 Strona 1